Innkalling til møte 5/19 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 25. oktober 2019:

................................. og ..................................

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 27.9.2019

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Statsbudsjettet 2020

Saksdokument:

O-SAK 3

Møteplan 2020

Saksdokument:

O-SAK 4

Publisering ved HF

Muntlig orientering med presentasjon i møtet.

O-SAK 5

Høring om forslag til UiOs strategiske plan 2030

UiOs nettside om høringen med høringsutkast

Muntlig orientering om HFs høringssvar i møtet.

Ordinære saker

 
V-SAK 2

Forslag til fordeling 2020

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet for 2020 med følgende presiseringer:

  • Exphil tildeles en årlig øremerking knyttet til kandidatelement på 1,1 million kroner. Det øremerkede beløpet blir ikke prisjustert.
  • SFF og SFU finalister tildeles 0,2 millioner kroner per finalist forutsatt at de forplikter seg til å søke igjen.
  • ABE-kuttet på 3,3 millioner kroner legges i sin helhet til fakultetsadministrasjonen.
  • HFs andel av rammekuttet på 8,2 millioner kroner fordeles pro rata på instituttene. 

Dekanen får fullmakt til å gjøre fordelinger av økte tildelinger, strategiske satsinger, samt mindre justeringer, når endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger. En orientering om dette vil komme på fakultetsstyremøtet i februar.

V-SAK 3

Årsplan 2020-2021

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner HFs Årsplan 2020-2021 med de endringer som fremkom i møtet.

V-SAK 4

Forslag til ny handlingsplan for likestilling og mangfold ved HF for perioden 2020-23

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Handlingsplan for likestilling og mangfold på HF i perioden 2020-2023 vedtas med virking fra 01.01.20.

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

 
   
   

Frode Helland
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

 

 

Publisert 10. okt. 2019 15:09 - Sist endret 20. feb. 2020 13:50