Protokoll fra møte 6/2021 i Fakultetsstyret

Tilstede

Frode Helland (styreleder), Petter Aaslestad, Zahir Athari, Mathilde Skoie, Espen Schaanning, Karoline Opsahl, Pia Søndergaard, Asta Busingye Lydersen, Elias Peltomaa Beisvåg og Anne Eriksen.

Andre: Gunn Enli

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Trude Jensen, Linda Elin Valtyrson, Rasmus G. Andresen, Andrea Dale Wefring, Petter Løken, Mari Lilleslåtten og Kjartan Hverven (ref.)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 3. desember 2021: 

Elias Peltomaa Beisvåg og Anne Eriksen  

Orienteringssaker

O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 29. oktober

Saksdokumenter:

O-SAK 2: Orientering om prosess for revisjon av fakultetets fordelingsmodell

Dekan Frode Helland  og Seksjonssjef for økonomi, Trude Jensen orienterte om saken i møtet.

Saksdokumenter:

O-SAK 3: Orientering om strategiske satsinger - prosess og avgrensninger

Dekan Frode Helland  oriernterte om saken i møtet.

Saksdokument:

O-SAK 4: Orientering om ny strategi for sosiale medier ved HF

Seksjonssjef Petter Løken, og rådgiver Mari Lilleslåtten fra Kommunikasjonsseksjonen orienterte om saken i møtet.

Saksdokumenter:

Ordinære saker

D-SAK 1: Handlingsplan for forskerutdanningen ved HF 2022-23  

Saken ble diskutert i møtet. Prodekanen tar med innspill til videre arbeid med handlingsplanen.

V-SAK 2: Integrering av internasjonale ansatte del 2: Organisasjon, kultur og det sosiale. Rapport og tiltakspakke

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at det skal nedsettes arbeidsutvalg som skal utvikle tiltak i tråd med tiltakspakken slik den er presentert i arbeidsgruppens rapport. Dekanen gis fullmakt til å nedsette utvalget på den måten som er hensiktsmessig. Utvalget koordineres av Seksjon for HR, personal og arkiv. Utvalget påbegynner sitt arbeid i januar 2022, og leverer sine endelige forslag til instituttledermøte og deretter fakultetsledelsen innen juni 2022 for implementering i årsplanen for 2023.

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 3: Vedtak om oppnevning av ekstern styrerepresentant ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk for perioden 2022-2024

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til instituttstyrets innstilling.

Eventuelt

Ingen saker.

 

__________________________    _________________________ 

Frode Helland, dekan                      Elias Peltomaa Beisvåg

 

__________________________    _________________________

Monica Bakken, fakultetsdirektør    Anne Eriksen

 

Møteslutt: 14:00

Publisert 7. des. 2021 10:01 - Sist endret 15. feb. 2022 15:22