Innkalling til møte 6/2021 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 3. desember 2021:

____________________ og _____________________

Orienteringssaker

O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 29. oktober

Saksdokumenter:

O-SAK 2: Orientering om prosess for revisjon av fakultetets fordelingsmodell

Fakultetet skal jevnlig revidere fordelingsmodellen. Neste revisjon skjer i 2022, med virkning fra budsjettåret 2024. Seksjonssjef for økonomi Trude Jensen vil i møtet presentere utfordringer i gjeldende fordelingsmodell, hvilke elementer revisjonen vil omfatte, samt redegjøre for prosessen.

Saksdokumenter:

O-SAK 3: Orientering om strategiske satsinger - prosess og avgrensninger

Fakultetet har i tre runder gjennomført faglige prioriteringer (FP I, II og III). Dekanen ønsker å starte diskusjonen om en ny runde faglige prioriteringer, som han ønsker å kalle strategiske satsinger. Dekanen vil i møtet redegjøre for prosess og mulige avgrensninger.

Saksdokument:

O-SAK 4: Orientering om ny strategi for sosiale medier ved HF

Saksdokumenter:

Ordinære saker

D-SAK 1: Handlingsplan for forskerutdanningen ved HF 2022-23

V-SAK 2: Integrering av internasjonale ansatte del 2: Organisasjon, kultur og det sosiale. Rapport og tiltakspakke

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at det skal nedsettes arbeidsutvalg som skal utvikle tiltak i tråd med tiltakspakken slik den er presentert i arbeidsgruppens rapport. Dekanen gis fullmakt til å nedsette utvalget på den måten som er hensiktsmessig. Utvalget koordineres av Seksjon for HR, personal og arkiv. Utvalget påbegynner sitt arbeid i januar 2022, og leverer sine endelige forslag til instituttledermøte og deretter fakultetsledelsen innen juni 2022 for implementering i årsplanen for 2023.

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 3: Vedtak om oppnevning av ekstern styrerepresentant ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk for perioden 2022-2024

 

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til instituttstyrets innstilling.

Eventuelt

 

__________________________    _________________________

Frode Helland, dekan                      Styremedlem

 

__________________________    _________________________

Monica Bakken, fakultetsdirektør    Styremedlem

Publisert 17. nov. 2021 13:08 - Sist endret 3. des. 2021 09:36