Rådgiver

Vær åpen for å søke arbeid utenfor det du betrakter som ditt felt, anbefaler Hilde Sofie Frydenberg. Hun er arkeolog og jobber med innhenting og tilgjengeliggjøring av tallgrunnlag og kunnskap om kultursektoren i Statistisk sentralbyrå.

Hilde Sofie Frydenberg

– Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– I mitt daglige arbeid ved Statistisk sentralbyrå (SSB) er jeg med på å innhente og tilgjengeliggjøre tallgrunnlag og kunnskap om kultursektoren for aktørene i feltet, de bevilgende myndighetene og befolkningen forøvrig. De fleste statistikkene vi arbeider med innen kulturfeltet kommer til via spørreskjema og da er det naturligvis en rekke mulige feilkilder vi må ta hensyn til. Kvalitetssikring av de datagrunnlagene vi får tilsendt er en veldig viktig del av jobben min. Derfor er det å holde kontakten med oppgavegivere og de som leverer data til oss i SSB, gjennom nettverk og arbeidsgruppemøter, en sentral del av arbeidet. Videre kjøres tabellene via statistikkprogrammer ut til tabeller som til slutt publiseres i statistikkbanken på ssb.no og gjøres tilgjengelige for alle interesserte som offisiell statistikk. Utover dette er jeg med på å forbedre eksisterende og utvikle nye statistikker i samarbeid med ulike fag- og forskningsfelt, fag-spesifikke organisasjoner og/eller offentlige etater. Vi har og som oppgave å formidle statistikk gjennom nyhets- og analyseartikler basert på SSB sine data og stiller gjerne med informative innlegg i forbindelse med fagmiljøenes egne seminarer og fagdager.   

– Hva liker du best med jobben din?

– Jeg liker spesielt godt at jeg kan få arbeide med det store bildet og de store sammenhengene. I tillegg er arbeidet er svært variert både tematisk og med tanke på arbeidsoppgaver. For å kunne forstå tallene, vite hva vi spør etter og hva vi egentlig måler, og å kunne sjekke om tall vi får inn er korrekte, er det viktig å holde seg oppdatert på utviklingen innen de spesifikke fagområdene og strukturene som ligger bak. Endringer, som for eksempel regionreformen eller konsolidering av museer, vil ha påvirkning på statistikken. Kanskje må vi gjøre endringer i spørreskjema eller kanskje vil endringene markere slutten på lange tidsserier. Som fagperson innenfor mitt statistikkområde ser jeg også nye muligheter og statistikkbehov. SSB gir meg muligheten til å utforske behovet for og muligheten til å opprette nye statistikkområder. Å kunne være nysgjerrig, utforske og skape noe nytt liker jeg veldig godt.

– Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Jeg opplever at min utdannelse fra HF og arkeologi spesielt, er nyttig i alle aspekter av dette arbeidet. Arkeologi er et teoritungt fag som i tillegg inkluderer mye praktisk tekning og erfaring relatert til alt fra metode, dataprogrammer, politiske føringer, tidsfrister og lignende. Samarbeid med og delkunnskap om andre vitenskapelige retninger gjør at jeg er utrustet med mange knagger jeg kan henge ny kunnskap på og dette gir meg et bredt perspektiv. Den teoretiske og metodologiske kunnskapen og erfaringen, spesielt dette med kildekritikk og selv-refleksivitet til min rolle i datainnsamling og analyse, er svært nyttig. Det samme gjelder erfaringen med det å kunne tilegne seg kunnskap raskt, bytte mellom ulike arbeidsoppgaver og å kombinere teori og praksis.

– Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Vær åpen for å søke arbeid utenfor det du betrakter som ditt felt, som ofte er veldig snevert som nyutdannet – spesielt innenfor arkeologifaget. Både fordi det er spennende, men også fordi det i konkurranse med mange andre med samme bakgrunn, vil være attraktivt med annen type erfaring. Dermed åpner det seg flere muligheter og alternative karriereveier dersom du ønsker det.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 3. des. 2018 10:47 - Sist endret 11. mars 2021 14:31