Språk

Lege-pasient-korpuset er et unikt korpus med transkripsjoner av samtaler mellom leger og pasienter i forskjellige typer konsultasjoner på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Akademisk ordliste er ei liste på 750 ord med ord som er nyttige å kunne dersom man skal ha fullt utbytte av undervisning og lærebøker over videregående nivå og kanskje selv skal skrive oppgaver og andre akademiske tekster.

BigBrother-korpuset er et talespråkskorpus som består av ortografiske transkripsjoner knyttet til lyd og videoopptak fraTVNorges Big Brother-sendinger fra 2001.

Bosnisk-korpuset består av 1,5 millioner ord skrevet av forfattere fra Bosnia-Hercegovina.

CANS - amerikanordisk talespråkskorpus er et talespråkskorpus med opptak av norsk- og svenskamerikanere i Amerika.

ELENOR (Español Lengua Extranjera en Noruega) er et korpus som inneholder eksamensoppgaver skrevet på spansk av studenter i Norge.

Portal med elektroniske ressurser knyttet til franskundervisningen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

GREI inneholder grammatikkspill og analyser for både bokmål og nynorsk. Alt er tilpasset elever fra 5. klasse på barnetrinnet til og med 3. klasse på videregående skole.

Portal med elektroniske ressurser knyttet til italienskundervisningen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Elevtekster fra avgangsprøven i norsk hovedmål.

Bokmålstekster fra 1985 til i dag.

LIA norsk inneheld opptak og transkripsjonar av eldre dialektopptak frå fire norske universitet. Korpuset har heile 1374 informanter frå 226  kommunar i Noreg, i alt ca 3,5 millionar ord.

Bildet kan inneholde: font.

LIA Sápmi - Sámegiela hállangiellakorpus inneheld opptak og transkripsjonar frå nordsamiske område. 

Mandarin Audio Idiolect Dictionary (MAID) er en ca. 2000 timer lang lydordbok på Manchu, en Peking-kinesisk dialekt.

Nordisk dialektkorpus er et talespråkskorpus med norske, svenske, danske, islandske og færøyske dialekter.

NORINT-korpuset inneholder muntlig materiale fra 51 og skriftlig materiale fra 116 voksne internasjonale studenter som gikk på norskkurs på høyere nivå ved Universitetet i Oslo sommeren 2014 og 2015.

NORINT-korpuset inneholder muntlig materiale fra 51 og skriftlig materiale fra 116 voksne internasjonale studenter som gikk på norskkurs på høyere nivå ved Universitetet i Oslo sommeren 2014 og 2015.

5000 elevtekster skrevet av elever på 3. og 4., 6. og 7. trinn i grunnskolen.

Norsk talespråkskorpus - Oslodelen

Norsk webkorpus med 700 millioner ord.

Ordforrådet er en søkbar leksikalsk database over ca 1650 norske substantiver, verb og adjektiver. Her finner du opplysninger om egenskaper ved disse ordene som kan påvirke tilegnelse, lagring og prosessering hos personer med språk- og talevansker så vel som hos personer uten slike vansker.

Oslo Multilingual Corpus (OMC) er en samling av flerspråklige tekstkorpus som består av originaltekster og oversettelser.

Tekster på bokmål og nynorsk fra aviser, ukeblad, romaner og offentlige dokument.

Portal med elektroniske ressurser knyttet til portugisiskundervisningen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Ruija-korpuset er et korpus med talemål fra kvensk- og finskspråklige områder.

RuN-korpuset er et parallellkorpus med norske, russiske og engelske tekster.

Tekster skrevet av elever i videregående opplæring på yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Portal med elektroniske ressurser knyttet til spanskundervisningen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Nettsidene om språkutvikling og språkvansker er utviklet av Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse. Her finner du oppdatert informasjon om både typisk og atypisk språkutvikling. Du kan også lese om språkvansker hos barn og voksne.

Talespråkskorpus med finlandssvensk.

TAUS er et talespråkskorpus fra Oslo.

Nyhetstekster fra the Linguistic Data Consortium.

Portal med elektroniske ressurser knyttet til tsjekkiskundervisningen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Portal med elektroniske ressurser knyttet til tyskundervisningen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.