Protokoll fra møte i instituttstyret 31. august 2022, kl. 14.15

Møtet ble holdt via Zoom.

Til stede:

Medlemmer: Jón Viðar Sigurðsson, Unn Pedersen, Einar Lie, Eirinn Larsen, Ingar Stene, Nora Birkeland, Erlend Ulstein Håland og Anders Lindhjem-Godal

Fra administrasjonen: Ingrid Stange Ytterstad og Ragnar Holst Larsen (referent)

Orienteringssaker

O-Sak A:  Protokoll fra ekstraordinært instituttstyremøte 10. august 2022

Protokoll fra møtet (lenke).

O-Sak B:  Øvrige orienteringssaker:

Instituttstyret samles til et fysisk seminar i forlengelsen av styremøte 21. september for å diskutere dimensjoneringen av undervisningstilbudet ved IAKH, samt diskutere og se nærmere på arbeidspliktregnskapet. I tillegg ble styret enige om å diskutere d-sak b videre i sammenheng med diskusjonen om dimensjoneringen av undervisningstilbudet ved instituttet.

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Utakst til ny stillingsplan

Saksdokumenter:

Merknader: Instituttleder redegjorde for endringer i teksten fra forrige utkast, samt at tallmaterialet og teksten i utkastet ble diskutert og foreslåtte endringer notert.

D-Sak B: Postdoktorstillinger og strategiske satsinger ved IAKH

Saksdokumenter: 

Merknader: Saken blir diskutert videre på styreseminaret 21. september, og blir da sett i sammenheng med diskusjonen om dimensjoneringen av undervisningstilbudet ved IAKH.

Til behandling i åpent møte:

Sak 35/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: Eirinn Larsen og Anders Lindhjem-Godal.

Sak 36/22: Kunngjøring av postdoktorstilling knyttet til prosjektet CLIMCULT (ClimateCultures: Socionatural entanglements in Little Ice Age in Norway, 1500-1800)

Saksdokumenter:

Vedtak: 
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg.

Til behandling i lukket møte:

Sak 37/22: Innstilling til to stillinger som doktorgradsstipendiat tilknyttet ERC-prosjektet MINiTEXTS - Minuscule Texts: Marginalized Voices in Early Medieval Latin Culture c. 700–c. 1000 (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Sak 38/22: Innstilling til stilling som forsker tilknyttet NFR-prosjektet Voices on the Edge: Minuscule Texts in Early Medieval Latin Culture (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Oslo, 31.08.22

Eirinn Larsen

                                                           Anders Lindhjem-Godal

Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                       

                                                            Ingrid Stange Ytterstad
                                                            Fungerende kontorsjef

Publisert 1. sep. 2022 15:22 - Sist endret 2. sep. 2022 20:06