Hilde Sandvik

Professor - Historie
Bilde av Hilde Sandvik
English version of this page
Telefon +47 22855741
Rom NT 517
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Faglige kompetanseområder

 • Kvinnehistorie, kjønnshistorie
 • Perioden 1500-1850 i norsk og europeisk historie
 • Lokalsamfunn og sentralmakt
 • Husholdsøkonomiens utvikling

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

Emneord: Historie, Kvinnehistorie, Kjønnshistorie, Dansketiden, Sosialhistorie

Publikasjoner

Sandvik, Hilde Anders Sandøe Ørsted og den norske straffeloven av 1842 , 2017

Sandvik, Hilde; Lindström, Peter; Sjögren, Åsa Karlsson, Gender, politics and voting in early modern Scandinavia. I: Gender and Political Culture in Early Modern Europe, 1400-1800. Routledge 2017 ISBN 9781138667426. s. 197-214
UiO Untitled    

Michalsen, Dag & Sandvik, Hilde (2013).Kodifikasjon og konstitusjon, I: Dag Michalsen & Hilde Sandvik (red.),  Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3632-8

Sandvik, Hilde (red.) (2010). Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre 1750-1850. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0054-8.  284 s.

"Decision-making on marital property in Norway" in Maria Ågren and Amy Louise Erickson: The marital Economy in Scandinavia and Britain 1400-1900, Ashgate 2005
"Tidlig moderne tid i Norge" i Ida Blom og Sølvi Sogner: Med kjønnsperspektiv på norsk historie, Cappelen 1999, 2. utg 2006
Geir Atle Ersland og Hilde Sandvik: Norsk historie 1350-1625, Det norske samlaget 1999

 • Sandvik, Hilde (2021). Tidligere §56 (1814-1972). I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 538–539.
 • Sandvik, Hilde (2019). The Economic Necessity of Family Co-Operation. The Norwegian Case. Historická demografie. ISSN 0323-0937. 43(2), s. 197–210.
 • Sandvik, Hilde (2018). Tre lærestykker om motstand. I Sørvoll, Jardar; Helle, Idar & Korsvik, Trine Rogg (Red.), Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-000-2. s. 39–54.
 • Sandvik, Hilde (2018). Betingelser for opposisjon før og etter 1814. I Seland, Bjørg (Red.), Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202626006. s. 17–40.
 • Sandvik, Hilde (2018). Fra trøndersk kvinnehistorie . I Alsvik, Ola; Hosar, Hans & Wiig, Marianne (Red.), I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-377-6. s. 420–487.
 • Sandvik, Hilde (2018). Norway 1750-1850: Riots and Participation. I Mikkelsen, Flemming; Kjeldstadli, Knut & Nyzell, Stefan (Red.), Popular Struggle and Democracy in Scandinavia, 1700-Present. Palgrave Macmillan. ISSN 9781137578495. s. 165–200. doi: 10.1057/978-1-137-57855-6_7.
 • Sandvik, Hilde (2017). Råderetten over hele boet. Skipperenker og kjøpmannsenker I uskiftet bo. Årbok Norsk Maritimt Museum. ISSN 1892-4786. 2016, s. 193–210.
 • Sandvik, Hilde; Lindström, Peter & Sjögren, Åsa Karlsson (2017). Gender, politics and voting in early modern Scandinavia. I Daybell, James & Norrhem, Svante (Red.), Gender and Political Culture in Early Modern Europe, 1400-1800. Routledge. ISSN 9781138667426. s. 197–214.
 • Sandvik, Hilde (2016). from Local Citizenship to the Politics of Universal Welfare. Scandinavian Insights. I Törnquist, Olle & Harriss, John (Red.), Reinventing Social Democratic Development. Insights from Indian and Scandinavian Comparisons. NIAS Press. ISSN 978-87-7694-200-7. s. 87–105.
 • Sandvik, Hilde (2015). How to criticize governmental policy without freedom of the press in late eighteenth-century Denmark–Norway. I Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (Red.), Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004290051. s. 185–201. doi: 10.1163/9789004293113_012.
 • Sandvik, Hilde (2015). ”Å gjøre seg selv til stemmeberettiget statsborger. Ed til konstitusjonen 1814-1850”. I Storsveen, Odd Arvid (Red.), Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring.. Scandinavian Academic Press. ISSN 97-882-304-01729. s. 177–206.
 • Sandvik, Hilde (2015). ”Kvinnene og samfunnet 1814-1850”. I Berg, Roald & Langhelle, Svein Ivar (Red.), "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850. Bodoni forlag. ISSN 978-82-7128-806-8. s. 117–126.
 • Sandvik, Hilde (2015). ”Vilkårene for stemmerett etter Grunnloven”, I Bull, Kirsti Strøm (Red.), Borgerrolle og borgerrett . Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-044-8. s. 67–87.
 • Sandvik, Hilde (2015). Myndighet og ansvar, historisk perspektiv på politiske og personlige rettigheter, Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-819-7. s. 57–70.
 • Sandvik, Hilde (2015). Hedre din far og din mor. Om lydighet og det fjerde budet i praksis i tidlig nytid. I Opsahl, Erik; Eliassen, Finn-Einar; Frydenlund, Bård & Østberg, Kai Peter Vincent (Red.), Den rianske vending. Festskrift i anledning professor Øystein Rians 70-årsdag 23. februar 2015. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-800-5. s. 307–320.
 • Sandvik, Hilde (2014). Politisk mobilisering av norske kvinner i historisk perspektiv. I Baldersheim, Harald & Østerud, Øyvind (Red.), Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016147. s. 244–261.
 • Sandvik, Hilde (2014). Like rettigheter for kvinnene? -Lovforslag og debatter 1814-1833. I Ottosen, Morten Nordhagen & Marthe, Hommerstad (Red.), Ideal og realitet. 1814 i politisk praksis for folk og elite. Akademika forlag. ISSN 978-82-3210-334-8. s. 127–142.
 • Sandvik, Hilde (2013). Hvorfor lyktes kriminalloven, men ikke sivilloven i Norge? I Michalsen, Dag & Sandvik, Hilde (Red.), Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3632-8. s. 109–136.
 • Sandvik, Hilde & Michalsen, Dag (2013). Kapittel 1 Kodifikasjon og konstitusjon. I Michalsen, Dag & Sandvik, Hilde (Red.), Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3632-8. s. 11–25.
 • Sandvik, Hilde; Bitsch Christensen, Søren & Nissen, Mogens (2013). Scandinavia, 1750-2000. I Van Molle, Leen & Segers, Yves (Red.), The agro-food market : production, distribution and consumption. Brepols. ISSN 978-2-503-53048-2. s. 365–401. doi: 10.1484/m.res-eb.4.00033.
 • Michalsen, Dag & Sandvik, Hilde (2013). Kodifikasjon og konstitusjon : Grunnloven § 94s krav til lovbøker I norsk historie. I Michalsen, Dag & Sandvik, Hilde (Red.), Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3632-8. s. 11–25.
 • Sandvik, Hilde (2012). Rettsvitenskapen former kjønnskontrakten: 1811-1870. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 121–130.
 • Sandvik, Hilde & Dørum, Knut (2012). Skatteopptøyer og bondebevegelser 1765-1818. I Dørum, Knut & Sandvik, Hilde (Red.), Opptøyer i Norge 1750-1850. Spartacus. ISSN 978-82-304-0087-6. s. 39–45.
 • Dørum, Knut & Sandvik, Hilde (2012). Nytt om opptøyer og opprør. I Dørum, Knut & Sandvik, Hilde (Red.), Opptøyer i Norge 1750-1850. Spartacus. ISSN 978-82-304-0087-6. s. 9–37.
 • Sandvik, Hilde (2011). Gender and Politics Before and After the Norwegian Constitution of 1814. I Ihalainen, Pasi; Bregnsbo, Michael; Sennefelt, Karin & Winton, Patrik (Red.), Scandinavia in the age of revolution. Nordic political cultures 1740-1820. Ashgate. ISSN 978-1-409-40019-6. s. 329–341.
 • Sandvik, Hilde (2011). Lovgivning og rettsinformasjon da Norge var en ung stat. Lov & Data. ISSN 0800-7853. 106, s. 6–11.
 • Sandvik, Hilde; Ringvej, Mona Renate & Østberg, Kai Peter Vincent (2010). Innledning. I Sandvik, Hilde (Red.), Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre 1750-1850. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0054-8. s. 7–14.
 • Sandvik, Hilde (2010). Frihet og likhet også for kvinner? Debatten om ny sivillov og kvinnenes stilling i Sverige og Norge 1815-1845. I Sandvik, Hilde (Red.), Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre 1750-1850. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0054-8. s. 243–274.
 • Sandvik, Hilde (2010). Le Code civil en Norvège et en Suède? Les discussions autour du genre le processus législatif au début du XIXc siècle. Revue d'histoire Nordique. ISSN 1778-9605. 10, s. 131–146.
 • Sandvik, Hilde (2009). Kvinnelig svakhet, forutsetning for mannlig styrke øg økonomisk vekst? Linjer i Schweigaards syn på kvinners evner og økonomiske virksomhet. I Mestad, Ola (Red.), Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-029-5. s. 277–299.
 • Sandvik, Hilde (2007). Politiske kvinner på 1700-tallet i Norge. I Sjögren, Åsa Karlsson (Red.), Kvinnor och politik i det tidligmoderna Norden. Rapport til 26:eNordiska historikermötet i Reykjavik den 8-12 augusti 2007. University of Iceland Press. ISSN 978-9979-54-754-9. s. 73–94.
 • Sandvik, Hilde (2007). Reformasjonen - ingen betydning for lov og rettspraksis i seksualsaker? Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. s. 53–58.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagemann, Gro; Melby, Kari; Roll-Hansen, Hege; Sandvik, Hilde & Øye, Ingvild (2020). Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202645212. 555 s.
 • Sandvik, Hilde (2017). Anders Sandøe Ørsted og den norske straffeloven av 1842. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788281520479. 196 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Sandvik, Hilde; Nordberg, Kari Hærnes & Roll-Hansen, Hege (2015). Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-819-7. 358 s.
 • Michalsen, Dag & Sandvik, Hilde (2013). Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3632-8. 454 s.
 • Dørum, Knut & Sandvik, Hilde (2012). Opptøyer i Norge 1750-1850. Spartacus. ISBN 978-82-304-0087-6. 462 s.
 • Sandvik, Hilde (2010). Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre 1750-1850. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0054-8. 283 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Graver, Hans Petter; Birkelund, Gunn Elisabeth; Lohndal, Terje & Sandvik, Hilde (2019). Antisemittisme i Norge – før og nå. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Sandvik, Hilde (2016). Kvinnehistorie og sosialhistorie i tidlig moderne tid: Om nødvendigheten av en vanskelig tilgjengelig historie. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. 3/4(3/4), s. 99–108.
 • Sandvik, Hilde (2015). Et norsk hushold på 1800-tallet: eksempelet Myra i Haram. Norgeshistorie.no.
 • Sandvik, Hilde (2015). Hvordan bodde folk på 1800-tallet? Norgeshistorie.no.
 • Sandvik, Hilde (2015). Å være bonde, husmann, fisker, slusk - 1780–1830. Norgeshistorie.no.
 • Sandvik, Hilde (2015). Det daglige brød. Norgeshistorie.no.
 • Sandvik, Hilde (2015). Fra pisk til grunnlov - 1780–1830: grunnlov og ny union. Norgeshistorie.no.
 • Sandvik, Hilde (2015). Slaveri hjemme og ute. Norgeshistorie.no.
 • Sandvik, Hilde (2015). Mor, far og alle barna - 1780–1830: grunnlov og ny union. Norgeshistorie.no.
 • Sandvik, Hilde (2015). Da poteten kom til Norge - 1780–1830: grunnlov og ny union. Norgeshistorie.no.
 • Sandvik, Hilde (2015). Sosiale ordninger på 1800-tallet: kårfolk, fattige, syke. Norgeshistorie.no.
 • Sandvik, Hilde (2015). Bondeopptøyer - 1780–1830: grunnlov og ny union. Norgeshistorie.no.
 • Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit & Opsahl, Erik [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2015). Uinformert omorganisering av Arkivverket. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Sandvik, Hilde; Nordberg, Kari Hærnes & Roll-Hansen, Hege (2015). Authority and Citizenship. Essays in Honour of Gro Hagemann. Preface, Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-819-7. s. 19–22.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Sandvik, Hilde; Nordberg, Kari Hærnes & Roll-Hansen, Hege (2015). Myndighet og medborgerskap, Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-819-7. s. 9–18.
 • Sandvik, Hilde (2014). Norge i stormaktspolitikken.
 • Sandvik, Hilde (2014). «Grunnlovens betydning for utvikling av demokrati, nasjonal suvernitet og rettsorden».
 • Sandvik, Hilde (2014). «Frihet-likhet og konstitusjonell inspirasjon».
 • Sandvik, Hilde (2014). «Samanhengen mellom demokrati og nasjonalt sjølvstende».
 • Sandvik, Hilde (2014). «Grunnloven og 8. mars : en verdikonflikt?».
 • Sandvik, Hilde (2014). ”Hvorfor var 1814-Grunnloven en radikal grunnlov?».
 • Sandvik, Hilde (2014). "Stortinget som lovgiver 1815-1854" .
 • Sandvik, Hilde (2014). Kampen om stemmeretten i de nordiske land.».
 • Sandvik, Hilde (2014). Vilkårene for Stemmerett etter Grunnloven.
 • Sandvik, Hilde (2014). ”Den norska grundloven: inspirationskälla för vår nordiska demokrati”.
 • Sandvik, Hilde (2012). Struensee. [Radio]. NRK, Norgesglasset.
 • Sandvik, Hilde (2012). Sveriges historia bind 5: Et rikt 1700-tall. Historisk tidskrift (Sverige). ISSN 0345-469X. s. 490–495.
 • Sandvik, Hilde (2012). Norvegr. Norway's history, vol 2, 1400-1840. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 91(4), s. 612–616.
 • Sandvik, Hilde (2012). Magne Njåstad: Norvegr. Norges historie. Bind II: 1400-1840. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 4, s. 612–616.
 • Sandvik, Hilde (2011). Kvinnesyn på 1700-tallet. Fortid. ISSN 1504-1913. 4, s. 20–22.
 • Sandvik, Hilde (2011). Institutions and traditions for government and conflict handling under the old regime in the Nordic countries.
 • Sandvik, Hilde (2011). Steffens-forelesning: Demokratisk teori – historisk praksis 1750-1850: presentasjon av et forskningsprosjekt.
 • Sandvik, Hilde (2011). Grunnlovens virkningshistorie. Presentasjon av delprosjekt: Grunnloven som likhetsmarkør.
 • Sandvik, Hilde (2011). Etnisitet, kjønn og entreprenørskap i nordiske byer, ca. 1850-2000: Kommentar til Pia Lundquist og Anna Brismark.
 • Sandvik, Hilde (2011). Death penalty and rule of law.
 • Sandvik, Hilde (2011). Stemmerett for kvinner på 1700-og 1800-tallet.
 • Sandvik, Hilde (2011). Faglig Pedagogisk dag: Presentasjon av prosjekt Demokratisk teori - historisk praksis.
 • Sandvik, Hilde (2011). Gender perspective and comparative approach in European history 1750-1850.
 • Sandvik, Hilde (2011). Civil law projects in Sweden and Norway: discussions of gender in early 19th century lawmaking.
 • Sandvik, Hilde (2011). Lovgivning og rettsinformasjon da universitetet i oslo var ungt,
 • Sandvik, Hilde (2011). Democracy as idea and practice 1750-1850.
 • Sandvik, Hilde (2011). Folkelig engasjement. [Radio]. NRK-.
 • Sandvik, Hilde (2010). Grunnlovens historiske betydning for Norges utvikling som demokratisk stat i et internasjonalt samfunn. Historiske og internasjonale perspektiver.Grunnlovens historiske betydning for Norges utvikling som demokratisk stat i et internasjonalt samfunn. Historiske og internasjonale perspektiver.
 • Sandvik, Hilde (2010). What the constitution did not say. Article 94 on a new civil and criminal code.
 • Sandvik, Hilde (2010). Økonomi og hushald i norsk innland.
 • Sandvik, Hilde (2010). Code civil in Norway and Sweden?
 • Føllesdal, Andreas & Sandvik, Hilde (2009). Frihet som forutsetning: Mary Wollstonecraft 250 år. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. s. 24–25.
 • Sandvik, Hilde (2009). Bokanmeldelse av Kjønn og modernitet/Jorun Solheim. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 50(1), s. 118–121.
 • Sandvik, Hilde (2009). Ola Svein Stugu, Historie i bruk. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. s. 365–366.
 • Sandvik, Hilde (2009). Kjønnsroller og arbeidsmarked i et historisk perspektiv.
 • Sandvik, Hilde & Telste, Kari (2009). "Ting, tekst og dannelse" opplysning og vitenskaplighet i Christianiaeliten rundt 1760.
 • Sandvik, Hilde (2009). Gender and politics in Norway before and after 1814.
 • Sandvik, Hilde (2009). “Schweigaard om kvinner og økonomi”.
 • Sandvik, Hilde (2009). Kvinners råderett over egne midler i historisk perspektiv.
 • Sandvik, Hilde (2008). Kåre Tønnesson, Madame de Staël. En høyst uvanlig kvinne, Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. s. 151–156.
 • Sandvik, Hilde (2008). "Historiografiske perspektiv og utfordringer for kvinne- og kjønnshistorie.".
 • Sandvik, Hilde (2008). Arkivformidling til studenter.
 • Sandvik, Hilde (2008). Gender and Politics in Norway, before and after 1814.
 • Sandvik, Hilde (2008). "Lov og union".
 • Sandvik, Hilde (2008). 8-marsforedrag om kvinner og økonomi.
 • Sandvik, Hilde (2007). Anna Hansen Ordnade hushåll. Genus och kontroll i Jämtland under 1600-talet Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historica Upsaliensia 224, utgivna av Historiska institutionen vid Uppsala universitet genom Torkel Jansson, Jan Lindegren och Maria Ågren, Uppsala 2006, 318 s. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 86, s. 502–504.
 • Sandvik, Hilde (2007). The security of widowhood and old age.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 25. apr. 2019 17:05