Er du til å stole på?

Å være til å stole på er viktig i islamsk etikk. Men er du tilliten verdig?

Tillit oppfattes i islam som grunnleggende for et sosialt, åndelig og intellektuelt liv. Tillitsforskning er blitt et stort tverrfaglig felt.

 

– Tillit til Gud er et etablert teologisk begrep innen både tidligere tiders og dagens islamske lære. Sosial tillit derimot, er lite beskrevet.

Nora S. Eggen har i sin avhandling tatt tak i nettopp tillitsbegrepet i islam.

Gjennom et utvalg tekster fra middelalderen, viser hun i sin avhandling hvordan tillit uttrykkes som et bærende prinsipp i tilværelsen. Perioden omtales ofte som klassisk islam. Hun viser også hvordan tillit i islamske litterære kilder begrepsfestes, diskuteres og analyseres.

– Tillitsverdighet, det å kunne stoles på, oppfattes som en absolutt verdi, en dyd knyttet til ansvaret som hviler på mennesket gjennom tillitspakten med Gud, sier stipendiat Nora S. Eggen. Tillitsforskning er de siste årene blitt et stort tverrfaglig felt.

Middelalderske kilder

De tidligste tekstene hun har tatt for seg er fra 600-tallet, da Koranen ble nedskrevet. Hovedtyngden er lagt på tekster fra mellom 800 og 1000-tallet – perioden hvor grunnlaget for islamsk tenkning regnes for å ha blitt lagt.

Begrepsanalyse og begrepshistorie har vært Eggens innfallsvinkel til islams intellektuelle historie. Hun har hentet frem tillitsbegreper fra verk i ulike sjangre og fra forfattere med forskjellige ståsted i middelalderens arabisk-islamske litterære kultur.

Praktisk instilling

– Forestillinger om tillit innenfor islam knytter seg først og fremst til det relasjonelle. Tillit oppfattes som grunnleggende for et sosialt, åndelig og intellektuelt liv.

Tillitsbegrep i islam er tema for Nora S. Eggens avhandling
"Conceptualisations of Trust in Medieval Islàm: A study in 'amàna, thiqa and related notions".

Tekstene og begrepene hun har sett på, vitner om en etisk-teologisk tradisjon hvor det å vise seg tillitsverdig er et viktig aspekt ved troen.

Samtidig har det innenfor samme teologien ikke vært et mål å stole for mye på folk.

– Å gi tillit, det å stole på andre, oppfattes som avhengig av kontekst og pragmatiske hensyn. Tillitsverdighet balanseres på en realitetsorientert holdning rundt det å gi tillit.

Sees også i dag

Selv om avhandlingen ikke trekker linjer til dagens samfunn og kulturer, ser Eggen noen av de samme tankene i dagens islam-baserte kultursfære.

– Det finnes ulike uttrykk for islam rundt omkring i verden. Det er likevel mitt inntrykk at begrepet tillitsverdighet brukes av mange muslimer og fremholdes som et etisk ideal. Samtidig brukes den retoriske kraften som ligger i påberope seg tillit, mane til tillit eller angripe andres tillitverdighet.

 

 

 

Av Kari Andresen, frilansjournalist. Annica Thomsson, fotograf.
Publisert 25. juli 2012 12:47 - Sist endret 29. okt. 2013 10:49