Språkvarianter og kodeveksling i moderne arabisk (avsluttet)

Prosjektet beskriver og analyserer muntlige og skriftlige tekster som kombinerer standardarabisk og talemål.

Om prosjektet

Prosjektet tar utgangspunkt i at språklig variasjon i arabisk bryter med den tradisjonelle todelingen i høyspråk, dvs standardarabisk, og lavspråk eller talemål. Dette er et komplekst fenomen med overlapping av varietetene.

Ulike typer tekster er gjenstand for analyse. Teoretiske og metodiske modeller og begreper hentes fra studier av bilingvisme, kodeveksling, genre og stil. Disse blir prøvd mot mer generelle hypoteser knyttet til språkkontakt.

Mål

Forskningen ønsker å fremme både deskriptive og analytiske studier av denne typen arabiske tekster. De har alltid har eksistert parallelt med de mer rene klassiske, eller talemålsformene. Målet er å oppdage tendenser og regelmessigheter, og forstå disse tekstenes funksjon i en historisk og sosiokulturell kontekst.

Samarbeid

Et delprosjekt, "Mixed styles" in written journalism in Egypt: Strategies and perceptions" inngår i det NFR-støttede prosjektet The ideology and sociology of language change in the Arab world som administreres fra FAFO.

Prosjektet er en del av nettverket International Association for the study of Middle and Mixed Arabic (AIMA), og knytter også opp mot det nystiftete internasjonale prosjektet Towards a Thesaurus Linguae Arabicae, basert ved University Roma Tre.

Publisert 6. mai 2010 09:58 - Sist endret 20. feb. 2017 13:37