Informasjon om faglig-sosiale midler, faglige midler og reisestøtte ved IKOS

Fagutvalg og studentforeninger kan søke om faglig-sosiale midler og masterstudenter kan søke om faglige midler og reisestøtte.

Hvordan søke om penger?

Programmene lyser ut midler til studenter, studentforeninger og ansatte på e-post og programmenes nettsider hvert semester med en søknadsfrist. Alle arrangementer skal gjennomføres i samråd/samarbeid med fagutvalget. Spørsmål om faglig-sosiale og faglige midler kan rettes til studiekonsulenten på ditt program.

Faglig-sosiale midler

Fagutvalgene kan søke om faglig-sosiale midler om du vil arrangere lunsj, gjesteforelesing, quiz eller andre sammenkomster med faglig og sosialt innhold. Faglig-sosiale midler er ment for bachelorstudenter, men arrangementet kan inkludere masterstudenter.

Kriterium for bruk av faglig-sosiale midler:

1. Faglig-sosiale midler skal brukes til aktiviteter av faglig-sosial art for studenter på studieprogrammet.
2. Arrangementer som er åpne for alle studenter på et program, er prioritert framfor arrangementer som bare angår et emne.
3. Faglig-sosiale midler kan ikke brukes til kjøp av øl/vin/sprit i hverken mottaksuka, kandidatmarkeringer eller andre studentarrangementer.
4. Hvert fagutvalg kan få støtte til inntil 2 arrangementer i løpet av semesteret.

Utgifter til arrangementer vil ikke bli refundert i ettertid, men må bestilles gjennom UiOs bestillingssystem etter avtale med studiekonsulent i forkant av arrangementet.

Du finner søknadsskjema i høyremenyen. Skjemaet kan du levere til studiekonsulenten innen fristen.

Faglige midler

Faglige midler kan brukes til faglige tiltak for masterstudentene slik som feltarbeid, ekskursjoner eller deltakelse på konferanser/seminar. Faglige midler kan brukes til studieturer og ekskursjoner der både master- og bachelorstudenter deltar, men bare om turen har et klart faglig innhold.

Det maksimale beløpet man kan få i reisestøtte er kr. 3000,- . I søknaden skal det fremgå hvilket formål det søkes støtte til og hvorfor dette er viktig for oppgaven. I tillegg skal det foreligge et (enkelt) budsjett. Søknaden skal anbefales av veileder ved at veileder signerer på søknadsskjemaet før det leveres til studiekonsulent. Reisen/konferansen må være aktuell for masteroppgaven og finne sted i det semesteret søknaden sendes. Studenter kan kun motta dette tilskuddet én gang i løpet av masterstudiet.

Planlegger du å gjøre feltarbeid i utlandet? Da må du levere egenerklæring vedrørende feltarbeid i utlandet (nettskjema) i forkant av utenlandsoppholdet. Dette gjelder uavhengig av lengden på oppholdet. IKOS betaler IKKE ut reisestøtte med mindre dette nettskjemaet er levert.

Du finner søknadsskjema i høyremenyen. Skjemaet kan du levere til studiekonsulenten innen fristen.

Vær oppmerksom på at programmet ikke betaler ut midler på forskudd, men refunderer faktiske utgifter eller betaler faktura. Husk å legge ved boardingkort fra flyturen(e) når du leverer refusjonsskjema og kvittering i etterkant.

Søknadsfrister:

Faglig-sosiale midler: 15. februar og 15. september
Faglige midler og reisestøtte 15. februar og 15. september

 

Publisert 5. okt. 2010 14:32 - Sist endret 15. mai 2018 09:09