Innledning til årsplan 2020-2021

Hensikten med planen er å kunne fokusere virksomheten både i ledelsen og faggruppene rundt målrettede tiltak med sikte på å styrke kvaliteten i det vi gjør og samtidig sikre et godt økonomisk fundament framover. Utgangspunktet er en felles forståelse av hvilke utfordringer vi står overfor og hvor vi ser muligheter for utvikling.

Planen er treårig og rullerende. Hver høst foretar vi en gjennomgang: vurderer resultatene fra sist år, konkretiserer planer for kommende budsjettår og fører planen ett år videre fram i tid.

Oppbygning: Planen består av tiltaksplaner for hver faggruppe samt fellestiltak for IKOS; hver av disse har sin fane i dette dokumentet.

Plan ifht budsjett: I faggruppenes planer for 2020 er det satt inn en budsjettpost for de tiltakene der dette er relevant. Når planen er vedtatt er de angitte midlene innvilget til formålet.

Styret har gitt sin tilslutning til planen og har gitt instituttleder fullmakt til endelig å godkjenne de enkelte faggruppenes planer og til å gjøre justeringer underveis i året.

 

Bakgrunn høsten 2019

Planene for de siste åra (2016-2019) har vært siktet inn mot utviklingstiltak for å styrke kvaliteten i alle deler av virksomheten og samtidig styrke instituttets økonomi langsiktig: økt forskningssamarbeid med sikte på publisering og eksternfinansiering, rekruttering av studenter, bedre gjennomføring av studiene.

På forskningssiden har vi da også oppnådd en betydelig vekst i publisering og særlig i eksternfinansiering der vi nå har 3 ERC-prosjekter. De gode resultatene har også resultert i god tilgang på eksterne midler til utviklingstiltak i de nærmeste årene.

På studiesiden hadde vi en fin resultatframgang fra et bunnpunkt i 2015 med tall for 2017 og 2018 som lå 17 prosent høyere, mens vi forventer en viss nedgang i studiepoeng i inneværende år. Men våren 2019 fikk vi et fall på 8 prosent, og for året som helhet venter vi en nedgang på 5-6 prosent. Gjennomføringstallene på BA-studiene utvikler seg ujevnt, men ligger samlet sett svært lavt. Tallet på innleverte masteroppgaver har hatt et fall, og de gode resultatene vi nådde med innlevering på normert tid for 2015-kullet svekkes igjen.

Instituttets økonomiske langtidsprognose peker mot et stort akkumulert merforbruk, som særlig bygger seg opp over de nærmeste to årene. Dette innskrenker handlingsrommet drastisk.

For planleggingen betyr dette at behovet for å skape resultater som kan øke inntektene i framtida er sterkere enn noensinne. Den økonomiske situasjonen tilsier samtidig at vi må gjennomføre tiltak så rimelig som mulig.

På forskningssiden må vi benytte øremerkede midler strategisk, med henblikk på å utvikle videre satsinger og nye eksternt finansierte prosjekter. På studiesiden har vi fortsatt noen koder å knekke for rekruttering til både BA- og MA-studiene. Ikke minst må vi forbedre gjennomføringen over hele linja. Skal vi lykkes langsiktig må studiekvalitet stå helt sentralt i arbeidet i årene som kommer. Derfor ønsker vi i 2020 en sterk satsing på studiekvalitet. Under arbeidstittelen «Inn i klasserommet» er tanken å fokusere på tiltak for bedre sammenheng i studieløpene, og for tettere samarbeid om, og sterkere felles eierskap til, undervisningsoppleggene. Særlig ønsker vi å prøve ut mer samundervisning.

Årsplanen skal bidra til at de overordnede målene for vår virksomhet nås, og i tillegg følge opp prioriteringer som ligger i fakultetets årsplan og de forventningene til instituttene som er markert der (se referanse til punkter i fakultetets plan i gjennomgangen nedenfor).

Hovedtrekk i planen

Årsplanen legger opp til å sette kvalitetsarbeid innen utdanningen i fokus. Instituttleder vil jobbe tett sammen med undervisningsleder om ledelse av dette arbeidet.

Utdanning

Vi har siden 2015 gjennomført en rekke tiltak for å bedre gjennomføringen av studiene, samt øke rekrutteringen til master. Faggruppenes tiltaksplaner viderefører dette. Vi vil fortsette å ha trykk på oppfølging av førsteårsstudenter (HFs tiltak 1), og utvikling av godt integrerte studieløp med klar arbeidslivsrelevans. Gjennom våre karriereseminarer får studentene på alle studieretninger møte alumni fra fagfeltet (HFs tiltak 2). Gjennom fellestiltaket «Inn i klasserommet» vil vi søke å utvikle kvaliteten i tilbudet videre gjennom fokus på samundervisning, bruk av digitale virkemidler og økt studentinvolvering. Vi vil også kvalitetssikre ytterligere tilbudet knyttet til de obligatoriske utenlandsoppholdene innen språkstudiene. OSEH er i ferd med å utvikle et honours-tilbud på MA-nivå i «Environmental Humanities and Sciences» i samarbeid med MN-fakultetet.

I 2020 skal vi også revidere fireårsplanleggerne for undervisningen ut fra de erfaringene vi har gjort etter at det nye verktøyet ble tatt i bruk høsten 2019. Vi skal gjøre noen justeringer i selve verktøyet og lage kvalitetssikrede planer fram til 2024. (HFs tiltak 3)

Faggruppenes tiltak innen utdanning har en samlet budsjettavsetning på i underkant av 0,7 millioner kroner (mot 1 million i fjor).

 

Forskning

Innen forskning fortsetter vi gjennom faggruppenes tiltak det gode utviklingsarbeidet som har gitt store positive resultater innen både publisering og ekstern finansiering. Tre av faggruppene får i perioden 2019-2021 tilført betydelige midler fra NFR på bakgrunn av god evaluering i HUMEVAL. I tillegg har ni av våre forskere fått tildeling fra UiOs frie midler til forskning til bruk i 2019-2020.  Dette gir oss i kommende år gode muligheter for et strategisk utviklingsarbeid tross svært trang instituttøkonomi.

Vi fortsetter satsingen på å utvikle søknader til de tematiske programmene i NFR som retter seg inn mot samfunnsutfordringer. Ikke minst spiller OSEH en viktig rolle her (HFs tiltak 4). Det er prosjekter under utvikling med sikte på søknader til ERC, og ett miljø vurderer søknad til neste utlysning av Senter for fremragende forskning (SFF).

Bevisstgjøring på forskningsetikk for forskere og studenter var et sentralt plantiltak på IKOS i fjor, og dette vil følges tett opp i 2020 (HFs tiltak 6).

På grunn av den gode tilgangen på eksterne midler på forskningssiden har faggruppenes tiltak innen forskning en samlet budsjettavsetning på 23 000 kroner (mot 0,3 million kroner i 2019).

 

Andre tiltak

I løpet av 2020 skal vi sammen med resten av fakultetet gjennomføre en ny runde av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK. Vi skal gjennomføre en grundig spørreundersøkelse blant alle ansatte. På bakgrunn av resultatene herfra, samt hva disse sier om utviklingen siden forrige undersøkelse i 2016, skal vi utvikle tiltak for å styrke arbeidsmiljøet. Det årlige instituttseminaret i april vil bli viet til dette (HFs tiltak 10). Som del av arbeidet med arbeidsmiljøet vil vi også følge opp forebyggende tiltak mot trakassering.

Instituttet startet i 2019 en dialog med Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) om mulig samarbeid, både faglig og administrativt. I 2020 vil vi utforske potensialet for større administrativt samarbeid mellom IKOS og IAKH ved å dele på administrativ lederfunksjon i vårsemesteret og utforske mulighetene for å samordne administrative tjenester.

Vi skal også implementere tiltak for å gjøre instituttets virksomhet mer miljøvennlig under parolen Grønt IKOS (HFs tiltak 15).