Innledning til årsplan 2021-2023

Hensikten med planen er å kunne fokusere virksomheten både i ledelsen og faggruppene rundt målrettede tiltak med sikte på å styrke kvaliteten i det vi gjør og samtidig sikre et godt økonomisk fundament framover. Utgangspunktet er en felles forståelse av hvilke utfordringer vi står overfor og hvor vi ser muligheter for utvikling.

Planen er treårig og rullerende. Hver høst foretar vi en gjennomgang: vurderer resultatene fra sist år, konkretiserer planer for kommende budsjettår og fører planen ett år videre fram i tid.

Oppbygning: Planen består av tiltaksplaner for hver faggruppe og for Oslo School of Environmental Humanities (OSEH), samt fellestiltak for IKOS. Hver av disse har sin fane i plandokumentet.

Plan ifht budsjett: I faggruppenes planer for 2021 er det satt inn en budsjettpost for de tiltakene der dette er relevant. Når planen er vedtatt er de angitte midlene innvilget til formålet.

Planen ble diskutert med styret og faggruppeansvarlige på styreseminaret i november, og legges her frem for styrets godkjenning. Instituttleder har fullmakt til å gjøre justeringer underveis i året innenfor rammene som følger av styrets vedtak.

 

Bakgrunn høsten 2020

Planene for de siste åra (2016-2020) har vært siktet inn mot utviklingstiltak for å styrke kvaliteten i alle deler av virksomheten og samtidig styrke instituttets økonomi langsiktig: økt forskningssamarbeid med sikte på publisering og eksternfinansiering, rekruttering av studenter, bedre gjennomføring av studiene.

På forskningssiden har vi da også oppnådd en betydelig vekst framgang, særlig i eksternfinansiering der vi nå har 3 ERC-prosjekter, 3 MSCA individual fellowships og en stor portefølje av NFR-finansierte prosjekter. De gode resultatene har også resultert i god tilgang på eksterne midler til utviklingstiltak i de siste årene.

På studiesiden hadde vi en fin resultatframgang fra et bunnpunkt i 2015 med tall for 2017 og 2018 som lå hhv. 13 og 11 prosent høyere. I 2019 fikk vi en liten tilbakegang, men lå fortsatt 8,5 prosent høyere enn tallet for 2015. Vårsemesteret 2020 var så godt som identisk med året før, mens det er svært usikkert hvor vi ender i høst. Gjennomføringstallene på BA-studiene utvikler seg ujevnt, men ligger samlet sett svært lavt. En positiv utvikling de siste årene er at andelen MA-poeng har økt. Dette er gledelig siden mange av studiene på IKOS tradisjonelt har hatt få masterstudenter. Opptaket høsten 2020 ga en kraftig økning i studenter på Asian and Middle East Studies.

På forskningssiden er det sentralt i perioden fram til 2022 å benytte de betydelige midlene vi disponerer i form av NFRs HUMEVAL-midler og UiOs midler til fri forskningsstøtte («Gundersen-midlene») effektivt til å generere videre satsinger for framtida. På studiesiden må vi fortsatt arbeide for å styrke rekruttering og gjennomføring, ikke minst på BA-studiene. Vi må styrke studiekvaliteten og med bakgrunn i erfaringene fra koronaperioden må vi heve kompetansen på digital og hybrid undervisning. Disse hensynene er søkt ivaretatt i de foreslåtte fellestiltakene og i tiltaksplanene for hver faggruppe og OSEH.