Forbi forestillingen om det nasjonale fellesskapet

Opplevelsen av å høre til i en nasjonal kultur følger ikke nødvendigvis bestemte mønstre. Annika B. Myhr har forsket på hvordan identitet er fremstilt i migrasjonslitteraturen.

Pass

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Hun har analysert åtte litterære verk om migranter i England, Tyskland, Russland, Estland og Norge. Myhr har fokusert på hvordan individer med ulike bakgrunner former sin identitet i skjæringspunktet mellom ulike gruppetilhørigheter og innen nasjonale rammer.

– Hva er ditt viktigste funn, Annika Bøstein Myhr?

– Skjønnlitteraturen åpner for at man ser individet i kontekst, og det kan vi lære mye av. Avhandlingen min viser at kulturelle minner som er sentrale for et lands nasjonale identitet kan virke fremmedgjørende på folk som tilhører majoritetsbefolkningen og inkluderende på mennesker med minoritetsbakgrunn. Det er et korrektiv til mye eksisterende forskning på migranter og minoriteters identiteter, og til gjengse måter å forstå nasjonal identitet på.

– Hvorfor ville du forske på dette?

– Jeg har bodd i England, Tyskland, Russland og Norge, og har sett at hvor man kommer fra, er helt avgjørende for hvordan man behandles som migrant. Som norsk statsborger er jeg privilegert. Jeg kan reise fritt, og er ikke tvunget til å forbli på det stedet jeg reiser til, men kan dra hjem.

Annika Bøstein Myhr, UiOAnnika B. Myhr har skrevet avhandlingen Memories out of Place and Season. England, Germany, Russia, Estonia, and Norway in Migration Literature Since 1989. (Foto: Alf Øksdal)

Det er ganske annerledes med folk fra mindre fredelige og velstående land. Jeg har vært nysgjerrig på om det er lettere for folk som flytter mellom land i Europa enn for de fra fjernere strøk å høre til i Europa etter 1989.

– Hva håper du at forskningsresultatene dine skal bidra til?

– Ved å lese litteratur som forteller om migrasjon internt i Europa er det mulig å studere historier om oss Selv som den Andre og den Andre som oss Selv. Har du bodd i utlandet i mange år er det for eksempel ikke sikkert du føler deg hjemme i den kulturen du flytter tilbake til i ditt opprinnelige hjemland. Det er viktig å øke bevisstheten om at alle kulturer forandrer seg.

Dessuten er det ikke kulturer som møtes, men mennesker med tilknytning til ulike kulturer som de fortolker ulikt. Derfor spiller det en viktig rolle hva hver enkelt av oss gjør for å forstå det som er annerledes.

Av Camilla Chausse
Publisert 20. feb. 2015 11:06 - Sist endret 10. sep. 2020 15:49