MultiNord – Forskning i språklig og kulturelt heterogene miljøer i Norden

Forskningsnettverket fremmer kunnskaps- og erfaringsutveksling og oppmuntrer til samarbeid på tvers av fag- og landegrenser.

Nettverkets formål og omfang

MultiNord er et nettverk for forskere med interesse for språklig og kulturelt heterogene miljøer i Norden. Nettverkets formål er å fremme vitens- og erfaringsutveksling og å oppmuntre til samarbeid på tvers av fag- og landegrenser. Kommunikasjonsspråket er skandinavisk.

MultiNord består av omkring 60 deltagende forskere som er (eller har vært) ansatt ved skandinaviske universiteter, høyskoler eller tilsvarende.

Se oversikt over deltagere (pdf)

Du kan lese mere om bakgrunnen for nettverkets tilblivelse i artikkelen ”MultiNord (2007-2015): Et nettverk for forskning om språk i heterogene byrom – empiriske og teoretiske hovedlinjer” (NOA, ojs.novus.no) av Pia Quist og Bente A. Svendsen. 

Forskning om språklig struktur, praksis og ideologi

Deltagernes forskningsinteresser spenner vidt, men tar alle utgangspunkt i aktuell empiri fra språklig og kulturelt heterogene miljøer i Norden. Forskningsaktivitetene kan plasseres i tre hovedgrupper alt etter deres hovedfokus, henholdsvis:

  1. Språkstruktur

  2. Språklig praksis

  3. Språkideologiske forståelsesmåter

Mens tidligere prosjekter primært har tatt utgangspunkt i urbane miljøer, har forskere i nettverket i de seneste årene også interessert seg for heterogenitet i rurale miljøer. Andre aktuelle temaer er materialitet, ideologi, skriftspråk og sosiale medier.

Nettverkets tilblivelse og aktiviteter

MultiNord-nettverket ble opprettet i 2007 da den første nettverkskonferansen ble arrangert på Schæffergården i Danmark på initiativ av Pia Quist og Bente A. Svendsen. Siden har deltagere fra nettverket møttes i all hovedsak annethvert år.

Nettverkskonferansene arrangeres på omgang i de nordiske landene og har hittil resultert i utgivelsen av to antologier, Multilingual Urban Scandinavia. New Linguistic Practices fra 2010, utgitt på Multilingual Matters, redigert av Pia Quist og Bente A. Svendsen, og Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces fra 2015, utgitt på Cambridge University Press, redigert av Jacomine M. Nortier og Bente A. Svendsen. 

Bakgrunn for nettverket

MultiNord-nettverket ble dannet ut fra et ønske om å forene kreftene innenfor forskningen om nye språklige praksiser blant barn og unge som var født og opvokst i etnisk blandede miljøer i de større skandinaviske byene på 1980-, 1990- og på 00-tallet.

Fremfor å behandle disse barn og unges språklige praksiser ut fra en andrespråkstilnærming, var flere og flere forskere begynt å behandle dem i deres egen rett, med Ulla-Britt Kotsinas (Sverige) og Jens Normann Jørgensen (Danmark) som pionerer innenfor denne tilnærmingen. I løpet av det tidlige 00-tallet ble flere skandinaviske forskningsprosjekter sjøsatt, fremfor alt:

  • det svenske prosjektet Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer i Sverige (forkortet SUF, se Boyd 2010),
  • det norske prosjektet Utviklings­prosesser i urbane språkmiljø (UPUS/Oslo, f. eks. Hårstad og Opsahl 2013, Opsahl 2009a og b, Svendsen og Røyneland 2008).
  • I en dansk sammenheng oppnådde flere unge forskere PhD-graden på bakgrunn av prosjekter med tilknytning til området (Maegaard 2007, Madsen 2008, Møller 2009a og Quist 2005).
Publisert 15. nov. 2016 15:39 - Sist endret 8. apr. 2022 14:46

Kontakt

Koordinatorer for nettverket:

Bente Ailin Svendsen

Pia Quist

 

Nettverket er støttet av Fondet for dansk-norsk samarbeid

NOA. Norsk som andrespråk. 1-2, 2015. Forside tidsskrift. Illustrasjon.

 

 

Mulitlingual Urban Scandinavia står det. Forside av tidsskrift. Illustrasjon.

 

 

 

Language, Youth and Identity in the 21st Century står det på forsiden av tidsskriftet. Illustrasjon.