Innkalling til instituttstyremøte 28. oktober 2013

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 28. oktober  kl. 12.15 – 15.00 i HW 536.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saksliste:

Til behandling i åpent møte


Sak 1/4/2013   Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2/4/2013   Vedtakssak: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 3/2013

Sak 3/4/2013   Orienteringssak: Nytt fra undervisningen v/ undervisningsleder

Sak 4/4/2013   Orienteringssak: Nytt fra forskningen v/ forskningsleder

Sak 5/4/2013   Orienteringssak: Nytt fra studentene v/studentrepresentantene

Sak 6/4/2013   Orienteringssak: Regnskap 2. tertial 20

Vedlegg: Regnskapsrapporter pr. 31.08.13 for ILN, gruppert på art, tiltak og prosjekt.
Ledelsesvurdering
Tiltak ekslusive Ibsen og MultiLing
Artsbasert rapport
Prosjektrapport eksklusive Ibsen og MultiLing
Tiltaksrapport eksklusive Ibsen og MultiLing


Sak 7/4/2013   Orienteringssak: Etablering av arbeidsgruppe for evaluering av ILNs samlinger

Vedlegg: Notat fra instituttleder

Sak 8/4/2013   Diskusjonssak: Stillingsplan for Institutt for lingvistiske og nordiske studier 2014-2017

Vedlegg: Notat av 18.10.13, «Instituttstyrets arbeid med stillingsplan  for perioden 2014-2017 – premisser, føringer og tentativ tidsplan» frå instituttleder. Innspill til ILNs stillingsplan fra:

                 

Sak 9/4/2013   Diskusjonssak: Budsjett – 2014 og langtidsbudsjett for ILN

Vedlegg: Notat av 18.10.13, «Økonomisk ramme for ILN 2014» fra instituttleder

 

Sak 10/4/2013   Vedtakssak: Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1352) knyttet til MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Vedlegg: Forslag til utlysningstekst

Forslag til vedtak:

Instituttstyret slutter seg til forslaget til utlysningstekst og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om kunngjøring

 

Sak 11/4/2013   Vedtakssak: Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Vedlegg: Forslag til utlysningstekst

Forslag til vedtak:

Instituttstyret slutter seg til forslaget til utlysningstekst og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om kunngjøring

 

Sak 12/4/2013   Vedtakssak: Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier(øremerket flerspråklighet innen utdanning)

Vedlegg: Forslag til utlysningstekst

Forslag til vedtak:

Instituttstyret slutter seg til forslaget til utlysningstekst og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om kunngjøring

 

Sak 13/4/2013   Eventuelt

 

Kristian Kristoffersen                                    
Instituttleder             


Jan Halvor Undlien
Administrativ leder

 

Publisert 21. okt. 2013 12:29 - Sist endret 25. okt. 2013 11:55