Instituttstyret ILN

Instituttstyret er instituttets øverste organ og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Styret velges for en periode på 4 år, og består av i alt 9 medlemmer.

Rolle

Instituttstyret er instituttets øverste organ og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten. Instituttleder leder styret, og forbereder sakene som behandles. Instituttets administrative leder er styrets sekretær.

Møtene

Møter i instituttstyret er normalt åpne. Styret kan lukke møtet i noen saker, slik at bare styrets medlemmer og sekretær er til stede.

Styremøtene holdes vanligvis på HW 536 fra kl. 12.15–14.00. Saker som ønskes fremmet for styret, skal normalt leveres til administrativ leder senest 14 dager i forveien.

Styret behandler

De fleste sakene styret behandler, er regulert i fakultetets styrings- og administrasjonsreglement. Styret utøver sitt ansvar basert på vedtak i fakultetsstyret, og innenfor de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder.

Eksempler på saker som behandles av styret:

  • Årsplan og budsjett
  • Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, nedfelt i langtidsplaner, som for eksempel strategisk plan og faglige prioriteringer.
  • Ansettelser

Godkjenning av regnskap og årsrapport er et av styrets instrumenter for å følge opp virksomheten.

Den interne organiseringen i avdelinger, faggrupper osv. behandles også av styret, innenfor rammer som fakultetsstyret fastsetter.

Valg til styret

De vitenskapelig og de administrative tilsatte velger sine representanter med vararepresentanter for en periode på 3 år, studentene for 1 år og åremålstilsatte for 1 år. Gjenvalg kan finne sted. En representant eller en vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til grunnenheten opphører. I så fall kan det holdes suppleringsvalg.

Publisert 5. mai 2010 11:23 - Sist endret 27. feb. 2021 10:01