Else Ryen

Førsteamanuensis emerita
Bilde av Else Ryen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse ILN Pb. 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Ulike temaer knyttet til fagfeltet norsk som andrespråk og til flerspråklighet. Et sentralt tema er grammatikk med fokus på norsk språk i kontrastivt perspektiv. Et annet sentralt emne er andrespråksdidaktikk, blant annet forskning knyttet til undervisning og læring i en flerkulturell kontekst og har også arbeidet med utdanningspolitiske temaer. Et tredje område er fagspråk, med bl.a. skriving av lærebøker i norsk for utenlandsk medisinsk personell i samarbeid med kollega Lasse Morten Johannesen (se http://www.lmf.no/).

 

Undervisning

Ulike emner på bachelor og masternivå i norsk som andrespråk, blant annet: NOAS2101 - Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv, NOAS4101 - Andrespråksforskning i faghistorisk lys, NOAS4102 - Andrespråkstilegnelse og andrespråkslæring og LING1109 - Tospråklighet.

 

Samarbeid

Forskningsprosjektet Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Tilpasning og bruk i grunnskolen, i samarbeid med Kirsten Palm, Høgskolen i Oslo. I prosjektet studerer vi læreres bruk av kartleggingsverktøy for grunnleggende norsk og deres refleksjoner rundt bruken. Datagrunnlaget hentes fra tre grunnskoler i Norge. I kartleggingssituasjonene som observeres, er lesing, skriving og samtale om språk og tekst sentralt.

 

 

Emneord: Norsk som andrespråk, Andrespråkslæring, Flerspråklighet, Grammatikk, Fagspråk

Publikasjoner

 • Ryen, Else & Svendsen, Bente Ailin (2020). Bilingualism and Multilingualism in Primary Education (Norway). Bloomsbury Education and Childhood Studies. ISSN 2514-6440. doi: 10.5040/9781350996311.0005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Svendsen, Bente Ailin; Ryen, Else & Ims, Ingunn Indrebø (2020). Flerspråklighet i skolen: Forskningsstatus og data fra "Ta tempen på språket!" og "Rom for språk?". I Kulbrandstad, Lars Anders & Steien, Guri Bordal (Red.), Språkreiser : festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020. Novus Forlag. ISSN 9788283900422. s. 259–285.
 • Johannesen, Lasse Morten & Ryen, Else (2019). Pasienters synlighet og medvirkning i vaktskifterapporter. I Hellesø, Ragnhild & Olsen, Rose Mari (Red.), Digitalisering i sykepleietjenesten – en arbeidshverdag i endring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-63264-9. s. 33–47. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.71. Fulltekst i vitenarkiv
 • Palm, Kirsten & Ryen, Else (2018). Kartlegging for tilrettelegging. I Danbolt, Anne Marit Vesteraas; Alstad, Gunhild Tomter & Randen, Gunhild Tveit (Red.), Litterasitet og flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2350-3. s. 219–236.
 • Kulbrandstad, Lars Anders & Ryen, Else (2018). Hvordan læres et andrespråk? Overordnete perspektiver. I Gujord, Ann-Kristin Helland & Randen, Gunhild Tveit (Red.), Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202584702. s. 27–51.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2015). Tidlig flerspråklighet - myter og realiteter. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 30(1-2), s. 195–217. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ryen, Else & Tonne, Ingebjørg (2015). Norske grammatikkarbeider med et andrespråksperspektiv – en oversikt. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 30(1-2), s. 40–76. Fulltekst i vitenarkiv
 • Palm, Kirsten & Ryen, Else (2014). Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring for skolen. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 8(1). doi: 10.5617/adno.1099. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ryen, Else (2012). Noen betraktninger om gammel ost, kaffe pause, norsk-amerikansk og pakistansk-norsk. I Røyneland, Unn & Enger, Hans-Olav (Red.), Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-704-6. s. 291–304.

Se alle arbeider i Cristin

 • Selj, Elisabeth & Ryen, Else (2019). Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-61583-3. 304 s.
 • Ryen, Else & Standnes, Gro (2014). NAFO - 10 år for flerkulturell barnehage og skole. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-226-3. 185 s.
 • Ryen, Else & Johannesen, Lasse Morten (2014). Grunnbok i helsenorsk. Språk og kommunikasjon for fremmedspråklig helsepersonell. Arbeidsbok. Læremiddelforlaget. ISBN 978-82-92284-90-2. 51 s.
 • Ryen, Else & Johannesen, Lasse Morten (2014). Grunnbok i helsenorsk. Språk og kommunikasjon for fremmedspråklig helsepersonell. Læremiddelforlaget. ISBN 978-82-92284-91-9. 164 s.
 • Golden, Anne; Mac Donald, Kirsti & Ryen, Else (2014). Norsk som fremmedspråk Grammatikk. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02317-5. 302 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ryen, Else (2019). Fokus på tale, skrift og grammatikk i andrespråksopplæring for voksne.
 • Ryen, Else (2019). Utvikling av skriftspråklige ferdigheter.
 • Persen, Sissel & Ryen, Else (2019). Lesing og skriving på tvers av fag. Dekonstruksjon av tekster.
 • Ryen, Else & Palm, Kirsten (2019). Kartlegging av språklige og faglige ferdigheter hos elever fra språklige minoriteter. I Selj, Elisabeth & Ryen, Else (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-61583-3. s. 40–53.
 • Mac Donald, Kirsti & Ryen, Else (2019). Strukturer i målspråk og morsmål. I Selj, Elisabeth & Ryen, Else (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-61583-3. s. 201–232.
 • Ryen, Else (2019). Modellering og skriving av tekster.
 • Ryen, Else (2019). Språkutviklende arbeidsmåter.
 • Ryen, Else (2018). Uten norsk og ny på skolen - norsk som andrespråk.
 • Ryen, Else (2018). Hva kjennetegner utviklingen av et andrespråk, muntlig og skriftlig?
 • Ryen, Else (2018). Hvorfor er det viktig å ha kompetanse i norsk som andrespråk?
 • Johannesen, Lasse Morten; Hellesø, Ragnhild & Ryen, Else (2018). Innhold og språkbruk i journaler forfattet av sykepleiere med norsk som andrespråk og norsk som førstespråk.
 • Ryen, Else (2018). Utvikling av andrespråket. Teoretiske og didaktiske perspektiver.
 • Ryen, Else (2018). Språk og språkundervisning i norsk skole - med vekt på norsk som andrespråk.
 • Ryen, Else (2018). "Da jeg kommet til Norge jeg har begente å lære norsk": Hva kan feil fortelle om voksnes språk og språkutvikling?
 • Johannesen, Lasse Morten & Ryen, Else (2017). Hvordan står det til? En analyse av innhold og språkbruk i journalnotater forfattet av sykepleiere med norsk som andrespråk.
 • Ryen, Else (2017). Hvorfor er det viktig for voksenlærere å ha kompetanse i norsk som andrespråk? Hva må de kunne?
 • Ryen, Else (2017). Utvikling av skrivekompetanse i norsk for voksne innvandrere.
 • Ryen, Else (2017). Grammatikk i andrespråksopplæringa.
 • Ryen, Else (2017). kartlegging av ferdigheter og undervisning i norsk for nyankomne minoritetsspråklige elever.
 • Ryen, Else (2017). Kartlegging av språklige og faglige ressurser.
 • Svendsen, Bente Ailin; Ims, Ingunn Indrebø & Ryen, Else (2017). Er elevenes flerspråklighet synlig i skolen? En presentasjon av skoleundersøkelsen “Rom for språk?” .
 • Ryen, Else (2017). Kartlegging av andrspråkselevers språklige og faglige forutsetninger .
 • Ryen, Else (2017). Språklig variasjon i et flerkulturelt Norge.
 • Ryen, Else (2016). Flerspråklig utvikling - noen myter og realiteter.
 • Ims, Ingunn Indrebø; Ryen, Else & Svendsen, Bente Ailin (2016). "Rom for språk?".
 • Ryen, Else (2016). Grammatikk i andrespråksopplæringen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2016). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer.
 • Ryen, Else (2016). Morsmål og norsk som andrespråk. Elevers bruk og tilegnelse av norsk i et sammenlignende perspektiv.
 • Ryen, Else (2015). Hva er godt nok norsk? En presentasjon av kartleggingsverktøyet Språkkompetanse i grunnleggende norsk.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2015). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Ryen, Else (2015). Eleven som språkekspert.
 • Ryen, Else (2015). Norsk i alle fag.
 • Ryen, Else (2015). Språk og språklig variasjon i et flerkulturelt Norge.
 • Ryen, Else (2015). Språkvariasjon i et flerkulturelt Norge.
 • Ryen, Else (2015). Begrepet literacy - hva rommer det, og trenger vi det? Forelesning for ansatte ved HiOA.
 • Ryen, Else (2015). Morsmål og målspråk. Kontrastive perspektiver.
 • Ryen, Else (2015). Den språklige utfordringen.
 • Ryen, Else (2015). Anmeldelse:Camilla Bjørke, Magne Dypedahl, Gro Anita Myklevold (red.): Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk 2014. Bedre Skole, Utdanningsforbundet. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Ryen, Else (2015). Anmeldelse: Kari Mari Jonsmoen & Marit Greek (red.): Språkmangfold i utdanningen. Refleksjon over pedagogisk praksis. Gyldendal akademisk 2015. Bedre skole, Utdanningsforbundet. Nr. 4 – 2015. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Palm, Kirsten & Ryen, Else (2015). Kartlegging av andrespråksferdigheter - utfordringer for skolen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2015). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Ryen, Else (2015). Språklige utfordringer i profesjonsstudier.
 • Ryen, Else (2015). Hva er det særskilte i særskilt språkopplæring?
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2015). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Ryen, Else (2015). Andrespråkstilegnelse og språklæring i faglig kontekst.
 • Palm, Kirsten & Ryen, Else (2015). Nyttig kartleggingsverktøy Kartleggingsverktøy viser tydelig hvor komplekst det er å tilegne seg et nytt språk. . [Internett]. http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Nyttig-kartleggingsverktoe.
 • Ryen, Else (2015). Strategier for styrking av studenters / elevers literacy.
 • Ryen, Else (2014). Språklig mangfold og læring. Anmeldelse: Vibeke Bjarnø, Mette Elisabeth Nergård, Finn Aarsæther: Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Gyldendal Akademisk. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2014). Flerspråklighet i barnehagen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2014). Tidlig flerspråklighet: muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Ryen, Else (2014). Språklæring i fagene.
 • Gedde, Tone Greve & Ryen, Else (2014). Godt nok norsk? - språkkrav for sykepleierstudenter.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2014). Tidlig flerspråklighet: muligheter og utfordringer for barnehagene.
 • Ryen, Else (2014). Vurdering av flerspråklige barns kompetanse: verktøy og tiltak.
 • Ryen, Else (2014). Kartlegging av elevers grunnleggende ferdigheter.
 • Ryen, Else (2014). Ta tempen på språket!
 • Palm, Kirsten & Ryen, Else (2014). Kartlegging av andrespråkskompetanse - utfordringer for skolen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2014). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2014). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2014). Tidlig flerspråklighet. Muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Svendsen, Bente Ailin & Ryen, Else (2014). Ta tempen på språket! Forskningskampanjen 2014.
 • Ryen, Else (2014). NAFO 10 år. Tilrettelegging for bedre læring og større deltakelse blant språklige minoriteter. I Ryen, Else & Standnes, Gro (Red.), NAFO - 10 år for flerkulturell barnehage og skole. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-226-3.
 • Gedde, Tone Greve & Ryen, Else (2013). Skriftlig produksjon på et andrespråk innenfor en faglig kontekst.
 • Ryen, Else (2013). Kompleksitet og nøyaktighet. Skriftlig produksjon på et andrespråk innenfor en faglig kontekst.
 • Ryen, Else (2013). Språklæring i fagene.
 • Ryen, Else (2013). Norskkompetanse - liv eller død.
 • Ryen, Else (2013). Noen grammatiske emner i kontrastivt perspektiv.
 • Ryen, Else (2013). Utvikling av språklige og faglige ferdigheter.
 • Ryen, Else (2013). Andrespråksopplæring og kartlegging av språklige ferdigheter.
 • Ryen, Else (2013). Leger, autorisasjon og språkkrav.
 • Ryen, Else (2013). Kartlegging - Språkkompetanse i grunnleggende norsk.
 • Golden, Anne; Lane, Pia ; Lanza, Elizabeth; Ryen, Else; Simonsen, Hanne Gram & Svendsen, Bente Ailin (2013). Bred enighet i internasjonal forskning om fordeler ved tospråklighet. Aftenposten Innsikt. ISSN 1890-6931.
 • Golden, Anne; Lane, Pia ; Lanza, Elizabeth; Ryen, Else; Simonsen, Hanne Gram & Svendsen, Bente Ailin (2013). Finn fem feil i debatten om tospråklighet. Aftenposten Innsikt. ISSN 1890-6931.
 • Selj, Elisabeth & Ryen, Else (2012). Andrespråksskriving i yrkesfag.
 • Ryen, Else (2012). Norsk språk i et kontrastivt perspektiv.
 • Ryen, Else (2012). Tospråklighet i fagene.
 • Ryen, Else (2012). Akademisk skriving på norsk.
 • Ryen, Else (2012). Språkregler til besvær. Skriving av sammensatte ord i norsk - og de andre skandinaviske språkene.
 • Ryen, Else (2012). Andrespråksforskning. Andrespråksundervisning / Fremmedspråksundervisning.
 • Ryen, Else (2012). Passiv i norsk. Struktur og bruk.
 • Ryen, Else (2012). Det-setninger i norsk.
 • Ryen, Else (2012). Læreplaner i endringer.
 • Ryen, Else (2012). Ny læreplan - nye mål.
 • Ryen, Else (2012). Norsk grammatikk i kontrastivt perspektiv.
 • Ryen, Else (2011). Kartlegging. Språkkompetanse i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.
 • Svendsen, Bente Ailin; Ryen, Else & Lexander, Kristin Vold (2015). Ta tempen på språket! Norges forskningsråd. ISSN 978-82-12-03397-9.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 8. nov. 2018 09:55

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter