Else Ryen

Førsteamanuensis emerita
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse ILN Pb. 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Ulike temaer knyttet til fagfeltet norsk som andrespråk og til flerspråklighet. Et sentralt tema er grammatikk med fokus på norsk språk i kontrastivt perspektiv. Et annet sentralt emne er andrespråksdidaktikk, blant annet forskning knyttet til undervisning og læring i en flerkulturell kontekst og har også arbeidet med utdanningspolitiske temaer. Et tredje område er fagspråk, med bl.a. skriving av lærebøker i norsk for utenlandsk medisinsk personell i samarbeid med kollega Lasse Morten Johannesen (se http://www.lmf.no/).

 

Undervisning

Ulike emner på bachelor og masternivå i norsk som andrespråk, blant annet: NOAS2101 - Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv, NOAS4101 - Andrespråksforskning i faghistorisk lys, NOAS4102 - Andrespråkstilegnelse og andrespråkslæring og LING1109 - Tospråklighet.

 

Samarbeid

Forskningsprosjektet Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Tilpasning og bruk i grunnskolen, i samarbeid med Kirsten Palm, Høgskolen i Oslo. I prosjektet studerer vi læreres bruk av kartleggingsverktøy for grunnleggende norsk og deres refleksjoner rundt bruken. Datagrunnlaget hentes fra tre grunnskoler i Norge. I kartleggingssituasjonene som observeres, er lesing, skriving og samtale om språk og tekst sentralt.

 

 

Emneord: Norsk som andrespråk, Flerspråklighet, Fagspråk, Andrespråkslæring, Grammatikk

Publikasjoner

 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2015). Tidlig flerspråklighet - myter og realiteter. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  30(1-2), s 195- 217 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ryen, Else & Tonne, Ingebjørg (2015). Norske grammatikkarbeider med et andrespråksperspektiv – en oversikt. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  30(1-2), s 40- 76 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Palm, Kirsten & Ryen, Else (2014). Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring for skolen. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  8(1) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ryen, Else (2012). Noen betraktninger om gammel ost, kaffe pause, norsk-amerikansk og pakistansk-norsk, I: Unn Røyneland & Hans-Olav Enger (red.),  Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-704-6.  kapittel.  s 291 - 304
 • Palm, Kirsten & Ryen, Else (2011). Kartlegging av ferdigheter på andrespråket, I: Jon Smidt; Elise Seip Tønnesen & Bente Aamotsbakken (red.),  Tekst og tegn. Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251928427.  kapittel.  s 255 - 272
 • Ryen, Else (2010). Språkopplæring for minoritetsspråklige barn, unge og voksne. En forskningsoversikt. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  26(2), s 67- 97
 • Engen, Thor Ola & Ryen, Else (2009). Lærermangfold og flerkulturell opplæring. Tospråklige lærere i norsk skole. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  25(2), s 41- 57
 • Engen, Thor Ola & Ryen, Else (2009). Lærermangfold og flerkulturell opplæring : tospråklige lærere i norsk skole. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  25(2), s 41- 57 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Golden, Anne; Mac Donald, Kirsti & Ryen, Else (2014). Norsk som fremmedspråk Grammatikk. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02317-5.  302 s.
 • Ryen, Else & Johannesen, Lasse Morten (2014). Grunnbok i helsenorsk. Språk og kommunikasjon for fremmedspråklig helsepersonell. Læremiddelforlaget.  ISBN 978-82-92284-91-9.  164 s.
 • Ryen, Else & Johannesen, Lasse Morten (2014). Grunnbok i helsenorsk. Språk og kommunikasjon for fremmedspråklig helsepersonell. Arbeidsbok. Læremiddelforlaget.  ISBN 978-82-92284-90-2.  51 s.
 • Ryen, Else & Standnes, Gro (red.) (2014). NAFO - 10 år for flerkulturell barnehage og skole. Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-226-3.  185 s.
 • Ryen, Else & Johannesen, Lasse Morten (2010). Helsenorsk. Språk og kommunikasjon for fremmedspråklig helsepersonell. Arbeidsbok. Læremiddelforlaget.  ISBN 978-82-9228-446-9.  61 s.
 • Ryen, Else & Johannesen, Lasse Morten (2010). Helsenorsk. Språk og kommunikasjon for fremmedspråklig helseprersonell. Læremiddelforlaget.  ISBN 978-82-9228-445-2.  190 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johannesen, Lasse Morten & Ryen, Else (2017). Hvordan står det til? En analyse av innhold og språkbruk i journalnotater forfattet av sykepleiere med norsk som andrespråk.
 • Ryen, Else (2017). Grammatikk i andrespråksopplæringa.
 • Ryen, Else (2017). Hvorfor er det viktig for voksenlærere å ha kompetanse i norsk som andrespråk? Hva må de kunne?.
 • Ryen, Else (2017). Kartlegging av andrspråkselevers språklige og faglige forutsetninger.
 • Ryen, Else (2017). Kartlegging av språklige og faglige ressurser.
 • Ryen, Else (2017). Språklig variasjon i et flerkulturelt Norge.
 • Ryen, Else (2017). Utvikling av skrivekompetanse i norsk for voksne innvandrere..
 • Ryen, Else (2017). kartlegging av ferdigheter og undervisning i norsk for nyankomne minoritetsspråklige elever.
 • Svendsen, Bente Ailin; Ims, Ingunn Indrebø & Ryen, Else (2017). Er elevenes flerspråklighet synlig i skolen? En presentasjon av skoleundersøkelsen “Rom for språk?”.
 • Ims, Ingunn Indrebø; Ryen, Else & Svendsen, Bente Ailin (2016). "Rom for språk?".
 • Ryen, Else (2016). Flerspråklig utvikling - noen myter og realiteter.
 • Ryen, Else (2016). Grammatikk i andrespråksopplæringen.
 • Ryen, Else (2016). Morsmål og norsk som andrespråk. Elevers bruk og tilegnelse av norsk i et sammenlignende perspektiv.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2016). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer.
 • Palm, Kirsten & Ryen, Else (2015). Kartlegging av andrespråksferdigheter - utfordringer for skolen.
 • Palm, Kirsten & Ryen, Else (2015, 24. februar). Nyttig kartleggingsverktøy Kartleggingsverktøy viser tydelig hvor komplekst det er å tilegne seg et nytt språk.. [Internett].  http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Nyttig-kartleggingsverktoe.
 • Ryen, Else (2015). Andrespråkstilegnelse og språklæring i faglig kontekst.
 • Ryen, Else (2015). Anmeldelse: Kari Mari Jonsmoen & Marit Greek (red.): Språkmangfold i utdanningen. Refleksjon over pedagogisk praksis. Gyldendal akademisk 2015. Bedre skole, Utdanningsforbundet. Nr. 4 – 2015.. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4)
 • Ryen, Else (2015). Anmeldelse:Camilla Bjørke, Magne Dypedahl, Gro Anita Myklevold (red.): Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk 2014. Bedre Skole, Utdanningsforbundet. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4)
 • Ryen, Else (2015). Begrepet literacy - hva rommer det, og trenger vi det? Forelesning for ansatte ved HiOA.
 • Ryen, Else (2015). Den språklige utfordringen.
 • Ryen, Else (2015). Eleven som språkekspert.
 • Ryen, Else (2015). Hva er det særskilte i særskilt språkopplæring?.
 • Ryen, Else (2015). Hva er godt nok norsk? En presentasjon av kartleggingsverktøyet Språkkompetanse i grunnleggende norsk.
 • Ryen, Else (2015). Morsmål og målspråk. Kontrastive perspektiver.
 • Ryen, Else (2015). Norsk i alle fag.
 • Ryen, Else (2015). Språk og språklig variasjon i et flerkulturelt Norge.
 • Ryen, Else (2015). Språklige utfordringer i profesjonsstudier.
 • Ryen, Else (2015). Språkvariasjon i et flerkulturelt Norge.
 • Ryen, Else (2015). Strategier for styrking av studenters / elevers literacy.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2015). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2015). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2015). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen..
 • Svendsen, Bente Ailin; Ryen, Else & Lexander, Kristin Vold (2015). Ta tempen på språket!.
 • Gedde, Tone Greve & Ryen, Else (2014). Godt nok norsk? - språkkrav for sykepleierstudenter.
 • Palm, Kirsten & Ryen, Else (2014). Kartlegging av andrespråkskompetanse - utfordringer for skolen.
 • Ryen, Else (2014). Kartlegging av elevers grunnleggende ferdigheter.
 • Ryen, Else (2014). NAFO 10 år. Tilrettelegging for bedre læring og større deltakelse blant språklige minoriteter, I: Else Ryen & Gro Standnes (red.),  NAFO - 10 år for flerkulturell barnehage og skole.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-226-3.  Artikkel.
 • Ryen, Else (2014). Språklig mangfold og læring. Anmeldelse: Vibeke Bjarnø, Mette Elisabeth Nergård, Finn Aarsæther: Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Gyldendal Akademisk. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2)
 • Ryen, Else (2014). Språklæring i fagene.
 • Ryen, Else (2014). Ta tempen på språket!.
 • Ryen, Else (2014). Vurdering av flerspråklige barns kompetanse: verktøy og tiltak.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2014). Flerspråklighet i barnehagen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2014). Tidlig flerspråklighet. Muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2014). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2014). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2014). Tidlig flerspråklighet: muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2014). Tidlig flerspråklighet: muligheter og utfordringer for barnehagene.
 • Svendsen, Bente Ailin & Ryen, Else (2014). Ta tempen på språket! Forskningskampanjen 2014.
 • Gedde, Tone Greve & Ryen, Else (2013). Skriftlig produksjon på et andrespråk innenfor en faglig kontekst.
 • Golden, Anne; Lane, Pia; Lanza, Elizabeth; Ryen, Else; Simonsen, Hanne Gram & Svendsen, Bente Ailin (2013). Bred enighet i internasjonal forskning om fordeler ved tospråklighet. Aftenposten Innsikt.  ISSN 1890-6931.
 • Golden, Anne; Lane, Pia; Lanza, Elizabeth; Ryen, Else; Simonsen, Hanne Gram & Svendsen, Bente Ailin (2013). Finn fem feil i debatten om tospråklighet. Aftenposten Innsikt.  ISSN 1890-6931.
 • Ryen, Else (2013). Andrespråksopplæring og kartlegging av språklige ferdigheter.
 • Ryen, Else (2013). Kartlegging - Språkkompetanse i grunnleggende norsk.
 • Ryen, Else (2013). Kompleksitet og nøyaktighet. Skriftlig produksjon på et andrespråk innenfor en faglig kontekst.
 • Ryen, Else (2013). Leger, autorisasjon og språkkrav.
 • Ryen, Else (2013). Noen grammatiske emner i kontrastivt perspektiv.
 • Ryen, Else (2013). Norskkompetanse - liv eller død.
 • Ryen, Else (2013). Språklæring i fagene.
 • Ryen, Else (2013). Utvikling av språklige og faglige ferdigheter.
 • Ryen, Else (2012). Akademisk skriving på norsk.
 • Ryen, Else (2012). Andrespråksforskning. Andrespråksundervisning / Fremmedspråksundervisning.
 • Ryen, Else (2012). Det-setninger i norsk.
 • Ryen, Else (2012). Læreplaner i endringer.
 • Ryen, Else (2012). Norsk grammatikk i kontrastivt perspektiv.
 • Ryen, Else (2012). Norsk språk i et kontrastivt perspektiv.
 • Ryen, Else (2012). Ny læreplan - nye mål.
 • Ryen, Else (2012). Passiv i norsk. Struktur og bruk.
 • Ryen, Else (2012). Språkregler til besvær. Skriving av sammensatte ord i norsk - og de andre skandinaviske språkene.
 • Ryen, Else (2012). Tospråklighet i fagene.
 • Selj, Elisabeth & Ryen, Else (2012). Andrespråksskriving i yrkesfag.
 • Ryen, Else (2011). Fagspråklige utfordringer i høyere utdanning.
 • Ryen, Else (2011). Hvorfor tospråklig opplæring?.
 • Ryen, Else (2011). Kartlegging og vurdering for læring.
 • Ryen, Else (2011). Kartlegging. Språkkompetanse i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.
 • Ryen, Else (2011). Noen grammatiske emner i et kontrastivt perspektiv.
 • Ryen, Else (2011). Norsk som andrespråk i videregående opplæring. Læreplaner og kartlegging.
 • Ryen, Else (2011). Norskopplæring for elever fra språklige minoriteter.
 • Ryen, Else (2011). Ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
 • Ryen, Else & Palm, Kirsten (2011). Assessing second language skills - a challenge for teachers.
 • Palm, Kirsten & Ryen, Else (2010). Kan kartlegging fremme læring av andrespråket?. Vis sammendrag
 • Palm, Kirsten & Ryen, Else (2010). Å lese på andrespråket - kartlegging av ferdigheter i grunnskolen.
 • Ryen, Else (2010). Kartlegging av språklige ferdigheter.
 • Ryen, Else (2010). Kartleggingsmateriell i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.
 • Ryen, Else (2010). Språksosiologiske forhold i Norge.
 • Doetjes, Gerard & Ryen, Else (2009). Språkvalg på ungdomsskolen. En kartlegging. Fokus på språk. 16/2009.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 15. okt. 2015 15:03

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter