Innkalling til instituttstyremøte mandag 22. juni 2020

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Orienteringssaker:

O-sak 1/5/20 - Ansettelsessaker på ILOS

Vedtakssaker:

S 1/5/20 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 22. juni 2020:
… og  …

S 2/5/20 - Møteplan høsten 2020

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for høsten 2020 vedtas.

S 3/5/20 - Tilsetting i en stilling som stipendiat i Russland-studier ved det NFR-finansierte prosjektet LegitRuss

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til den foreslåtte innstillingen og tilsetter i henhold til denne.

Diskusjonssaker

D 1/5/20 Fordeling av rekrutteringsstillinger 2021
Saksdokument:

Diskusjonsnotat

D 2/5/20 - Revisjon av ILOS' stillingsplan 2018-2022

Saksdokumenter:
Diskusjonsnotat

Vedlegg 1: Notat fra fagmiljøet for tysk og nederlandsk

Vedlegg 2: Notat fra fagmiljøet for allmenn litteraturvitenskap
 

For tidligere vedlegg i saken vises til protokollene fra styremøtene 27. april og 25. mai.


Blindern, 15. juni 2020

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 15. juni 2020 14:38 - Sist endret 15. juni 2020 14:38