Innkalling til instituttstyremøte mandag 24. august 2020

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Orienteringssaker:

O-sak 1/6/20 - Ansettelsessaker på ILOS

Vedtakssaker:

S 1/6/20 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 24. august 2020:
… og  …

S 2/6/20 - Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Innstilling
Kunngjøring
Vurderingsrapport
Søknad og CV
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS vedtar det fremlagte forslaget til innstilling for åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk i perioden 2021-2024, og oversender saken til fakultetsstyret for endelig vedtak.

S 3/6/20 - Fordeling av doktorgradsstillinger 2021

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Forslag til utlysningstekst

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner forslaget til utlysning av doktorgradsstillinger 2021.


Blindern, 17. august 2020

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 17. aug. 2020 16:58 - Sist endret 17. aug. 2020 16:58