Protokoll fra instituttstyremøte mandag 24. august 2020

Instituttstyremøte avholdt på Zoom kl. 12.15 - 13.20.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Atle Libæk Wold, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Béatrice Prat og Torje Knausgård.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Orienteringssaker:

O-sak 1/6/20 - Ansettelsessaker på ILOS

Vedtakssaker:

S 1/6/20 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 24. august 2020:
Julián Cosmes-Cuesta og Atle Libæk Wold.

S 2/6/20 - Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Innstilling
Kunngjøring
Vurderingsrapport
Søknad og CV
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret ved ILOS vedtar det fremlagte forslaget til innstilling for åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk i perioden 2021-2024, og oversender saken til fakultetsstyret for endelig vedtak.

S 3/6/20 - Fordeling av doktorgradsstillinger 2021

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst - oppdatert versjon etter styremøtet

Vedtak:
Styret godkjenner forslaget til utlysning av doktorgradsstillinger 2021 med de endringer som kom frem i møtet.


Eventuelt:
Studentrepresentantene etterspurte en fremgang i instituttets arbeid med å fjerne bøker fra de to masterlesesalene. Ledelsen sa seg enig i at det har tatt lengre tid enn ønsket, men sa samtidig at dette både er et langvarig arbeid og at prosessen hadde stoppet opp på grunn av nedstengningen av universitetet i mars.

Studentene får fortsette å rydde og samle bøker på eget initiativ for å frigjøre plass.

Blindern, 24. august 2020

 

Julián Cosmes-Cuesta

Atle Libæk Wold

Av Karina Kleiva
Publisert 25. aug. 2020 14:05 - Sist endret 25. aug. 2020 14:05