Protokoll fra instituttstyremøte mandag 22. juni 2020

Instituttstyremøte avhold som videomøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Inger Østenstad, Gjertrud F. Stenbrenden, Jon Arild Olsen, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Sofie Njålsdatter Johannessen og Herman Gabrielsen.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Orienteringssaker:

O-sak 1/5/20 - Ansettelsessaker på ILOS

Vedtakssaker:

S 1/5/20 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 22. juni 2020:
Herman Gabrielsen og Sabina Nedelius.

S 2/5/20 - Møteplan høsten 2020

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for høsten 2020 vedtas.

S 3/5/20 - Tilsetting i en stilling som stipendiat i Russland-studier ved det NFR-finansierte prosjektet LegitRuss

Vedtak:
Styret slutter seg til den foreslåtte innstillingen og tilsetter Bojidar Kolov. Dersom han takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer 2, og deretter eventuelt til innstilte nummer 3.

Diskusjonssaker

D 1/5/20 Fordeling av rekrutteringsstillinger 2021
Saksdokument:

Diskusjonsnotat

D 2/5/20 - Revisjon av ILOS' stillingsplan 2018-2022

Saksdokumenter:
Diskusjonsnotat

Vedlegg 1: Notat fra fagmiljøet for tysk og nederlandsk

Vedlegg 2: Notat fra fagmiljøet for allmenn litteraturvitenskap

For tidligere vedlegg i saken vises til protokollene fra styremøtene 27. april og 25. mai.

Eventuelt:

Om digitalt høstsemester:
Instituttleder orienterte om vurderingene som er gjort med hensyn til semesterstart og undervisning i høstsemesteret 2020.

 

Herman Gabrielsen og Sabina Nedelius,

22. juni 2020

Av Karina Kleiva
Publisert 1. juli 2020 14:03 - Sist endret 24. aug. 2020 13:58