Innkalling til instituttstyremøte mandag 9. mai 2022

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15-14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/4/22 - Ansettelsessaker på ILOS
O-sak 2/4/22 - Status: Orienteringer ved forsknings- og utdanningslederne ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/4/22 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 9. mai 2022:
… og  …

S 2/4/22 - Styremøtedatoer høsten 2022
Saksdokument:
Fremleggsnotat  

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for høsten 2022 vedtas.

S 3/4/22 - Tilsetting i fire stillinger som stipendiat (SKO 1017) i litteratur
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad og CV for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste
Komiteens vurdering av alle søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 4/4/22 - Tilsetting i tre stillinger som stipendiat (SKO 1017) i språkvitenskap
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste
Komiteens vurdering av alle søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 5/4/22 - ILOS' årsrapport for 2021
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' årsrapport for 2021

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' årsrapport for 2021.

S 6/4/22 - ILOS' forskningsrapport for 2021
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' forskningsrapport for 2021

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' forskningsrapport for 2021.

Diskusjonssak

D 1/4/22 - Utkast til ILOS' strategi 2030
Saksdokument:
Fremleggsnotat
Forslag til ILOS' strategi 2030
 

Eventuelt

 

Blindern, 2. mai 2022

Christine Meklenborg Nilsen        Karina Kleiva
Instituttleder                                  Administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 2. mai 2022 17:46 - Sist endret 4. mai 2022 11:21