Innkalling til instituttstyremøte mandag 28. mars 2022

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/3/22 - Ansettelsessaker på ILOS
O-sak 2/3/22 - Status: Orienteringer ved forsknings- og utdanningslederne ved ILOS
O-sak 3/3/22 - Orientering om krigen i Ukraina og følgene for instituttet ved instituttleder

Vedtakssaker:

S 1/3/22 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 28. mars 2022:
… og  …

S 2/3/22 - Sak om uttelling for fagansvarlige

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS vedtar at instituttet setter av totalt 800 timer i året til frikjøp av fagansvarlige, i tråd med tidligere vedtak.

S 3/3/22 - Tildeling av midler fra Skipsreder Jahres fond for et britisk institutt ved Universitetet i Oslo
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med forslag til innstilling 
Søknadene 

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS bevilger i henhold til det fremlagte forslaget.

S 4/3/22 - Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i Russland-studier
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Sakkyndig komités rapport
Merknader fra søkerne med svar
Sorteringskomiteens rapport
Merknader fra søkerne
Søknad, CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

S 5/3/22 -  Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i amerikanske studier
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Sakkyndig komités rapport
Merknader fra søkerne
Sorteringskomiteens rapport
Merknader fra søkerne
Søknad, CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.  

Eventuelt

 

Blindern, 21. mars 2022

Christine Meklenborg Nilsen        Karina Kleiva
Instituttleder                                  Administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 21. mars 2022 16:37 - Sist endret 21. mars 2022 16:37