Innkalling til instituttstyremøte mandag 31. januar 2022

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 13.

Orienteringssaker:

O-sak 1/1/22 - Ansettelsessaker på ILOS
O-sak 2/1/22 - Status: Orienteringer ved forsknings- og utdanningslederne ved ILOS
O-sak 3/1/22 - Valg av styrerepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte til ILOS’ instituttstyre for året 2022
O-sak 4/1/22 - Ny ph.d.-ansvarlig ved ILOS 

Vedtakssaker:

S 1/1/22 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 31. januar 2022:
… og  …

S 2/1/22 - Tilsetting i en stilling som postdoktor (SKO 1352) ved det NFR-finansierte prosjektet "MULTIWRITE – Sammenhenger mellom første-, andre- og tredjespråk"
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og prosjektbeskrivelse for den innstilte søkeren
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse. 

Eventuelt

 

Blindern, 24. januar 2022

Christine Meklenborg Nilsen        Karina Kleiva
Instituttleder                                  Administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 24. jan. 2022 16:18 - Sist endret 24. jan. 2022 17:12