Protokoll fra instituttstyremøte mandag 9. mai 2022

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15-14.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Kristin Bjørneboe Eide, Marlene Andresen, Veronica Dahlby Tveitan, Torje Knausgård, Brit Holtebekk, Atle L. Wold, Eva Sarfi (gikk kl. 13.40) og Kathrine Asla Østby.
Andre: Anne Birgitte Rønning (fra S 5/4/22), Karina Kleiva (ref.).

Orienteringssaker:

O-sak 1/4/22 - Ansettelsessaker på ILOS
O-sak 2/4/22 - Status: Orienteringer ved forsknings- og utdanningslederne ved ILOS - utgikk

Vedtakssaker:

S 1/4/22 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak: 
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 9. mai 2022: Brit Holtebekk og Marlene Andresen.

S 2/4/22 - Styremøtedatoer høsten 2022
Saksdokument:
Fremleggsnotat  

Vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for høsten 2022 vedtas.

S 3/4/22 - Tilsetting i fire stillinger som stipendiat (SKO 1017) i litteratur
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad og CV for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste
Komiteens vurdering av alle søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse. Enstemmig vedtatt.

S 4/4/22 - Tilsetting i tre stillinger som stipendiat (SKO 1017) i språkvitenskap
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste
Komiteens vurdering av alle søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse. Enstemmig vedtatt.

S 5/4/22 - ILOS' årsrapport for 2021
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' årsrapport for 2021 (ikke oppdatert etter styremøtet)

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' årsrapport for 2021 med de endringer som fremkom i møtet.

S 6/4/22 - ILOS' forskningsrapport for 2021
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' forskningsrapport for 2021 (ikke oppdatert etter styremøtet)

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' forskningsrapport for 2021.

Diskusjonssak

D 1/4/22 - Utkast til ILOS' strategi 2030
Saksdokument:
Fremleggsnotat
Forslag til ILOS' strategi 2030

Ingen saker under eventuelt.


Blindern 9. mai 2022,

Brit Holtebekk og Marlene Andresen.

 

Av Karina Kleiva
Publisert 10. mai 2022 09:32 - Sist endret 10. mai 2022 09:32