Protokoll fra instituttstyremøte torsdag 17. februar 2022

Instituttstyremøte i 12. etasje i Niels Treschows hus kl. 9.00 - 10.00. Strategiseminar kl. 10.30-13.30.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Kirsti Sellevold, Marlene Andresen, Veronica Dahlby Tveitan, Torje Knausgård (fra kl 9.40), Brit Holtebekk (fra kl. 9.15), Diana Santos, Eva Sarfi og Kathrine Asla Østby.
Andre: Heidi Ekstrand, Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref.).

Orienteringssaker:

O-sak 1/2/22 - Ansettelsessaker på ILOS
O-sak 2/2/22 - Status: Orienteringer ved forsknings- og utdanningslederne ved ILOS - utgikk

Vedtakssaker:

S 1/2/22 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 17. februar 2022: 

Kirsti Sellevold og Eva Sarfi

S 2/2/22 - ILOS' regnskap for 2021

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med regnskapsrapport

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' regnskap for 2021.

Diskusjonssak:

D 1/2/22 - ILOS' langtidsprognose 2022-2026

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Prognosenotat                     

Ingen saker under eventuelt.

 

Blindern, 17. februar 2022

Kirsti Sellevold

Eva Sarfi

Av Karina Kleiva
Publisert 14. mars 2022 11:35 - Sist endret 14. mars 2022 11:35