Protokoll instituttstyremøte mandag 31. januar 2022

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12:15-12:45.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Kristin Bjørneboe Eide, Marlene Andresen, Veronica Dahlby Tveitan, Torje Knausgård, Brit Holtebekk, Diana Santos, Eva Sarfi og Kathrine Asla Østby.
Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref.).

Orienteringssaker:

O-sak 1/1/22 - Ansettelsessaker på ILOS
O-sak 2/1/22 - Status: Orienteringer ved forsknings- og utdanningslederne ved ILOS - utgikk
O-sak 3/1/22 - Valg av styrerepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte til ILOS’ instituttstyre for året 2022
O-sak 4/1/22 - Ny ph.d.-ansvarlig ved ILOS er Atle Libæk Wold.

Vedtakssaker:

S 1/1/22 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak: 
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 31. januar 2022:
Marlene Andresen og Diana Santos.

S 2/1/22 - Tilsetting i en stilling som postdoktor (SKO 1352) ved det NFR-finansierte prosjektet "MULTIWRITE – Sammenhenger mellom første-, andre- og tredjespråk"
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og prosjektbeskrivelse for den innstilte søkeren
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse. 

Eventuelt:


Instituttleder orienterte kort om to saker:

  1. Instituttets økonomiske situasjon
  2. ILOS-akademiet

31. januar 2022,

Marlene Andresen

Diana Santos

Av Karina Kleiva
Publisert 31. jan. 2022 16:23 - Sist endret 31. jan. 2022 16:23