English version of this page

Kunst! Makt! (avsluttet)

Dette er et tverrfaglig forskningsprosjekt om maktproblematikk i norsk kunst i dag. De fire kunstfeltene som skal belyses er scenekunst, litteratur, musikk og billedkunst. Begreper som "makt og kunstenes autonomi" og "kvalitetsforståelser" angir hovedfokus i  prosjektet, som spesielt skal studere kulturpolitiske og -økonomiske betingelser for kunst- og kulturproduksjon i Norge i dag.

Ordsky basert på prosjektbeskrivelsen, med prosjektets tittel.

Prosjektets sentrale funn

Forskerne i Kunst! Makt! har gjennomført studier av maktforhold i samtidens kunstfelt (visuell kunst, litteratur, musikk og scenekunst). Vi oppsummerer funn i tre projeksjoner:

- I det overordnete kulturpolitiske planet analyseres hvordan rammene for kunstproduksjon i Norge nå endres av globalisering og digitalisering, observert som forskyvninger i maktforhold mellom produsenter, distributører og konsumenter i kunstfeltene. Det er distributørene, i interaksjon og samvirke med teknologiutviklere, som i størst grad tiltar seg makt over andre aktører i produksjonsfeltene. Den endrete maktbalansen mellom produsenter og distributører fører til økte spenninger mellom konsumpsjonsnære og produksjonsnære smakshierarkier og distribusjonslogikker. Det er økt oppmerksomhet i alle kunstfelt omkring betydningen av suksess, gjerne internasjonalt, og denne suksessen fremkommer i kvantitative mål (salg, inntjening, overskudd, publikumsbesøk, mm).

Den digitale økonomiens prinsipielle og potensielle åpenhet utsetter samtidig de nasjonale kunstfeltenes aktørene for press fra internasjonale aktører og makthierarkier, noe som utfordrer de tradisjonelle kulturaktørenes posisjoner i det nasjonale, norske kulturfeltet. Utviklingen er kommet lengst i musikkfeltet, der streamingteknologi endrer både produsentenes og konsumentenes forhold til lytting og til behovet for kontroll og eierskap over et fysisk produkt for distribusjon (CD, vinyl, tape). Tilsvarende utvikling har lenge vært forventet i det litterære feltet, men verdsettelsen av den fysiske boken på norsk synes å opprettholdes, både av produsenter (forlag og forfattere), distributører og konsumenter. De fysiske bokhandlene har fortsatt en sterk posisjon i distribusjonsfeltet for litteratur. For scenekunsten er situasjonen igjen annerledes, i og med
at formidlingen er preget av det fysiske scenerommets materialitet, knyttet til sted og tid. Nettet muliggjør likevel nye former for direkte overføring og f.eks storlerret-distribusjon til et bredere publikum.

I den visuelle kunsten er den digitale distribusjonsmakten først og fremst noe som øker den enkelte kunstners mulighet til å vise og evt. også selge kunst via nettet. Men disse to
funksjonene opptrer sjelden i samme del av feltet, og kampen om anerkjennelse spiller en helt annen rolle i det visuelle kunstfeltet, på grunn av det spesielle samlermarkedets innflytelse over kunstverkenes verdi.

I det feltspesifikke planet studeres hvordan offentlige kunst-institusjoners posisjoner og kulturpolitiske ordninger brytes mot uavhengige, private aktørers strategier og makt. Institusjonene er viktigst i scenekunstfeltet, der forskjellen mellom det frie, det private og det statstøttede institusjonsteateret er markant. Men effekten i feltet er igjen størst i musikkfeltet, der den offentlige støtten mest går til den klassiske musikken. Det gir samtidsmusikken en interessant mellomposisjon, i det den både bryter med den klassiske og den populære, og påberoper seg aktualitet og samtidighet som kunstform. I vårt prosjekt har vi valgt å studere den musikksjangeren med minst anerkjennelse (danseband-musikken) med den med mest spisset anerkjennelse (samtidsmusikk-scenen) for å få frem dynamikker og posisjoner i musikkfeltet.

I litteraturfeltet har vi fokusert på hvordan bokåret 2011 nedfelte seg innenfor norsk skjønnlitteratur. Her har vi bl.a. anvendt en spesiell kvantitativ metode og "objektivert feltet". I det visuelle kunstfeltet har vi studert fremveksten av film- og videokunsten, spesielt siden 1980 og dermed fått frem hvordan den medieteknologiske utviklingen endrer kunstnernes makt og kontroll over produksjon og distribusjon. Sentralt i analysen står utstillingen Krigens skygge på Kunstnernes Hus, våren 2015, som inngikk i et formidlingssamarbeid med forskningen.

I det kunstnerspesifikke planet for verkproduksjon fokuseres utvalgte kunstnere og verkfremføringer/lanseringer. I musikkfeltet ble Ultimafestivalen et viktig case, og i litteraturfeltet studeres både kritikken og utvalgte verk og forfatterskap. I det visuelle kunstfeltet følges to sentrale film- og videokunstnere, og i scenekunstfeltet er det repertoir- og produksjonsforskjeller mellom de frie, de private og de institusjonelle som studeres.
 

Bakgrunn

Prosjektet tar utgangspunkt i feltanalytisk teori og er planlagt
 som en integrert og tverrfaglig utforskning av koblinger og relasjoner mellom 1) institusjonelle, politiske og økonomiske forhold og deres betydning for det kunstneriske handlingsrom og fordelinger av anerkjennelse (symbolsk kapital), og 2) de kunstneriske prosesser, estetiske valg og erfaringer som gjøres i forbindelse med verkproduksjon og -resepsjon i konkrete situasjoner og verk. Prosjektet tematiserer dermed forholdet mellom en institusjonell orden, preget av politisk styring og kulturindustrielle markedslogikker, og en kunstnerisk orden, preget av verdier som handler om kunsterisk frihet, kreativitet og kvalitet i kunsten. Fire kunstfelt skal studeres i et komparativt perspektiv: Både scenekunst, litteratur, musikk og billedkunst, vil bli analysert og sammenlignet i prosjektet innenfor en felles teoretisk ramme, der maktfordelinger og maktrelasjoner innenfor og mellom felt blir spesielt studert.

Prosjektet vil i tråd med feltanalytisk forskningspraksis bruke et variert sett av metoder og utvikle caseorienterte studier innenfor de enkelte feltene.I første fase retter prosjektet seg først og fremst mot de eksterne betingelsene for kunstproduksjon knyttet til kulturpolitikk og kulturøkonomiske faktorer. I prosjektets andre fase vil analyser av kunstnerskap og verk/verkproduksjon etableres både gjennom dokumentanalyse og kvalitative intervjuer, samt  analyser av enkeltstående verk og ulike former for verkproduksjon og -resepsjon.

Mål

Prosjektets hovedmål er å skaffe til veie og formidle til almenheten,
 empirisk og vitenskapelig basert kunnskap om hvordan maktfordelinger og maktforhold styrkes og svekkes innenfor dagens norske kunst- og kulturliv. Prosjektet
 skal utvikle systematisk komparasjon av spesifikke maktfordelinger
 og maktforhold i og mellom 4 kunstfelt; litteratur, kunst, musikk og scenekunst.

Spesielt skal prosjektet studere utviklingstrekk i eksterne relasjoner de siste 5-10 år mellom kunstfeltene og de kulturpolitiske og kulturøkonomiske institusjonene i Norge. Formidling skal prioriteres, og i den grad det er hensiktsmessig skal aktører og institusjoner i kunst og kulturliv involveres i dialoger og offentlige ordskiftet.

Bakgrunn

Maktproblematikken i kunstfeltet ble bare delvis analysert i Makt- og demokratiutredningen, og det gjenstår en mer helhetlig, systematisk analyse som integrerer tidligere forskningsresultater og innsikter fra de seneste årenes kulturforskning i Norge med ny empiri og analyse av hvordan makt oppstår, styrkes og svekkes i norske kunstfelt i dag. Kunnskap fra uavhengig grunnforskning på dette området er viktig i den fremtidige utvikling av norsk kulturpolitikk. Samtidig er det behov for forskning som utforsker hva tverrfaglighet betyr i praksis mellom samfunnsfag og humaniora. Temaet kunst og makt ligger godt til rette for en slik utforskning.

Som generell bakgrunn for prosjektet er globaliseringsprosesser knyttet til økende mobilitet, transnasjonal integrering og kommunikasjon viktige årsaker til økende kulturell kompleksitet både i produksjon og konsumpsjon. Dette innvirker bl.a. på kulturpolitikkens legitimering i "det norske" og øker betydningen av internasjonal anerkjennelse og konkurranse. Også utviklingen av digital teknologi skaper endrede produksjons- og konsumpsjonslogikker i kunstfeltene, spesielt i musikk- og litteraturfeltet som har en profesjonalisert kulturindustriell dimensjon. Samtidige maktforskyvninger foregår i styrkeforholdet mellom politikk og økonomi generelt, med påfølgende endringer i kulturpolitikkens legitimering og styringslogikker i de ulike kunstfeltene.

Finansiering

Forskningsprosjektet hadde 4 millioner til rådighet.

Samarbeid

Prosjektet er utformet som et integrert prosjekt av de tre samarbeidende parter UiO, Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking.

Prosjektet forener forskere med ulike bakgrunner i sosiologi, kunsthistorie, medievitenskap, kulturforskning, musikkvitenskap og statsvitenskap, og plasserer seg i det uttalte, tverrfaglige satsningsområdet for Universitetet i Oslo mellom humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning.

Ledergruppen består av følgende personer: Tore Slaatta (prosjektleder, UiO), Per Mangset (HiT), Anne Lorentzen (UiO), Susanne Østby Sæther (UiO), Fredrik Engelstad (UiO) og Ole Marius Hylland (Telemarksforsking).

Publisert 10. sep. 2012 10:31 - Sist endret 24. mai 2019 14:32

Kontakt

Kontakt ved IMK

Prosjektleder Professor Tore Slaatta

Kontakt i NFR

Seniorrådgiver Solbjørg Rauset