English version of this page

Helse, miljø og sikkerhet ved IMK

Instituttleder har det overordnede ansvar for alle aspekter av helse, miljø og sikkerhet (HMS), det vil si for at virksomheten ved instituttet drives forsvarlig og at lover og forskrifter blir fulgt.

Verneombud

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og skal påse at kravene i arbeidsmiljøloven oppfylles. Rådgiver Katerina Houben er verneombud ved IMK, og førstekonsulent Helèn Rummelhoff er vara. Vara trer inn i rollen i verneombudets fravær.

Vernerunde

En vernerunde er en del av det systematiske HMS arbeidet som skal kartlegge hvordan ansatte har det på arbeidsplassen. Ved IMK gjennomføres det årlige vernerunder. De utføres av verneombud, representant for studenter og representant for ledelsen. Vernerunder ved IMK gjennomføres i henhold til UiO's anbefalinger.

Brannvern

Når brannalarm går...

- Forlat bygningen - bruk nærmeste rømningsvei

- Gå til samlingspunktet (drosjeparkeringen foran broen)

- Avvent nærmere informasjon

Alle ansatte må gjøre seg kjent med UiO's branninstruks

IMKs etasjeansvarlige

Helén Rummehoff: Studentlokalene i kjelleren

Katerina Houben. Ansatt-lokalene i 2. etasje

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO:

22 85 66 66