IAKH-satsing får 5 millioner i støtte fra DIKU

Midlene går til undervisningsprosjektet UTFOR (Utforskende forelesninger og studentdrevne smågrupper i et stort humanistisk fag), som ledes av instituttleder Tor Egil Førland ved institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH).

Instituttleder Tor Egil Førland

– Jeg er stolt over å kunne gratulere Tor Egil Førland og UTFOR-prosjektet med denne tildelingen! IAKH har gode tradisjoner med utradisjonell undervisning, og nå vil begynneremnene på historie få et skikkelig løft. Jeg gleder meg til å følge utviklingen videre, sier studiedekan Gunn Enli.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) har gitt til sammen 50 millioner kroner i støtte fordelt på 12 prosjekter, tre av disse gikk til UiO. Midlene skal stimulere universiteter og høgskoler til å utvikle nye måter å undervise på.

– Dette er gledelige nyheter. Vi er opptatt av å utvikle undervisningsformene våre og legge til rette for studentaktiv utdanning. At vi får anerkjennelse for arbeidet vårt er inspirerende, sier prorektor for utdanning ved UiO, Gro Bjørnerud Mo.

Dette er prosjektgruppen

  • Ellen Cathrine Lund, faglig leder ved Norgeshistorie.no og førstelektor ved IAKH
  • Ellen Koyote Millar, seniorrådgiver ved LOS prosjektstøttekontor
  • Nina Maria Rud, rådgiver innen digital humaniora og forskningsformidling ved IAKH
  • Bjørn Sortland, førsteamanuensis og senterleder Eksperter i Team ved NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT)
  • Bjørn Stensaker, professor og senterleder ved LINK – Senter for læring og utdanning ved UiO
  • Douwtje L. van der Meulen, universitetslektor og konservator ved IAKH

Skal øke studentenes motivasjon, trivsel og læring tidlig i utdanningsløpet

Historie er UiOs største humanistiske fag, med opptil tre hundre studenter på begynneremnene.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et nytt læringsdesign for disse emnene som øker studentenes motivasjon, trivsel og læring tidlig i utdanningsløpet.

Det nye læringsdesignet tar utgangspunkt i inquiry-based learning som overordnet prinsipp, og team- , case- og problembasert læring som underliggende metodikk. Ved å bruke nye teknologiske muligheter til å fornye forelesningene og skyve vurderingsformene fra avsluttende skoleeksamen til digitale mappeinnleveringer, vil UTFOR legge til rette for en mer spørrende og utforskende holdning til fagstoffet, der spørsmålene vil være viktigere enn svarene.

Samarbeid mellom nye studenter og masterstudenter

Ved å organisere studentene i grupper på fem og fem som får et felles ansvar for å levere varierte arbeider underveis, økes det faglige og sosiale samkvemmet og studentene vil lære å jobbe og lære sammen. Ved å engasjere masterstudenter til å fasilitere arbeidet i gruppene, og gi dem grunnleggende opplæring i slik gruppefasilitering, knyttes bånd mellom begynner- og masterstudenter. Masterstudentene får ledelseserfaring, og de nye studentene får mer oppfølging enn de får i dag – uten å frata dem ansvaret for egen og hverandres læring.

Fremragende evaluering

Søknaden fikk beste karakter, og evauleringskomitéen uttaler: «Projektet møder på en fremragende måde utlysningens mål igennem projektets fokus på at gentænke forelæsningsformen i førsteårspædagogik. Projektet foreslår således ikke blot at inddrage mere eller mindre aktiverende øvelser i den eksisterende forelæsning, men forsøger på nytækende vis at inddrage forelæsningen i et aktiverende undervisningsforløb vha. inquiry-based teaching, social læring og flere forskellige læringsteknologier og -medier. Også vurderingsformerne bliver gentænkt og inddraget i forløbet.

Kvaliteten på projektets overordnede design er ligeledes fremragende. Projektet består af tre arbejdspakker, som alle tre er præcist beskrevne og indbyrdes afhængige. En væsentlig del af projektet er at identificere hvilke elementer, der er overførbare til andre uddannelser. Dette kræver præcise metoder, kriterier og aktører i evalueringsaspektet af projektet, hvilket dette projekt i høj grad lever op til. De foreslåede aktiviteter kan derfor med stor sandsynlighed leve op til de erklærede mål. Prosjektteamets samlede erfaring og ekspertise er relevant for projektet og relevante støtteenheter er inddraget som projektdeltagere. Det er en væsentlig innovativ kraft i projektet at involvere den eksterne samarbeidspartner, norgeshistorie.no som modtager af de studerendes arbejder.

Der er beskrevet en tydelig plan for evaluering af projektet. Mht planen for videreførsel af projektresultaterne, så peges der på, hvor resultaterne (hvis de er positive) kan anvendes/oversættes, men der beskrives ikke nærmere hvordan en sådan overførsel tænkes gøres.

Budgettet er velargumenteret og realistisk.»

Tildelingen ble offentliggjort 26. april, og er den første i en ny støtteordning som har blitt etablert i kjølvannet av stortingsmeldingen "Kultur for kvalitet i høyere utdanning".

Det blir flere sjanser våren 2020. Da skal nye 50 millioner kroner deles ut.

Les mer om tildelingen og se hele listen på DIKUs nettsider

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 8. mai 2019 14:30 - Sist endret 23. mars 2020 16:02