Protokoll fra møte 5/19 i Fakultetsstyret

Tilstede: Frode Helland (styreleder), Mathilde Skoie, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend K. Haavardsholm, Jorunn Simonsen Thingnes, Ida Kristine Gangstø Berg, Claus Solbakken, Jonas Ulleland, Kirsti Koch Christensen, Petter Aaslestad (til og med V-sak 2).

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Inger-Johanne Ullern (ref.)

V-sak 2: Trude Jensen, O-sak 4: Rasmus G. Andresen, O-sak 5: Rasmus G. Andresen, Christine Klem og Julianne Krohn-Hansen, V-sak 3: Julianne Krohn-Hansen og Christine Klem, V-sak 4: Julianne Krohn-Hansen, Monica Lund Haugom, Christine Klem.

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 22. oktober ble utdelt i møtet. 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 25. oktober 2019:

Anne Eriksen og Jorunn Simonsen Thingnes.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 27.9.2019

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Statsbudsjettet 2020

Saksdokument:

O-SAK 3

Møteplan 2020

Saksdokument:

O-SAK 4

Publisering ved HF

Muntlig orientering med presentasjon i møtet.

O-SAK 5

Høring om forslag til UiOs strategiske plan 2030

UiOs nettside om høringen med høringsutkast

Muntlig orientering med presentasjon om HFs høringssvar i møtet.

Ordinære saker

 
V-SAK 2

Forslag til fordeling 2020

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet for 2020 med følgende presiseringer:

  • Exphil tildeles en årlig øremerking knyttet til kandidatelement på 1,1 million kroner. Det øremerkede beløpet blir ikke prisjustert.
  • SFF og SFU finalister tildeles 0,2 millioner kroner per finalist forutsatt at de forplikter seg til å søke igjen.
  • ABE-kuttet på 3,3 millioner kroner legges i sin helhet til fakultetsadministrasjonen.
  • HFs andel av rammekuttet på 8,2 millioner kroner fordeles pro rata på instituttene. 

Dekanen får fullmakt til å gjøre fordelinger av økte tildelinger, strategiske satsinger, samt mindre justeringer, når endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger. En orientering om dette vil komme på fakultetsstyremøtet i februar.

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 3

Årsplan 2020-2021

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner HFs Årsplan 2020-2021 med de endringer som fremkom i møtet.

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 4

Forslag til ny handlingsplan for likestilling og mangfold ved HF for perioden 2020-23

Saksdokumenter:

Vedtak:

Handlingsplan for likestilling og mangfold på HF i perioden 2020-2023 vedtas med virking fra 01.01.20 med de endringer som fremkom i møtet.

Enstemmig vedtatt.

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

 
   
   
------------------------------
Anne Eriksen
Styremedlem

-----------------------------------------
Jorunn Simonsen Thingnes
Styremedlem

   
   

Frode Helland
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

 

 

Publisert 25. okt. 2019 13:36 - Sist endret 10. mars 2020 11:43