Protokoll fra møte 6/19 i Fakultetsstyret

Tilstede: Frode Helland (styreleder), Mathilde Skoie, Christine Meklenborg Salvesen, Erlend K. Haavardsholm, Jorunn Simonsen Thingnes, Ida Kristine Gangstø Berg, Eva Strømme Moshuus, Jonas Ulleland, Asta Busingye Lydersen, Petter Aaslestad.

Fra dekanatet: Gunn Enli.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Trude Jensen, Inger-Johanne Ullern (ref.)

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 19. november ble utdelt i møtet. 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 22. november 2019:

Eva Strømme Moshuus og Jorunn Simonsen Thingnes.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 25.10.2019

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Presentasjon av SFF-ene ved HF

MultiLing - Senter for flerspråklighet ved senterleder Elizabeth Lanza og nestleder Unn Røyneland

RITMO - Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved senterleder Anne Danielsen og nestleder Alexander Jensenius

O-SAK 3

Integrering av internasjonalt nyansatte

Muntlig orientering

O-SAK 4

Høring om forslag til UiOs strategiske plan 2030

Muntlig orientering om status for prosess.

UiOs nettside om høringen med høringsutkast og oversikt over alle høringssvar.

Saksdokument:

O-SAK 5

Langtidsprognoser 2020-2024

Saksdokument:

O-SAK 6

Resultat av valg til fakultetsstyret for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte

Saksdokument:

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

Utviklingsavtale HF

Muntlig orientering om prosess.

Saksdokument:

D-SAK 2

Styreseminar 2020

Diskusjon av innhold og rammer.

Ordinære saker

 
 

 

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

 
   
   

Frode Helland
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

 

Jorunn S. Thingnes
styremedlem

 

Eva S. Moshuus
styremedlem

 

 

Publisert 22. nov. 2019 14:01 - Sist endret 11. mars 2020 11:28