English version of this page

Fakultetsstyrevalg ved HF

Valg av representanter for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyret 2018 ble avholdt 20.-24. november 2017.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Valg av studenter og midlertidig ansatte til fakultetsstyret holdes hvert høstsemester. Studentene har tre representanter, mens midlertidig vitenskapelig ansatte har én representant i fakultetsstyret. Valgperioden er ett kalenderår.

Forslagsfristen var 10. november. Valgstyret mottok 4 kandidatforslag fra midlertidig vitenskapelig ansatte og 7 kandidatforslag fra studentene.

Etter at valget ble avsluttet 24. november 2017 var resultatet som følger: 

Midlertidig vitenskapelig ansatte

Det velges 1 representant og 2 vararepresentanter.

 

Representant: Jorunn Simonsen Thingnes

Valgplattform og forslagsstillere for Jorunn S. Thingnes

Forslagsstiller: Stine H. Johansen, Urd Vindenes, Kjersti W. Kola, André N. Dannevig, Pernille Hansen

Eg er stipendiat ved MultiLing, ILN, og forskar på språkpolitikk i høgare utdanning i Noreg. Eg er utdanna lektor med undervisningskompetanse i nordisk og historie og har ein master i nordisk språk frå ILN. Sidan eg har vore både student, vitskapleg assistent og stipendiat ved UiO, kjenner eg institusjonen godt. Eg er svært motivert for å tale dei mellombels tilsettes sak i fakultetsstyret, og på den måten vil eg bidra til å betre arbeidskvardagen vår.

Valplattform

Eg skal representere alle mellombels tilsette ved HF. I denne kategorien er det mange ulike grupper med ulike behov, men noko er felles for alle. Det er særleg to ting eg meiner HF må arbeide for, som vil gagne alle mellombels tilsette. Det første er at fakultetet tar arbeidsgjevarrolla si på alvor. Det inneber at alle formalitetar blir oppfylte, og at den enkelte tilsette vert følgt opp på ein tilfredsstillande måte. Punkt to er at fakultetet styrkjer tilsettes konkurranseevne på arbeidsmarkanden. Felles for mellombels tilsette er at vi innan få år må søkje på andre stillingar. HF må legge til rette for at vi får utvikle oss, gjennom både formell opplæring og erfaringsbygging. Til dømes bør alle dei som underviser, få opplæring i det.

For å konkretisere ståstaden min løftar eg fram nokre stillingar og peikar på kva fakultetet kan gjere for å betre tilhøva for tilsette i desse stillingane.

Vitskapleg assistentar og timetilsette

 • Mange mellombels tilsette har kontraktar som berre gjeld korte periodar, og livet vert dermed lite føreseieleg. HF bør tilby kontraktar som gjeld for minimum eitt år.
 • I vit.ass-tittelen ligg det at ein skal gjere vitskapleg arbeid, men mange vitskapleg assistentar gjer mykje administrativt arbeid. HF må respektere stillingskodane, og vitskapleg tilsette må få gjere vitskapleg arbeid.
 • Mange timetilsette meiner at ein må få eit betre system for utfylling av timelister. HF treng tydlege retningslinjer for utfylling av listene og betre system for å levere dei inn.

Stipendiatar

 • Det er stor variasjon i korleis dei ulike Ph.d.-programma på HF er bygde opp, og det kan vere vanskeleg å få tak i informasjon. HF bør styrkje samarbeidet på tvers av institutta og gjere informasjonsflyten betre.
 • Mange stipendiatar har vore misnøgde med fakultetets obligatoriske Ph.d.-kurs. Fakultetet må difor heve kvaliteten på desse kursa.
 • Stipendiatar må få moglegheit til å auke eigen engelskkompetanse. Vi må publisere for å lukkast i akademia, og det krev mykje av oss reint språkleg. HF bør difor tilby eit engelskkurs til alle stipendiatar.
 • HF må ta ansvar for den psykiske helsa til stipendiatar, til dømes gjennom å tilby stressmeistringskurs.

Postdoktorar

 • HF bør tilby postdoktorar karriererettleiing. UiOs mentorprogram for kvinnelege postdoktorar eit eksempel på korleis dette kan gjerast.
 • Postdoktorar ved fakultetet bør få ein arena for å møtest på tvers av institutta, for å utveksle erfaringar og bygge nettverk.

International staff

 • The Faculty of Humanities is an international workplace, and communication is a crucial point. The faculty has to disseminate information to all members of staff regardless of their language/s.
 • UiO is now setting up an International Staff Mobility Office. The faculty must make use of this office and ensure that all foreign employees get the information and follow-up that they need.
 • Pedagogical training is every bit as useful to international PhD students as local students. Currently, international PhD students do not have access to this resource. HF must make sure that courses in the obligatory pedagogical training for completion grant PhD students is offered in English as well as Norwegian.

Som representant for alle mellombels tilsette vil eg jobbe for at fakultetet oppfyller arbeidsgjevarrolla si, styrkjer tilsettes evne til å konkurrere på jobbmarknaden, og gjennom konkrete tiltak gjer jobbkvardagen vår betre. Eg håpar å få moglegheita til tale vår sak, og eg lovar å lytte til alle innspel frå mellombels tilsette på alle institutt.

 

1. vararepresentant: Olav Gjertsen Ørum

Valgplattform og forslagsstillere for Olav Gjertsen Ørum

Forslagsstiller: Jon Nordenson

Jeg er stipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) på Midtøsten, og vil i løpet av 2018 fullføre min doktoravhandling om arabisk språkhistorie.

Etter å ha representert de midlertidig vitenskapelig ansatte i de to siste periodene i IKOS-styret, ønsker jeg nå å bruke min erfaring i styresaker på fakultetsnivå. Inn i et eventuelt verv i fakultetsstyret tar jeg med meg mange gode erfaringer fra et institutt og en organisasjons som jeg har lært svært godt å kjenne, og som har levert solide resultater på utdanning- og forskersiden over mange år.

Som styrerepresentant vil jeg være mest opptatt av måten fakultetet og de øvrige instituttene evner å balansere faglige og økonomiske hensyn i sine langtidsplaner. Jeg er derfor ivrig etter å bidra i utformingen av HFs nye finansieringsmodell, som etter planen skal gjennomføres i løpet av 2018. Denne prosessen kommer til å være helt avgjørende for den faglige og økonomiske fremtiden på fakultetet, og for alle de ansatte (for ikke å glemme studenter) som den berører. Dersom fakultetet og instituttene skal kunne ivareta og legge til rette for en videre, bred rekruttering av midlertidige ansatte, er de helt avhengige av en stabil økonomi kombinert med et godt faglig tilbud, og ikke minst stor gjennomstrømming av studenter. Noen vil kanskje si at viktigheten av en god økonomi ikke kan likestilles med gode faglige resultater. Jeg vil likevel alltid stå fast på at det ene er helt avhengig av det andre; faglige resultater fordrer riktige økonomiske prioriteringer, og omvendt.

I løpet av de siste to årenes styrearbeid har jeg vært spesielt opptatt av å finne løsninger for å forbedre gjennomføringstallene for førsteårsstudenter. Denne saken er helt avgjørende for fakultetets økonomi, og er på sikt det viktigste bidraget til å opprettholde behovet for nye ansettelser. I den forbindelse har jeg argumentert for et større fokus på innføringsemner (særlig såkalte "poengsankere") og årsenheter, noe som vil gi en bredere tilstrømning av studenter også på 2000-emner, samt bachelor- og masterprogrammer. Det er særlig viktig at hvert enkelt emne og studieprogram møter nye studenter med en innstilling og et tilbud som samsvarer med studentenes egne forventninger. Dette dreier seg i all hovedsak om valgfrihet, kullfølelse, personlig økonomi, arbeidslivsrelevans, tidspress og praktisk gjennomføring. Situasjonen er ulik for de forskjellige instituttene, men jeg vil anta at en gjennomgående utfordring for alle er nettopp synkende søkertall, manglende gjennomføring og nedgang i antall programstudenter som følge av konkurranse fra andre utdanningsinstitusjoner.

Ser frem mot valget med spenning, og ønsker samtidig de øvrige kandidatene lykke til!

 

2. vararepresentant: Tejaswinee Kelkar

Valgplattform og forslagsstillere for Tejaswinee Kelkar

Forslagsstiller:Ulf A.S. Holbrook

Jeg er stipendiat ved Institutt for Musikkvitenskap, hvor jeg forsker på forholdet mellom musikk og kroppsbevegelser. Jeg har en tverrfaglig bakgrunn fra musikk og informatikk på masternivå. Mitt forskningsprosjekt ligger i skjæringspunktet mellom musikkvitenskap, informatikk og psykologi, noe som krever at jeg arbeider med forskjellige fagfelter og tenkemåter i min hverdag. Verden i dag trenger mangfoldige, faglige perspektiver for å en holistisk tilnærming til problemene vi står ovenfor. Dette vil bli mitt første fokus som representant på Fakultetsstyret. Jeg flyttet til Norge fra India i fjor, og er dermed en internasjonal kandidat med en spesiell forståelse for hvordan vi har det som midlertidige ansatte, kvinner og internasjonale ansatte.  

Jeg mener vi har rom for forbedring innen psykologisk helse og standardisering av den opplevelsen PhD-kandidater har. Karriereangst som midlertidig ansatt kan ha kollektive løsninger også. Midlertidig ansatte er ikke kun stipendiater og post.doc.-er, men også vitenskapelige assistenter og forskere i residens, som trenger mer informasjon og aktiv integrering i UiO’s arbeidsliv.

Jeg er en omgjengelig person, og har tillitt til å jobbe sammen for å få løsninger på vårt arbeidsliv.

Studenter

Det velges 3 representanter og 3 vararepresentanter.

Representant: Ken Rune Mikkelsen

Valgplattform og forslagsstiller for Ken Rune Mikkelsen

Forslagsstiller: Sindre Holmen

Mitt navn er Ken Rune Mikkelsen og jeg stiller som kandidat til fakultetsstyrevalget 2018. Jeg studerer til Master i Filosofi ved Instituttet for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) med en oppgave som fokuserer på menneskets epistemiske og etiske forhold til avanserte teknologiske redskap.

Jeg har bred organisasjonsbakgrunn ved universitetet: I år er  jeg medlem av HF fakultetstyret, tidligere  jeg vært medlem av Fagutvalget for filosofi og har før det fungert som leder for Fagutvalget for idéhistorie, jeg har sittet i redaksjonen til Filosofisk Supplement og deltatt en myriade av komiteer av både administrativt og faglig innhold. Og har forøvrig gjort det samme det året jeg var ved Universitetet i Agder.

I min tid ved IFIKK har jeg gjort det til min hovedoppgave å skape et studentmiljø der deltakerne får spillerom til å finne sin egen faglige, akademiske, og sosiale identitet. Både innad sitt eget studieområdet men også i møte med andre studieretninger.

Mitt bidrag til dette prosjektet har gjort seg gjeldende langs to linjer:  (1) Jeg har vært direkte involvert i etableringen av to nye fagutvalg, faglige og sosiale organer ved IFIKK, til Kunsthistorie og Antikk Kultur/klassiske språk. Dette er byggesteiner både for den lokale studentrepresentasjon og for å skape arrangement med både sosialt og akademisk innhold.

(2) Jeg var sentral som organisator og fasilitator av instituttets fadderuke. Min erfaring er at fadderuka er make-or-break for mange nye studenter. Sammen med Sindre Holmen arrangerte jeg IFIKKs første Õlympiske Leker som kulminerte i en heidundrende togafest. Vår fadderuke var et arrangement som jeg tror er unikt i HF-kontekst med mellom 50-70 deltakere daglig.

Der faglige og sosiale relasjoner blomstrer så  heves studiekvaliteten og det florerer med kreative, spennende og tankevekkende innslag. Jeg vil gjøre det Humanistiske Fakultetet en fasilitator for sosiale arrangement og akademiske utfoldelser. Dette må være hands on med utgangspunkt i den lokale fauna av studentorganisasjoner og foreninger innad studieretningene. Ikke styrt av en blind monolith fra toppen.

Alt dette sier kanskje masse og ingenting, så jeg prøver på nytt: Jeg liker lange spaserturer. Er co-grunnlegger av en improteater gruppe. Er en røver til å knytte laken-toga. Og har en økende forkjærlighet  for glorete hawaiiskjorter og bart. Ironiske hastags kan forekomme.

 

Representant: Johanna J. Damaris

Valgplattform og forslagsstiller for Johanna J. Damaris

Forslagsstiller: Johannes Hoff

Jeg studerer på masterprogrammet for europeisk kultur, jeg kommer fra idéhistorie og litteraturvitenskap - og jeg vil tale studentenes sak i HF-spørsmål.

 

Representant: Mathias Hatleskog Tjønn

Valgplattform og forslagsstiller for Mathias Hatleskog Tjønn

Forslagsstiller: Mathias Hatleskog Tjønn

Jeg heter Mathias og tar en master i nyere internasjonal og transnasjonal historie (MITRA) ved IAKH. Tidligere har jeg tatt en bachelor i historie her ved UiO / La Sapienza i Roma, en bachelor i musikk ved Berklee College of Music i Boston og tilbrakt nesten tretten år i utlandet som både student og frilansmusiker, kurator, prosjektleder og allslags annet for å få til smør på brødet.

Jeg er ny til studentverv-verdenen, men håper at min erfaring som studerende ved tre universiteter og fra arbeidslivet etter studiene kan være nyttig i denne sammenhengen. Ettersom MITRA er en helt ny grad av året ved UiO har vi i studenter vært mer involvert i evaluering og utforming enn det som kanskje er vanlig, som igjen ga meg inspirasjon til å se om det ikke var mulig å bidra med mitt skjerv i fakultetsstyret som studentrepresentant. Ønsker samtlige kandidater lykke til i valget og krysser fingrene!

 

Vararepresentanter for studentene

1. vararepresentant: Marius Frans Linus Hillestad

Valgplattform og forslagsstiller for Marius Frans Linus Hillestad

Forslagsstiller: Felicitas Scheffknecht

Mitt navn er Marius og jeg stiller til fakultetsstyret i 2018. Jeg studerer medievitenskap på IMK, men har tidligere studert engelsk ved ILOS og norrønt ved ILN. Jeg føler at dette har gitt meg en litt bredere bakgrunn på fakultetet enn de fleste andre og har erfart hva som fungerer godt og hva som ikke fungerer like godt. For tiden sitter jeg også blant annet som nestleder i HFSU - Studentutvalget ved Humanistisk Fakultet og som styremedlem i styret til Universitetsbiblioteket. Dette har gitt meg en god forståelse for hvordan UiO, og særlig fakultetet, operer og hva man kan gjøre og for å påvirke når man er student.

Av tidligere styreerfaring har jeg sittet i lokallagsstyrer i blant annet AUF og Arbeiderpartiet, men har også sittet i kommunestyret i hjemkommunen min, Læringsmiljøutvalget ved UiO og Kulturstyret i Oslo og Akershus. Jeg ønsker at fakultetet skal være et sted der studenter trives og hvor man skal føle seg hjemme i den grad det er mulig. Jeg vil også være et bindeledd mellom HFSU og studentene i fakultetsstyret og prøve å sørge for et tettere samarbeid på denne fronten slik at studentenes stemme blir klarere hørt fra flere kanter.

Som styremedlem vil min hjertesak være det fysiske og psykiske læringsmiljøet ved fakultetet, men jeg vil også såklart være en studentrepresentant som lytter til andre studenter og kjemper for våre saker.

 

2. vararepresentant: Joakim Tjøstheim

Valgplattform og forslagsstiller for Joakim Tjøstheim

Forslagsstiller: Joakim Tjøstheim

Jeg tar en master i nordisk litteratur. I tillegg til studiene arbeider jeg på deltid i HF Studieinfo, og jeg er medlem av studentutvalget ved Institutt for Lingvistiske og Nordiske studier. Jeg er dessuten i mitt andre år som studentrepresentant i instituttstyret ved ILN. I 2015 var jeg vara for studentrepresentantene. Tidligere har jeg engasjert meg i Kulturutvalgets litteraturredaksjon som PR-ansvarlig og senere som redaktør, og jeg vært styremedlem i foretaket Litteraturfestivalen STED. Jeg har også medvirket som studentrepresentant i to ansettelseskomiteer. Vervene har gitt meg verdifull innsikt i administrative oppgaver og prosesser og lært meg en del om håndteringen av disse.

Blir jeg valgt som studentrepresentant i fakultetsstyret ved HF, vil jeg selvsagt arbeide for å ivareta studentenes interesser i saker der disse direkte eller indirekte aktualiseres. Kort sagt må kommunikasjonen mellom fakultet, institutt og studenter være fruktbar og økonomiske tiltak må være til gagn for både studenter og ansatte. En god styrerepresentant mener jeg er kjennetegnet spesielt av å være nysgjerrig og initiativrik. Det gjelder dessuten å være oppmerksom på mulighetene et verv i fakultetsstyret gir. Her er engasjement av avgjørende betydning.

 

3. vararepresentant: Felicitas Scheffknecht

Valgplattform og forslagsstiller for Felicitas Scheffknecht

Forslagsstiller: Marius Frans Linus Hillestad

Publisert 2. nov. 2016 14:59 - Sist endret 24. nov. 2017 14:17