Styrings- og administrasjonsreglement for Det humanistiske fakultet

Revidert av fakultetsstyret 10.12.03.Godkjent på rektors fullmakt 12.02.04. Justert i fakultetsstyret 24.9.10.

Generelt

Styrings- og administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs normalregler for fakulteter samt følgende lov-, avtale- og regelverk: universitets- og høgskoleloven, Hovedavtalen i staten, tjenestemannsloven og UiO's personalreglementet, valgregler og prosedyreregler for valg eller tilsetting av dekan/prodekan.

 

Fakultetets organer

 

§ 1 Fakultetets organer

Det humanistiske fakultet skal ha:

 1. Et styre
 2. En dekan
 3. To prodekaner
 4. En fakultetsdirektør
 5. Råd for utdannings- og forskningsspørsmål
 6. Programutvalg for studie- og forskerutdanningsprogram(mer)
   

§ 2 Fakultetsstyret

 

§ 2.1 Myndighetsområde

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret.

Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

 • Overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten
 • Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • Årsplan og budsjett
 • Fakultetets interne organisering i avdelinger, programmer, permanente utvalg eller tilsvarende, innenfor de rammer universitetsstyret har gitt
 • Utfyllende bestemmelser til dette reglement, herunder nærmere bestemmelser om valg eller tilsetting av dekan, prodekan og instituttledere, samt nærmere regler om sammensetningen av instituttstyrer eller råd
 • Tilsettinger og innstillinger i vitenskapelige stillinger der fakultetet er tilsettings- eller innstillingsmyndighet

Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom

 • Godkjenning av regnskap og årsrapport
 • Godkjenning av opplegg for kvalitetssikring/kvalitetsutvikling

For øvrig skal fakultetsstyret nominere eksterne representanter til fakultetsstyret. Alle beslutninger i fakultetsstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret.Myndighetsområde som ikke etter denne paragraf direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret, skal normalt omfattes av dekanens myndighetsområde.

 

§ 2.2 Sammensetning

Fakultetsstyret har 11 medlemmer og har følgende sammensetning:
• Dekanen
• Prodekanen for forskning og forskerutdanning
• Tre studentrepresentanter
• To representanter for det faste vitenskapelige personalet
• Én representant for det midlertidig vitenskapelige personalet i minst halv stilling
• Én representant for det teknisk-administrative personalet
• To eksterne representanter

Fakultetsstyret ledes av dekanen. Prodekanen for forskning og forskerutdanning er nestleder.

Dekanen og prodekanene skal velges. Valget skjer i samsvar med nærmere fastsatte regler vedtatt av universitetsstyret.

De eksterne representantene oppnevnes av universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret.

Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av UiOs valgregler.

Vitenskapelig tilsatte (faste og midlertidige) og representanter for det teknisk-administrative personalet velges av de grupper de utgår fra, i samsvar med nærmere fastsatte regler.

Det velges like mange vararepresentanter for hver gruppe som det velges representanter med unntak for grupper som har én representant. For disse velges to vararerepresentanter.

 

§ 3 Valg

Valgperioden til fakultetsstyret er fire år for representanter for henholdsvis de fast vitenskapelige tilsatte, de teknisk-administrative tilsatte og eksterne representanter. For studentrepresentantene og midlertidig vitenskapelig ansatte er valgperioden ett år.

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller fakultetet opphører.

 

§ 4 Dekan

Dekanen er fakultetets øverste leder og leder fakultetets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret og instrukser fra rektor og universitetsdirektøren og gjennom vedtak fattet i fakultetsstyret. Dekanen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt fakultetsstyret eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. Dekanen er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde iht. universitets- og høgskolelovens § 15. I disse sakene er dekanen ansvarlig overfor universitetsdirektøren. Dekanen er leder av fakultetsstyret. Dekanen har ansvar for å få utarbeidet saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under fakultetsstyrets myndighetsområde (jf. § 2), og ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av fakultetsstyret. Dekanen representerer fakultetet utad, og har det overordnede ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.Dekanen ivaretar forholdet til tjenestemannsorganisasjonene og studentenes organer. Dekanen har direkte linjeansvar for prodekanene, fakultetsdirektør og instituttledere. Dekanen utøver sitt ansvar blant annet gjennom å delegere myndighet innenfor sitt fullmaktsområde til prodekanene, fakultetsdirektør og instituttledere. Dekanen kan pålegges oppgaver for UiO som institusjon.

 

§ 5 Prodekan

Det humanistiske fakultet har én prodekan for forskning og forskerutdanning og én prodekan for studier og utdanning. Prodekanen for forskning og forskerutdanning har et spesielt ansvar for forskningssaker og forskningskoordinering. Vedkommende er dekanens stedfortreder og trer inn når dekanen har lengre fravær. Prodekanen er også medlem (nestleder) av fakultetsstyret samt vara for dekanen. Prodekanen for studier og utdanning har spesielt ansvar for forvaltning og utvikling av fakultetets studier. Prodekanen kan møte i fakultetsstyret, med talerett, og er vara for nestleder av fakultetsstyret.

 

§ 6 Råd for utdannings- og forskningsspørsmål

Fakultetet skal ha ett råd for utdanningsspørsmål og ett råd for forskningsspørsmål. Rådene skal ivareta behov for en intern dialog om studie- og forskningsspørsmål der aktuelle grupper ved fakultetet kan delta. Rådet for utdanningsspørsmål ledes av prodekanen for studier og utdanning. Rådet for forskningsspørsmål ledes av prodekanen for forskning og forskerutdanning.

 

§ 7 Programutvalg for studie- og forskerutdanningsprogram(mer)

For alle studietilbud som leder fram til en grad skal det opprettes programutvalg som er delegert det koordinerende ansvar for tilbudet. Ett programutvalg kan tillegges ansvar for flere studieprogrammer. Programutvalget selv skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. Utover dette kan programutvalget delegere sine oppgaver til programleder. Avgjørelser om den løpende drift skal delegeres til programleder. Et programutvalg for forskerutdanning er delegert det overordnede og koordinerende ansvaret for ett eller flere forskerutdanningsprogrammer. Programutvalgene skal settes sammen slik at det avspeiler de fagmiljøene som deltar i programmet og sikrer studentene representasjon. I programutvalg for forskerutdanning skal studentrepresentasjonen utgjøres av kandidater i forskerutdanning. Det kan også oppnevnes ett medlem i programutvalgene som ikke representerer noen av disse gruppene. Programutvalgene rapporterer til dekanen.

 

§ 8 Innstillings- og tilsettingsutvalg

Fakultetsstyret skal etablere et eget innstillings- og tilsettingsutvalg for behandling av innstilling og tilsetting i vitenskapelige stillinger på fakultetet.Innstillings- og tilsettingsutvalget skal ha følgende sammensetning:

 • Dekan
 • To vitenskapelig tilsatte
 • En teknisk-administrativ tilsatt
 • En student

Fakultetsstyret bestemmer selv hvordan representantene i utvalget skal oppnevnes, eventuelt velges. Prodekanen for forskning og forskerutdanning er vararepresentant for dekanen. Det skal i tillegg være to vararepresentanter for gruppen vitenskapelige tilsatte, én vararepresentant for gruppen teknisk- administrative tilsatte og én vararepresentant for studentgruppen.

 

§ 9 Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren ivaretar ledelsen av fakultetsnivåets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra dekanen.

 

Alminnelige bestemmelser

 

§ 10 Gyldighetsområde

Dette reglementet gjelder for Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

 

§ 11 Ikrafttreden

Dette reglement trer i kraft 1. januar 2004.

Publisert 22. nov. 2016 14:08 - Sist endret 22. nov. 2016 14:08