English version of this page

Fakultetsstyrets rolle og mandat

Fakultetsstyret vedtar de store linjene for styringen av fakultetet.

Rolle

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ og har ansvar for å fastsette fakultetets overordnede mål, prioriteringer og strategier.

Styret ledes av dekanen, som forbereder saker til behandling i styret. Fakultetsdirektøren fungerer som sekretær for styret.

Alle møter i fakultetsstyret er normalt åpene. I enkelte tilfeller kan styret møtes i lukket møte, med kun styremedlemmene og styrets sekretær til stede.

Fakultetsstyret utøver sitt ansvar på grunnlag av vedtak fattet av universitetsstyret, og i samsvar med de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder.

Fakultetsstyret vedtar

  • Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, som årsplan, budsjett, strategisk plan og faglige prioriteringer
  • Godkjenning av regnskap og årsrapport
  • Den interne organiseringen i avdelinger, faggrupper osv.
Publisert 12. apr. 2011 15:44 - Sist endret 16. sep. 2022 17:18