English version of this page

Fakultetsstyrevalg ved HF

6 - 10 desember blir det gjennomført valg til fakultetsstyret. De vervene som er på valg var blant studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte.

Kandidatforslag

Tegning av hånd som legger stemmeseddel i gul valgurne på blå bakgrunn

Frist for å fremme forslag til kandidater er 8. november 2021.

Høsten 2021 avholdes det valg i to av fire valgkretser: blant studentene (3 representanter og 3 varaer) og de midlertidig vitenskapelig ansatte (1 representant og 2 varaer). Valgperioden for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte i fakultetsstyret er ett år (1. januar 2022 - 31. desember 2022).

Valget avholdes 6. desember kl. 12.00 - 10. desember kl. 12.00.

Forslag om kandidat(er) til fakultetsstyret skal fremmes skriftlig til valgstyre@hf.uio.no og være underskrevet av minst like stort antall som det antallet kandidater forslaget inneholder. Kopi til forslagsstillere i epost med forslag godkjennes som underskrift.

Forslagsstillere må ha stemmerett for fakultetsstyrevalget og i den aktuelle valgkretsen.

Stemmerett

De som har stemmerett er også valgbare til fakultetsstyret.

Stemmerett har:

  • Ansatte i minst 50 % stilling og professor II ved fakultetet med aktiv ansettelse den dagen stemme avgis. Valgstyret har vedtatt at førsteamanuensis II og lektor II har stemmerett tilsvarende professor II.
  • Semesterregistrerte studenter ved HF høsten 2021.

Valggjennomføring

Når valget åpner kan du avlegge din stemme elektronisk i UiOs valgportal eValg.

Valget gjennomføres som direkte valg for hver av stemmerettskategoriene: fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger; midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger; studentene.

Kunngjøring av kandidatforslag

Forslagene på kandidater kunngjøres på disse nettsidene sammen med navn på forslagsstillerne så snart som mulig etter at fristen for å sette frem forslag er ute og kandidatene er godkjent og informert.

Valgstyre

Fakultetets valgstyre har ansvar for gjennomføring av valget

Regler for fakultetsstyrevalg

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet