English version of this page

Fakultetsstyrevalg ved HF

30. november - 4. desember 2020 blir det gjennomført valg til fakultetsstyret. De vervene som er på valg i år, er blant studenter, midlertidige og fast vitenskapelig ansatte.

Kandidatforslag

Tegning av hånd som legger stemmeseddel i gul valgurne på blå bakgrunn

Frist for å fremme forslag til kandidater er 9. november 2020.

Forslag om kandidat(er) til fakultetsstyret skal fremmes skriftlig til valgstyre@hf.uio.no og være underskrevet av minst like stort antall som det antallet kandidater forslaget inneholder. Kopi til forslagsstillere i epost med forslag godkjennes som underskrift.

Forslagsstillere må ha stemmerett for fakultetsstyrevalget og i den aktuelle valgkretsen.

Årets valg

Høsten 2020 avholdes det valg i tre av fire valgkretser: blant studentene (3 representanter og 3 varaer), de midlertidig vitenskapelig ansatte (1 representant og 2 varaer) og de fast vitenskapelig ansatte (kun 2 varaer).

Valgperioden for fakultetsstyret er fire år, for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte ett år.

På grunn av fratreden fra fakultetsstyret er det i år også suppleringsvalg på to varaverv blant de fast vitenskapelig ansatte. De valgte varaene blir sittende fra 1. januar 2021 og ut perioden til desember 2022.

Stemmerett

De som har stemmerett er også valgbare til fakultetsstyret.

Stemmerett har:

  • Ansatte i minst 50 % stilling og professor II ved fakultetet med aktiv ansettelse den dagen stemme avgis. Valgstyret har vedtatt at førsteamanuensis II og lektor II har stemmerett tilsvarende professor II.
  • Semesterregistrerte studenter ved HF høsten 2020.

Valggjennomføring

Valget vil foregå elektronisk i UiOs valgportal eValg.

Valget gjennomføres som direkte valg for hver av stemmerettskategoriene: fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger; midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger; studentene.

Kunngjøring av kandidatforslag

Forslagene på kandidater kunngjøres på disse nettsidene sammen med navn på forslagsstillerne så snart som mulig etter at fristen for å sette frem forslag er ute og kandidatene er godkjent og informert.

Valgstyre

Fakultetets valgstyre har ansvar for gjennomføring av valget

Regler for fakultetsstyrevalg

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet