Innkalling til møte 3/2020 i Fakultetsstyret

Møtet vil foregå som et videokonferansemøte ved bruk av Zoom. Dersom du ønsker å følge møtet kan du sende en epost til sekretær for fakultetsstyret Kjartan Hverven.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 25. september 2020:

................................. og ..................................

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 12.06.2020

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Virksomhetsrapportering 2. tertial

Saksdokumenter:

O-SAK 3

Oppnevning av valgstyre og fakultetsstyrevalg 2020

Det vil bli gitt en muntlig orientering i møtet.

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

Forvaltning av fakultetets stipendiatstillinger

Saksdokumenter:

D-SAK 2

Prosess for strategisk plan 2030

Saksdokumenter:

Det vil bli gitt en presentasjon i møtet.

Ordinære saker

 
V-SAK 2

Årsplan 2021-2023

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner HFs Årsplan 2020-2021 med de endringer som fremkom i møtet.

V-SAK 3

Fordeling 2021

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet for 2021 med følgende presiseringer:

  • ABE-kuttet på 3,5 millioner kroner fordeles med 1,4 millioner kroner til fakultetsadministrasjonen og 2,1 millioner kroner til instituttene.
  • Dekanen får fullmakt til å gjøre fordelinger av økte tildelinger, strategiske satsinger, samt mindre justeringer, når endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger. En orientering om dette vil komme på fakultetsstyremøtet i februar.

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4

Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved
Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH)

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25

V-SAK 5

Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved
Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
(IFIKK)

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25

V-SAK 6

Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25

V-SAK 7

Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25

V-SAK 8

Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for musikkvitenskap (IMV)

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25

V-SAK 9

Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved
Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25

Eventuelt  

               Frode Helland
               Dekan

                                                                                     Monica Bakken
                                                                                     Fakultetsdirektør

 
 
Publisert 16. sep. 2020 15:32 - Sist endret 18. sep. 2020 11:22