Protokoll fra møte 4/2021 i Fakultetsstyret

Tilstede

Frode Helland (styreleder), Petter Aaslestad, Zahir Athari, Mathilde Skoie, Engebret Alejandro Ayala Wold, Espen Schaanning, Karoline Opsahl, Pia Søndergaard og Asta Busingye Lydersen, Veronica Dahlby Tveitan, Anne Eriksen.

Andre: Gunn Enli, Arnt Maasø, Torhild Joa

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Trude Jensen, Julianne Krohn-Hansen, Rasmus G. Andresen, Christine Klem, Camilla Chausse, Kjartan Hverven (ref.)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 24. september 2021:

Zahir Athari og Anne Eriksen

Orienteringssaker

O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 18. juni 2021

Saksdokumenter:

O-SAK 2: Økonomiorientering

Seksjonssjef Trude Jensen orienterte muntlig i møtet.

O-SAK 3: Oppnevning av valgstyre og fakultetsstyrevalg 2021

Sekretær for valgstyret Kjartan Hverven orienterte muntlig i møtet.

Ordinære saker

D-SAK 1: HF2030 - høringsinnspill til ny strategi

Saksdokumenter:

Saken ble diskutert i møtet. Innspill fra diskusjonen tas med videre i behandling av saken.

Orienteringssaker

O-SAK 4: Orientering om tiltak og prosjekter på studiefeltet

Saksdokumenter til Jobbklar@HF:

Saksdokumenter til handlingsplan for læringsmiljø

Ordinære saker

D-SAK 2: Rapport fra arbeidsgruppen for integrering av internasjonale ansatte

Saksdokumenter:

Saken ble diskutert i møtet. Innspill fra diskusjonen tas med videre i behandling av saken.

V-SAK 2: Årsplan 2022-2023

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner HFs Årsplan 2022-2023 med de endringer som fremkom i møtet.

V-SAK 3: Fordeling 2022

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet for 2022.

 

Eventuelt

 

__________________________    _________________________

Frode Helland, dekan                     Zahir Athari

 

__________________________    _________________________

Monica Bakken, fakultetsdirektør    Anne Eriksen

Publisert 24. sep. 2021 14:45 - Sist endret 27. okt. 2021 15:57