Protokoll fra møte 3-2022

 

Tilstede

Frode Helland (styreleder), Mathilde Skoie, Espen Schaanning, Anne Eriksen, Pia Søndergaard, Rafael Lomeu Gomes, Kirsti Koch Christensen, Petter Aaslestad, Veronica Dahlby Tveitan, Sindre Worren og Victoria Hagen Sand.

Andre: Gunn Enli

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Linda Elin Valtyrson, Rasmus G. Andresen, Trude Jenssen, Eirik Welo og Hilde Stenberg (ref.)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 08.04.2022:

Sindre Worren og Rafael Lomeu Gomes

 

Orienteringssaker

O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 4. februar

Ingen merknader.

Saksdokumenter:

O-SAK 2: UiOs helhetlige strategi for klima og miljø

Prodekan Mathilde Skoie orienterte om saken. 

Saksdokumenter:

O-SAK 3: Presentasjon av ny 40-gruppe for bærekraft

Prodekan Gunn Enli og undervisningsleder Eirik Welo, IFIKK, presenterte emnegruppa. 

Fakultetsstyret etterspurte ILN sin deltagelse.

Saksdokumenter:

O-SAK 4: Valggjennomføring høsten 2022

Fakultetsdirektør Monica Bakken orienterte om saken. Høsten 2022 skal det gjennomføres valg til dekan og fakultetsstyre ved HF for perioden 1.1.2023 – 31.12.2026. Planleggingen av valgene ses i sammenheng, og det redegjøres her samlet for dekan- og styrevalg.

Saksdokumenter:

O-SAK 5: Demokratidagene

Dekan Frode Helland orienterte i møtet. Demokratidagene – Humaniorafestivalen 2022 ble gjennomført 21. mars til 2. april. Det har vært arrangementer på alle Deichmans biblioteker i Oslo. Målet har vært å vise fram bredden i HF-fagene og å komme i bedre kontakt med byen. Ambisjonen er å gjennomføre dette annethvert år. Samarbeidet med Deichmann fungerte veldig godt og de ønsker å være med videre. 

O-SAK 6: Endring i studietilbudet til nye søkere i studieåret 2023-24

Dekan Frode Helland og prodekan Gunn Enli orienterte. Saken legges kun fram til orientering i år da det ikke er foreslått opprettelse eller nedleggelse av studieprogram ved fakultetet. 

Saksdokumenter:

Diskusjonssaker

D-SAK 1: Revisjon av HFs fordelingsmodell - del 2

Dekan Frode Helland og seksjonssjef, økonomiseksjonen, Trude Jensen innledet til diskusjon om saken. Frode gjorde rede for instituttenes sine synspunkter. Og Trude redegjorde for vekting.

Fakultetsstyret er enig i at det utarbeides et forslag til vedtak med utgangspunkt i omfordeling på 30 %, som vil være vedtakssak på fakultetsstyrets møte 17. juni.

Saksdokumenter:

D-SAK 2: Strategiske satsinger HF 2024-28

Dekan Frode Helland og seksjonssjef, forskningsseksjonen, Rasmus Gelting Andresen innledet til diskusjon om saken. Arbeidet styres ut i fra den vedtatte strategien, og det fokuseres på to saker; I) et digitalt løft, som er i tråd med ønske fra flere institutter og studentene etterlyser det, og II) Klima, miljø og bærekraft. 

Fakultetsstyret er enig i at det allerede er opprettet en arbeidsgruppe, og at arbeidet med strategiske satsinger fortsetter.

Saksdokumenter:

Vedtakssaker

V-SAK 2: Årsrapport for Det humanistiske fakultet 2021

Dekan Frode Helland og fakultetsdirektør Monica Bakken orienterte. Har i år utarbeidet en litt forenklet årsrapport, men den dekker alt. 

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner Årsrapport for Det Humanistiske fakultet 2021.

Saksdokumenter:

V-SAK 3: Supplering til valgstyret ved Det humanistiske fakultet

Fakultetsdirektør Monica Bakken orienterte om saken. 

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Magnus Garder Evensen som ny representant for teknisk og administrativt tilsatte, og at en student oppnevnes av dekan på fullmakt.

Saksdokumenter:

V-SAK 4: Utlysning av stilling som instituttleder - Institutt for medier og kommunikasjon

Dekan Frode Helland orienterte.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar kunngjøringsteksten for stillingen som instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket møte

Ingen saker

Eventuelt

Ingen saker

 

__________________________    _________________________

Frode Helland, dekan

__________________________    _________________________

Monica Bakken, fakultetsdirektør

Møteslutt: 12:30

 

Publisert 22. apr. 2022 13:20 - Sist endret 22. apr. 2022 13:20