Protokoll fra møte 1-2022

Tilstede

Frode Helland (styreleder), Espen Schaanning, Anne Eriksen, Pia Søndergaard, Rafael Lomeu Gomez, Asta Busingye Lydersen, Kirsti Koch Christensen, Veronica Dahlby Tveitan, Sindre Worren og Victoria Hagen Sand.

Andre: Gunn Enli

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Linda Elin Valtyrson, Rasmus G. Andresen, Camilla Chausse, Petter Løken, Mari Lilleslåtten og Hilde Stenberg (ref.)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 04.02.2022:

Veronica Dahlby Tveitan og Espen Schaanning

 

Orienteringssaker

O-SAK 1: Protokoll fra fakultetsstyrets møte 3. desember

Ingen merknader.

Saksdokumenter:

O-SAK 2: Årsresultat 2021

Seniorrådgiver økonomiseksjonen Linda Elin Valtyrson orienterte om saken.

Saksdokumenter:

O-SAK 3: Virksomhetsrapportering del 2 2021

Seniorrådgiver økonomiseksjonen Linda Elin Valtyrson orienterte om saken.

Saksdokumenter:

O-SAK 4: Demokratidagene

Dekan Frode Helland orienterte kort om Demokratidagene. Seniorrådgiver Mari Lilleslåtten og seniorrådgiver Camilla Chausse fra Kommunikasjonsseksjonen redegjorde for programmet. 

Saksdokumenter:

Diskusjonssaker

D-SAK 1: Revisjon av fordelingsmodellen

Saken ble presentert av dekan Frode Helland og seniorrådgiver Linda Elin Valtyrson fra økonomiseksjonen og deretter diskutert i møtet.
Følgende momenter følges opp i den videre prosessen:

  • Fakultetsstyret mener det ikke er presserende at studieplasselementet endres til et fast basiselement nå.
  • Fakultetsstyret mener det er en god ide at studieplasselementet endrer betegnelse slik at det gir en bedre forståelse for hva det handler om
  • Fakultetsstyret ønsker å få seg forelagt en presentasjon om den interne vekting av fag som ble vedtatt i 2009 på neste møte

Saksnotat:

Vedtakssaker

V-SAK 2: Handlingsplan for forskerutdanning ved HF 2022-23

Fungerende Seksjonssjef forsknings- og administrasjonsseksjonen, Rasmus G. Andresen orienterte om saken.

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner Handlingsplan for forskerutdanning ved HF 2022-23. 

Saksnotat:

Eventuelt

Ingen saker.

 

 

__________________________    _________________________

Frode Helland, dekan

__________________________    _________________________

Monica Bakken, fakultetsdirektør

 

 

Møteslutt: 13:00

 

Publisert 9. feb. 2022 09:49 - Sist endret 7. apr. 2022 12:10