Masteroppgave ved ILOS

Praktisk informasjon om veiledning, skriving, levering og sensur av masteroppgaven.

For English, please click here

Svar på spørsmål

For spørsmål og råd om emnevalg, veilederavtale eller prosjektskisse samt spørsmål om forlenget studierett, deltid og permisjon, ta kontakt med studiekonsulenten for ditt fag.

For spørsmål om innlevering, frister og ferdigstillelse av masteroppgaven, ta kontakt med eksamenskonsulenten for ditt fag.

Merk! Hvis du blir forsinket i arbeidet med masteroppgaven, må du søke om ekstra semester. Du finner søknadsskjema og mer informasjon her. Er du student på Lektorprogrammet, finner du søknadsskjema hos UV-fakultetet.

Veiledning

Alle masterstudenter må skrive prosjektskisse og ha en veileder for masteroppgaven. Du og veileder må signere en veiledningsavtale og leveres den til din studiekonsulent. Rutinene for tildeling av veileder varierer. Sjekk med din studiekonsulent hva som er praksis på ditt fag. Har du spørsmål om veiledningsprosessen, er det også studiekonsulenten du skal kontakte.

Mal for veiledningsavtale (HFs nettside)

Innleveringsfrister

For 60 studiepoengs masteroppgave: 15. september eller 15. november i høstsemesteret og i vårsemesteret 15. februar eller 15. mai.

For 30 studiepoengs masteroppgave: 15. september eller 15. desember i høstsemesteret og i vårsemesteret 15. februar eller 1. juni.

Hvis innleveringsfristen faller i en helg, eller på en annen fri- eller høytidsdag, blir reell frist første virkedag etter denne.

Masteroppgaven ved ILOS kan leveres gjennom hele semesteret. Det avholdes sensur fire ganger i året, etter fristene som er oppgitt ovenfor. Har du behov for en kortere utsettelse på grunn av sykdom eller annen gyldig grunn, må du henvende deg til din eksamenskonsulent.

Husk at du må semesterregistrere deg og betale semesteravgiften det semesteret du skal levere!

Før du leverer

Grafiske regler for valg av format og skrift i masteroppgaven er utarbeidet med tanke på best mulig lesbarhet. Velg samme skrifttype i alle deler av dokumentet. Den vanligste er Times New Roman, 12 pt. Siden bør ha en marg på  2,5–3 cm og halvannen linjeavstand.

Det er lurt å benytte seg av stilene i Word for innholdsfortegnelse, seksjonsinndeling, sidetall, fotnoter og referanser. Ved å utarbeide en mal før man går i gang med skriveprosessen, blir det enklere å holde oversikt over tekstmengden. Maler finner du her.

Det kan også være nyttig å se på tidligere oppgaver levert i faget ditt: Tidligere leverte masteroppgaver ved ILOS finner du her.

En 60 studiepoengs masteroppgave skal være mellom 80–100 sider. En 30 studiepoengs oppgave skal vanligvis være 3050 sider (sjekk emnesiden til din masteroppgave!). Appendiks, litteraturliste, o.l. kommer i tillegg.En standardside er ca. 2300 tegn uten mellomrom. Husk å også skrive et sammendrag av oppgaven.

Her kan du lære deg korrekt bruk av sitat- og kildehenvisninger.

Tittelside, synopsis osv. skrives vanligvis på det språket oppgaven er skrevet.

Forslag til oppsett av oppgaven:

Tittelside: oppgavens tittel, institusjon (ILOS, HF, UiO), fag, studiepoeng, kandidatens navn, veileders navn, år, semester.

 • Sammendrag (frivillig om du vil ha det med i oppgaven)
 • Takksigelser
 • Innholdsfortegnelse
 • Hovedtekst
 • Bibliografi
 • Evt. appendiks

Når du leverer

Hvis du bruker Reprosentralen som trykkeri (UiOs trykkeri på Blindern), må du levere oppgaven elektronisk her. Oppgi stedkode: 143400, tiltakskode: 900090 og prosjektkode: 000000.

For å unngå at teksten forskyver seg i trykken, må du levere oppgaven som PDF-fil. Her er en veiledning for hvordan du lager en pdf. Her er Reprosentralens råd om trykkeoppdrag.

Reprosentralen garanterer at du får oppgaven ferdig trykt innen 4 virkedager. 

Reprosentralen holder til i etasjen under Akademika, med inngang på nedsiden av bygget. Der kan du hente den ferdig oppgaven. Åpningstider er 9–15 (9–14 i tiden 15. mai til 15. september). Tlf. 22 85 62 04.

ILOS dekker 8 eksemplarer av oppgaven, hvorav instituttet skal ha 3 (4 hvis du har to veiledere). Dersom flere eksemplarer ønskes til privat bruk, avtales dette med Reprosentralen og betales direkte dit. Instituttet dekker inntil 3 fargesider per eksemplar. Ytterligere fargesider må du betale selv.

Innen den angitte leveringsfristen, må du også levere oppgaven elektronisk i Studentweb. Veiledning for å levere masteroppgaven i Studentweb finner du her. Husk at du må levere nøyaktig samme versjon i Studentweb som du leverte til trykking!

Du skal også levere et sammendrag av oppgaven i Studentweb. Sammendraget skal angi de viktigste forskningsmessige resultater i oppgaven og være skrevet for å leses av interesserte utenfor universitetet. Du bestemmer selv hviket språk sammendraget er på.

Du har anledning til å reservere deg mot publisering av oppgaven på nettet. Klausulering betyr at du ikke er villig til å la andre se eller låne oppgaven din fra Universitetsbiblioteket i en viss periode, uten at du blir forespurt. De fleste studenter svarer nei på spørsmålet om å ha klausul på oppgaven.

Når du leverer masteroppgaven til insitituttets ekspedisjonskontor (Niels Treschows hus, 8. etasje), må du ha med:

 • Tre eksemplarer av oppgaven (fire hvis du har to veiledere)
 • Skjema for hvilke emner som skal inngå i MA-graden bokmål/nynorsk (lektorprogramstudenter trenger ikke levere dette skjemaet)

Hvis ikke du har mulighet til å levere selv, kan du sende en stedfortreder. Stedfortreder må du gi en skriftlig fullmakt (et signert ark der du bekrefter at vedkommende kan levere i ditt sted). Fullmakten tas med til ekspedisjonskontoret, i tillegg til masteroppgaven og skjema for bestilling av vitnemål (se over).

ILOS' ekspedisjonskontor holder til på kontor 803 i 8. etg. Niels Treschows hus og har åpent mandag til fredag kl.12.30 til 15.00. Oppgaven må leveres i åpningstiden. Ekspedisjonskontorets e-post: henvendelser@ilos.uio.no                                                     

Sensur

Masteroppgaven sensureres av en kommisjon bestående av én intern og én ekstern sensor. ILOS har utarbeidet en felles karakterbeskrivelse de fleste fag bruker. Dersom ditt fag har en egen karakterbeskrivelse, finner du denne på emnesiden til masteroppgaveemnet ditt. Sensurfristen for masteroppgaver er 8 uker.

Det er obligatorisk muntlig eksamen for alle som meldte seg til 60-poengs masteroppgaver for første gang fra og med våren 2016 (studenter med opptak til master fra og med høsten 2015). For de med normert studieløp innebærer dette at masteroppgaven følges av obligatorisk muntlig eksamen fra og med våren 2017. Studenter med opptak til master før høsten 2015 har valgfri muntlig eksamen. Det er ikke muntlig på 30 poengs masteroppgaver!

Gjennomføring av muntlig eksamen:

Høsten 2017 blir muntlig eksamen avholdt i uke 50 og 51. For studenter med valgfri muntlig er fristen for å gi beskjed om du ønsker muntlig eksamen 1. november.

Du får beskjed om kommisjon, tid og sted for muntlig eksamen av din eksamenskonsulent. Senest to virkedager før muntlig får du en epost med beskjed om at karakteren på den skriftlige masteroppgaven din er registrert i Studentweb. Det er opp til deg selv om du ønsker å sjekke karakteren før muntlig.

Muntlig eksamen forgår vanligvis i et videokonferanse-rom med deg og intern sensor til stede, og ekstern sensor på skjerm. Eksamen begynner med at du gir en kort presentasjon av oppgaven (5-10 min). Du kan ha med notater, men det legges ikke opp til bruk av Powerpoint e.l. Deretter stiller sensorene deg spørsmål. Det kan være om for eksempel struktur, metode eller teori. Det skal kun stilles spørsmål om selve oppgaven og arbeidet med den, ikke andre emner i mastergraden e.l. Muntlig eksamen varer inntil 30 minutter.

Etter eksamineringen går du ut på gangen. Kommisjonen avgjør om du skal bli stående på samme karakter som ble gitt på oppgaven, eller om karakteren skal endres. Da karakteren kun er justerende, er det snakk om å bli stående, eller endre karakteren opp eller ned. Deretter kommer du inn igjen, og får høre det endelige resultatet. Det er kun den endelige karakteren som kommer på ditt vitnemål.

Du får tilsendt kommisjonens skriftlige begrunnelse for karakteren per post.

Masteroppgave uten muntlig eksamen:

Du får en e-post fra eksamenskonsulenten når sensuren er publisert i Studentweb.

Du får tilsendt kommisjonens skriftlige begrunnelse for karakteren per post.

Vitnemål:

Vitnemål utstedes av Eksamenskontoret ved HF, og blir sendt per post. Dette kan ta opp til 8 uker etter at sensuren er falt.

 

IN ENGLISH:

Information about the practical routines regarding the writing and submission of the master’s thesis.

Where to direct questions

For questions about choice of courses, the supervision agreement, your thesis outline/proposal, or questions regarding part-time studies, leaves of absence or postponement of your thesis submission, contact the study advisor for your program.

For questions about the submission, deadlines, and the completion of your thesis, contact the exam advisor.

Note! If your thesis work gets delayed, you must apply for an extra semester. Find more information and application forms.

Supervision

All master’s students must write a project/thesis outline and have a supervisor for their thesis. The student and the supervisor must sign a contract which is to be turned in to the study advisor. The routines vary on how supervisors are assigned. Check with your study advisor what the routines are for your program. You can also contact the study advisor if you have questions concerning the process of supervision.

Template for supervision agreement (HF website) (http://www.hf.uio.no/studier/master/index.html )

Deadlines for submission

For 60 ECTS theses: 15 September or 15 November in the autumn semester and 15 February or 15 May in the spring semester.

For 30 ECTS theses: 15 September or 15 December in the autumn semester and 15 February or 1 June in the spring semester.

If the deadline falls on a Saturday or Sunday, the deadline will be pushed to the following Monday.

The Master’s thesis at ILOS can be submitted at any time throughout the semester. Grading is administered four times per year, after the deadlines listed above. If you need a shorter postponement due to illness or other valid reasons, contact the exam advisor for your thesis course. We give maximum 2 weeks extension.

You must remember to register for the semester and pay the semester fee before the deadline in the semester you are submitting your thesis.

Before you submit your thesis

There are some formal rules and guidelines for your thesis. These have been created to ensure that the format is reader friendly. Choose the same font for all parts of the document. The most common is Times New Roman, size 12. The page should have a 2.5-3 centimeter margin and 1.5 line spacing.

It is recommended to make use of Word’s set up for table of contents, sections, page numbers, footnotes, and references. Using a template from the beginning makes it easier to keep track of your volume of text. Templates are found here.

It may also be useful to have a look at previously submitted theses in your subject.

A 60 point thesis should consist of between 80 and 100 pages. A 30 point thesis should usually consist of between 30 and 50 pages. A standard page is 2,300 characters excluding spaces. These page number requirements are not including appendices and bibliographies, etc. 

The title page, abstract, table of content, etc. is usually written in the same language as the rest of the thesis.

Proposed layout of the thesis:

Title page: thesis title, institution (ILOS, HF, UiO), subject, ECTS, candidate’s name, supervisor’s name, year, semester.

 • Abstract/summary
 • Acknowledgments
 • Table of contents
 • Thesis text
 • Bibliography/references
 • Appendices (if applicable)

When submitting your thesis

If you choose to print your thesis at Reprosentralen (UiO’s printer), you have to turn it in electronically here.

Specify location code: 143400, budget code: 900090, project code: 000000.

In order to avoid the text moving during printing, you must submit the thesis as a PDF file. See advice on printing from Reprosentralen.

Reprosentralen guarantees that your thesis will be printed and ready within 4 work days.

Reprosentralen is located below the Akademika book store, with the entrance at the back of the building. You can pick-up you thesis here. Their opening hours are 9 a.m. to 3 p.m. (9 a.m. to 2 p.m. between May 15th and September 15th.) Phone number: 22 85 62 04.

ILOS covers the cost of 8 printed copies of you thesis. Three of these copies must be turned in to the department (4 copies if you have 2 supervisors). If you want to have more than 8 copies of your thesis, you must specify that with Reprosentralen and pay for your extra copies directly to them. The department also pays for up to 3 pages printed with color per copy, any color-printed pages beyond that must be paid for by the candidate.

By the given deadline you must also turn in the thesis electronically through StudentWeb. When you are registered for the exam, you will get this as an alternative in the menu.

You must write an abstract/summary of your thesis to submit with it in StudentWeb. The abstract should communicate the most important research results in your thesis, and should be directed towards audiences outside the University. You can choose the language of the abstract yourself.

If you wish to, you can restrict the access to your thesis in DUO. This means that others cannot see or check out your thesis from the library for a certain period without requesting it from you. Most candidates do not restrict the access to their thesis.

When you submit your thesis at the department reception desk, you must bring:

 • Three hard copies of your thesis
 • A form showing the courses involved in your Master’s degree (unless you are a student at “lektorprogrammet”).

If you cannot submit your thesis personally, you can send someone else instead. You have to give this person permission to hand it in, by confirming this with a signed note from you when submitting the thesis.

ILOS is located on 8th floor Niels Treschows hus. You must submit the thesis here, within the due date in between the hours 12.30 to 15.00. For questions, contact henvendelser@ilos.uio.no                                                     

Grading

The MA thesis is evaluated and graded by one external and one internal grader. It will be evaluated by this description of grades.

The grade will be published in Studentweb within 8 weeks after the submission date. You will receive an e-mail from the exam advisor when the result is ready.

You will receive a written explanation for the grade by post. Make sure you have the correct address registered in Studentweb.

 

From Spring 2017 the oral exam will be obligatory for all 60 ECTS handed in at ILOS (if you follow normal study progression. Please ask the exam administrator if you are in doubt).

You will receive a preliminary grade on the thesis before the oral exam. The oral exam will consist of a presentation of your thesis (5 to 10 minutes) given by you. Then the two examinators who have graded the thesis will ask questions relating to the thesis. The exam will last approximately 30 minutes. After finishing, the graders will discuss your final grade and decide whether the grade will be the same as before the oral exam, or if it will be adjusted.

Your final Diploma will be sent to you by post within 8 weeks after the due date for the grading.

Publisert 26. mai 2010 14:56 - Sist endret 19. okt. 2017 14:04