Brannvern

Etasjeansvarlig har ansvar for brannvern i sin etasje. 

Etasjeansvarlig har ansvaret for å kjenne til generell branninstruks.

Branninstruks og brukerinstruks gjøres kjent for ansatte og studenter med arbeidsplasser i etasjen.

Etasjeansvarlig har også ansvar for rutinemessig å sjekke rømningsveier og andre branntekniske tiltak i etasjen. Feil og mangler skal rapporteres til UiOs brannvernleder med kopi til instituttets administrative leder og saksbehandler for HMS.

Ved brannalarm skal etasjeansvarlig

  • ta på brannvernvest og oppfordre andre i sin etasje til å gå ut
  • forlate bygningen og sørge for at folk ikke blir stående rett utenfor inngangsdøren
  • melde fra til ansvarshavende ved brannsentralen om personer som ikke har forlatt bygningen og hvor disse befinner seg
  • informere brukere i sin etasje om hvorfor brannalarmen ble utløst

Etasjeansvarlige ved IKOS

3. etasje: Berit Thorbjørnsrud og Dag Øistein Endsjø
4. etasje: Anders Ekeland og Line Esborg


Brannverninstruks

Rutiner for instituttledelsen

Ledere ved enheter ved UiO har ansvar for å føre oppdaterte lister over etasje- og avdelingsansvarlige i egen virksomhet. Enhetslederen skal påse at de etasjeansvarlige går på et obligatorisk brannkurs som arrangeres jevnlig.

Brannvernleder for området (lokal områdeleder i teknisk avdeling) skal ha oversikt over etasje- og enhetsansvarlig i sitt område.

Enhetsansvarlig er instituttleder. Ved IKOS ivaretas ansvaret av administrativ leder. Oversikt over etasjeansvarlige sendes Teknisk Vestre.

Ifølge Branninstruks for enhetsleder, skal enhetsleder oppbevare oppdaterte lister over etasjeansvarlige.

Rutiner for etasjeansvarlige

De etasjeansvarlige skal delta i arbeidet med å forebygge brann. Når brannalarmen går, skal de ta på brannvest og prøve å få alle på etasjen ut.

Se Branninstruks for etasjeansvarlig (pdf).

For undervisnings- og konferanserom er etasjeansvarliges ansvar begrenset til å rapportere feil og mangler.

Rutiner for den enkelte lærer, møteleder, konferanseleder og lignende

Den som til enhver tid har lederposisjon i undervisningsrom, konferanserom og lignende (lærere, konferanseleder), har ansvar for evakuering av rommet når alarmen går.

Rutiner for den enkelte ansatte og student

I henhold til UiOs rutiner for brannvern skal alle ansatte (også vikarer og midlertidige) og studenter med noenlunde fast lesesalsplass, kjenne til generell branninstruks og ellers gjøre sitt for å unngå brann. De skal også lese og signere en branninstruks for bruker.

Publisert 6. okt. 2015 13:05 - Sist endret 14. okt. 2019 16:22