Hvordan snakker de unge i verdens byer?

Forskning på språkbruken til unge mennesker fra byer i Europa, Afrika, Canada og USA viser hvordan de unge i dag uttrykker sin identitet gjennom språk.

Omfattende undersøkelse av unges språk. Bente Ailin Svendsen er sammen med Jacomine Nortier fra Universitetet i Utrecht redaktør for den første boken som dekker emnet i et globalt og mangfoldig perspektiv.

I den nye boken Language, Youth and Identity in the 21st Century blir språklig praksis undersøkt på tvers av ulike miljøer, alder, etnisitet, kjønn og klasse.

– Hva handler boka om, Bente Ailin Svendsen?

– Vi har sammenliknet unges språkbruk på tvers av land og kontinenter. Resultatene forteller mye om hvordan unge forholder seg vår tids kulturelle kompleksitet, sier professor Bente Ailin Svendsen.

– I denne boka har vi samlet en rekke forskere som undersøker og sammenlikner språklig praksis blant unge i flerspråklige byrom, med analyser som spenner fra grammatikk til ideologi. Studiene rapporterer fra byer i Europa, Afrika, USA og Canada og viser hvordan unge mennesker uttrykker, og blir tilskrevet, identitet gjennom språklig praksis. Boka tar for seg språk i verbal samhandling, samt i ulike sjangere som hip-hop, reklame og sosiale media.

– Hvorfor valgte dere å skrive om dette?

– Unge menneskers språkbruk er ofte ansett for å være nyskapende og en viktig kilde til det å forstå språkendring og den rollen språket spiller i sosial samhandling. I løpet av de siste to tiårene har sosiolingvistiske forskere viet språk blant unge i flerspråklige bymiljøer relativt stor interesse, men feltet har i stor grad vært preget av enkeltstudier.

– I en tidligere bok jeg redigerte sammen med Pia Quist i 2010, samlet vi skandinavisk forskning på feltet. Denne gangen ønsket vi å favne enda videre og ikke minst det å sammenlikne på tvers av land og kontinenter for å kunne peke på likheter og forskjeller i hvordan unge erfarer, agerer og forholder seg til den sosiale, språklige og kulturelle kompleksiteten i vår tid.

– Hvilke lesere håper dere på å nå?

– Boka er først og fremst et bidrag til det internasjonale forskningsfeltet, men vi håper at den også er interessant for MA- og Ph.D.-studenter innenfor fag som sosiolingvistikk, andrespråksforskning, nordisk språkvitenskap, men også for kulturstudier generelt, sosiologi og sosialantropologi.

Av Alf Øksdal
Publisert 25. sep. 2015 12:34 - Sist endret 10. nov. 2015 11:08