Referat frå møte i samarbeidsnemnda i norrøn filologi 25.01.2007

Referat frå 3. ordinære møte, 25.01.2007

Til stades: prof. Jan Ragnar Hagland (Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet), prof. Odd Einar Haugen (Universitetet i Bergen), 1.aman. Karl G. Johansson (Universitetet i Oslo), prof. Jon Gunnar Jørgensen (Universitetet i Oslo), førstebibliotekar Rune Kyrkjebø (Universitetsbiblioteket i Bergen), prof. Else Mundal (Universitetet i Bergen), 1.aman. Gudlaug Nedrelid (Høgskolen i Agder), prof. Kjartan Ottosson (Universitetet i Oslo), dr.art./fagreferent Bjørg Dale Spørck (Nasjonalbiblioteket), prof. Inge Særheim (Universitetet i Stavanger).

Forfall: prof. Endre Mørck (Universitetet i Tromsø), prof. Marit Aamodt Nielsen (Høgskolen i Agder), prof. James E. Knirk (Universitetet i Oslo).
Inge Særheim gjekk 14.45.

Lista over frammøte og forfall omfattar både medlemmer i nemnda og inviterte observatørar.

Ordstyrar: Else Mundal
Referent: Odd Einar Haugen

 

Else Mundal ønskte velkomen til møtet. Ho orienterte også om at Bernt Øyvind Thorvaldsen skulle halde si prøveførelesing same dag, kl. 16.30, i aud. B, over emnet “Om eddadiktningens estetikk, særlig framføringsaspektene, og tekstutgivelse.” Avhandlinga hans har tittelen Svá er sagt í fornum vísindum: Tekstualiseringen av de mytologiske eddadikt, og komiteen er prof. Joseph Harris (Harvard University), dr. Judy Quinn (Cambridge University) og dr. Rune Kyrkjebø (Universitetet i Bergen).

1. Orienteringssaker

(a) Odd Einar Haugen orienterte om omsetjinga av Handbok i norrøn filologi. Han fortalde at omsetjaren, Astrid van Nahl (Vettelschoss), la ned ein imponerande innsats med omsetjinga, og brukte sine mange kontaktar til å kontrollere omsetjinga - i tillegg til dr. Rolf Heller, Leipzig, som les heile omsetjinga linje for linje og prof. em. Heinrich Beck, Bonn, som fungerer som diskusjonspartnar, har ho fått råd om enkeltkapittel frå m.a. prof. Klaus Düwel, Göttingen (runer) og prof. Kurt Braunmüller, Hamburg (syntaks), prof. em. Thorsten Andersson, Uppsala (namn). No er omsetjinga på det nærmaste ferdig, og ei omarbeidd innleiing ligg også føre, der handboka blir orientert mot ein tysk marknad. Innleiinga vart sirkulert, og folk bedne om å kome med kommentarar til redaktøren av boka. Boka vil kome ut seinare i 2007, men nokon dato er enno ikkje fastsett.

Under diskusjonsrunden kom det fram nokre spontane merknader, m.a. at ein ikkje burde tale om “marknad” i innleiinga, men heller om “lesarkrins”. Ytterlegare synspunkt på innleiinga vart varsla frå fleire. Det var også semje om at når dei enkelte kapitla no gjekk til siste korrektur, måtte det vere dei enkelte forfattarane som var ansvarlege for utvalet av referansar, særleg i lista over “Tilrådd litteratur”.

(b) Jon Gunnar Jørgensen orienterte om ein ny skriftserie som er under planlegging. Bakgrunnen er publikasjonsplanane for eit symposium om Barlaams saga ok Josaphats som vart arrangert av Karl G. Johansson våren 2004, og eit tilsvarande symposium om Strengleikar, som vart halde hausten 2006. Redaktørar for serien vil vere Karl G. Johansson, Jon Gunnar Jørgensen og Odd Einar Haugen. Serien skal femne om bidrag i norrøn filologi og tilstøytande disiplinar, og ha bidrag på skandinavisk (norsk, svensk, dansk), engelsk eller tysk. Aktuelle bidrag i serien kan vere gode (og reviderte) doktoravhandlingar, konferanserapportar (igjen dersom dei er skikkeleg redigerte) og sjølvstendige monografiar. Bokutstyret skal vere på nivå med The Viking Collection, dvs. stivband, lintrådhefting og gultona papir. Andreas Stötzner, Leipzig, leverer font (Andron Corpus) og design for serien, takk vere finansiering frå småforskmidlar ved Universitetet i Bergen. Namnet for serien er enno ikkje fastsett, men det burde helst vere på latin (eller norrønt), slik at ein ikkje gjev for sterke føringar på innhaldet i serien. Redaktørane hadde først tenkt på Norrœna, men dette er brukt av eit studenttidsskrift i Berlin, og kan skape komplikasjonar.

Under ein diskusjonsrunde kom det fram fleire alternativ, m.a. Bibliotheca norrœna og Skuggsjá. Jon Gunnar Jørgensen lova ein marsipangris i premie til den som kom med det beste namnet.

Forlaget for serien er enno ikkje fastsett. Redaktørane reknar med å ta kontakt med fleire forlag våren 2007.

(c) Karl G. Johansson orientert om at NFR hadde løyvd midlar til eit fireårig prosjekt, “Translation, Transmission and Transformation: Old Norse Romantic Fiction and Scandinavian Vernacular Identity” (jf. Melding frå NFR). Dette kom høgt opp i førre søknadsrunde, og hadde no nådd fram til løyving. Prosjektet gjev rom for to treårige doktorgradsstipend, eitt som vil vere retta mot fornsögur suðrlanda og eitt retta mot lygisögur. Tilsetjing i desse stipenda skal vere frå 1. august 2007. Hans Jacob Orning (Volda) vil vere frikjøpt for tre år, 2008-2010, medan Karl G. Johansson (prosjektleiar) og Terje Spurkland skal ha eitt års frikjøp kvar. Karl G. Johansson gav ros til forskingsadministrasjonen ved INL, som hadde vore svært positiv til prosjektet og ytt god støtte under vegs.

Under ein diskusjonsrunde vart miljøet gratulert med prosjektet. Det vart også teke til orde for at dei to stipenda måtte lysast ut internasjonalt.

 2. Statusrapportar

Sak: Eit oversyn over forskings- og undervisningsaktiviteten i faget, med ei drøfting av moglege samarbeidstiltak.

Medlemmene i nemnda orienterte etter tur om situasjonen for faget ved sine lærestader.

Jan Ragnar Hagland (NTNU) fortalde at det for tida var store nedskjeringar ved HF i Trondheim. Dette hadde m.a. ført til pålegg om nedskjering av undervisningstilbodet også i emne der det var kapasitet til å gje meir undervisning. Særleg er fordjupingsemna truga. Det hadde tidlegare vore krav om minst 6-7 studentar per kurs, men dette kunne bli heva til nærmare 20 - noko som ville gjere slike kurs umoglege. Utfallet av denne saka er ikkje klart, men utsiktene er ikkje dei beste.

På basisnivå er situasjonen for så vidt god. Alle nordiskstudentane tek eit kurs i eldre språk, der norrønt har ein fast plass. Dette kurset, som er på 15 stp., går kvar haust og samlar gjerne 90-100 studentar. Som rapportert tidlegare har ein i Trondheim - til skilnad frå andre lærestader - valt å fokusere på læringsmåla heller enn på eit spesifikt grammatikk- og tekstpensum. Tidlegare var eksamen i dette kurset munnleg, men dette hadde vist seg å vere for ressurskrevjande. No var eksamen skriftleg, og dette hadde kan hende ført til ein liten auke i strykprosenten, men ikkje urovekkjande.

Instituttet tilbyr eit kurs i runologi, som har god søking, men der forkunnskapane er svært variable. Det er også eit BA-program i mellomalderstudiar, som for tida har ca. 30 studentar. For desse studentane er det obligatorisk med eit kurs i norrønt på til saman 15 stp.

Jon Gunnar Jørgensen (Universitetet i Oslo) orienterte først om den siste instituttsamanslåinga, som hadde ført til at dei mista kollegaene i allmenn litteraturvitskap, men til gjengjeld hadde fått nye kollegaer i allmenn språkvitskap; samlingane blir ved instituttet som før, og Tekstlaboratoriet har også kome til. Det nye namnet er ILN (Institutt for lingvistiske og nordiske studier). Mellomaldersenteret (Senter for studier i vikingtid og middelalder) er no lagt ned, og etter ein kort periode der det har vore lagt til IAKH (Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier) har to av stillingsinnehavarane vore overførte til ILN: Terje Spurkland og Gro Steinsland. Før desse kom Karl G. Johansson til instituttet, men det var etter ei ordinær utlysing. To fagmiljø er no i røynda samla på ein stad, og det har gitt eit sterkt og slagkraftig miljø, som nyleg har bygd opp ei Forskergruppe for norrøn filologi. Denne gruppa tel 15 personar (derav 7 er i fast stilling).

Generelt var administrasjonen positiv til det norrøne fagmiljøet, og instituttet hadde tildelt ei svært generøs startpakke til Karl G. Johansson (der fakultetet betalar 75 % og instituttet 25 %). Desse midlane har vore brukte til beste for heile miljøet, og har ført til fleire gjesteførelesingar og konferansar - m.a. ein om Rök-steinen og ein om Strengleikar. Midlane vil også bli brukt til finansiering av eit par av bøkene i den planlagde skriftserien (jf. sak 1 c ovanfor). For tida diskuterer ein å byggje opp eit prosjekt innanfor utgjeving av lovtekstar, der det kan vere aktuelt å setje i gang arbeidet med ei ny, kritisk utgåve av Landslova. Det er tilsett ein vit. ass. i 50 % stilling for å transkribere tekst.

Studietilbodet i norrønt er godt utbygd, men det er få av dei vidareførande emna som har riktig mange studentar. Flest er det i runologi og norrøn religion. I norrøn filologi er det fire kjerneemne på 10 stp. kvar, der to av dei er obligatoriske for studentar på BA-programmet Nordisk, særleg norsk, språkvitskap. I Lektor- og adjunktprogrammet (LAP) er det derimot nokså lite norrønt. Dette er dekt av andre språklærarar, m.a. Arne Torp, Trygve Skomedal og Eskil Hanssen. Det har elles vore ein fin auke for islandsk, der nybyrjaremnet no har 15 studentar - ei dobling frå i fjor.

På MA-nivå er det ikkje så god tilgang av studentar som vil arbeide med norrønt. Det kan vere at ein har lagt lista for høgt når det gjeld inngangskrava. Dei er no på 40 stp. i norrøn filologi, som krev at studentane må planleggje tidleg i studiet. Det kan også vere eit spørsmål om å få fram informasjonen i tide.

Dei to mellomalderprogramma vil truleg bli lagde til INL, dvs. BA-programmet Vesteuropeiske middelalderstudier og det engelskspråklege og tverrfaglege MA-programmet i middelalderstudiar, Nordic Viking and Medieval Culture. Under omlegginga av desse programma vil språkkrava truleg heller bli skjerpa enn svekkte. Per i dag har begge programma krav om eitt mellomalderspråk.

Gudlaug Nedrelid (Høgskolen i Agder) fortalde at situasjonen var mykje den same som ved førre rapportering (jf. sak 1 i Referat frå møtet 21.01.2005. Fagmiljøet har hatt eit ønske om å berge det gamle grunnfaget over i det nye årsstudiet i norsk språk og litteratur. Det sistnemnde er delt i seks kurs à 10 stp. - tre språklege og tre litterære. Norrønt språk har plass i kurset Lyd- og ordlære, der tekstpensumet for tida er på 6 sider. Eksamen i dette kurset er munnleg.

For tida er det ikkje ressursar eller studenttilgang til kurs i norrøne emne på 200-nivå. Det er heller ingen som no arbeider med norrøne emne på mastergrad. Men det er også positive trekk: det kjem no fleire studentar enn før på BA-programmet Språk og kommunikasjon.

For lærarpersonalet er situasjonen ikkje så gunstig som ved fleire av universiteta. Forskingsdelen er generelt på 25 % (utan doktorgrad 20 %), men det er høve til å søkja om høgare prosent på konkrete prosjekt.

Inge Særheim (Universitetet i Stavanger) fortalde at kurset NOR 130 er obligatorisk i årsstudiet i nordisk. Hovudtyngda i dette kurset er norrønt, men det har også ein del språkhistorie. Kurset er på 10 stp. Tekstpensumet er på 15 sider, og eksamen er ei 6 timars skriftleg prøve, forutan at det er ei obligatorisk innlevering på kurset. På det tilsvarande litteraturkurset les studentane ei islendingesoge i omsetjing. For tida er det ingen fordjupingskurs i norrønt, men det er eit par mastergradsstudetar som arbeider med norrøne emne.

Det er ingen reine norrønfilologar ved UiS, men det er fleire som arbeider i nabodisiplinar, t.d. namnegransking og mellomengelsk. Merja Stenroos har nyleg fått eit større NFR-finansiert prosjekt, og ho har eit nært samarbeid med Universitetet i Glasgow i The Middle English Grammar Project.

Det vil bli bygd opp eit nytt tilbod i historiedidaktikk, der det også kjem eit emne i sagavitskap. Gísli Sigur<eth>sson vil bli knytt til UiS og skal arbeide med lesevitskap (literacy) og historiedidaktikk.

Else Mundal og Odd Einar Haugen (Universitetet i Bergen) orienterte om situasjonen i Bergen. Senter for mellomalderstudiar har nettopp vore evaluert med tanke på forlenging for ein ny femårsperiode. Evalueringsrapporten er positiv til den forskinga som har vore levert ved senteret, men kritisk til situasjonen for grunneiningane ved fakultetet (jf. konklusjonen på s. 26 i Evalueringsrapporten). Senteret vil derfor berre bli forlenga dersom det blir lagt fram ein plan om korleis denne situasjonen kan rettast opp. Ein slik plan vil bli fremja av Universitetet overfor NFR innan 1. mars 2007. Det er enno usikkert kva planen vil innehalde, men den sentrale universitetsleiinga har gitt klart uttrykk for at dei vil støtte senteret aktivt og at dei også ser for seg at verksemda skal halde fram etter at senteret er avvikla. - Det første kullet med stipendiatar har elles levert til tida og disputerer i januar og februar 2007: Bernt Øyvind Thorvaldsen, Jonas Wellendorf og Jo Rune Ugulen. Eldar Heide, som har hatt stipend ved instituttet, men arbeidsplass ved senteret, disputerte i august 2006.

Odd Einar Haugen rapporterte vidare at det er vanskeleg å halde opp eit fullt tilbod på BA- og MA-nivå med berre ein person tilbake i fast stilling. Det siste året har ein hatt god hjelp av dei nye doktorane, som alle har fått tilbod om 6 månaders undervisningsstilling ved instituttet. Men frå og med haustsemesteret 2006 er denne kvoten oppbrukt. For nordiskfaget er situasjonen den same som sist, nemleg at norrøn filologi er eitt av fleire tilvalsemne på årsstudiet i nordisk. Det store fleirtalet av nordisk-studentar forlèt no instituttet med minimale kunnskapar i norrønt, knapt meir enn det som ligg i studieplanane for den vidaregåande skulen. Odd Einar Haugen peika også på at situasjonen ikkje var betre for mellomalderprogrammet, der ein av frykt for å støyte frå seg studentar ikkje stiller noko som helst språkkrav. Dette gjer at mellomalderprogrammet i Bergen kjem veikt ut i jamføring med dei tilsvarande programma i Oslo og Trondheim.

Diskusjonen som følgde konsentrerte seg om situasjonen for norrønt i språkprogramma (nordiskstudiet) og mellomalderprogramma. Det var semje om at ein ikkje kunne sende frå seg studentar med så magre kunnskapar i eldre språk som ein no gjer ved fleire av dei norske lærestadene. Det var vidare semje om at dette kravet også må gjelde for mellomalderprogramma; dei som ønskjer å studere t.d. arkeologi eller historie utan å skaffe seg kunnskapar om kjeldespråka, har høve til å gjere det innanfor andre, meir spesialiserte program.

Vedtak: Nemnda meiner at den språklege komponenten i språk- og mellomalderprogramma bør sikrast ved alle lærestader, og at det bør vere eit minste omfang for norrønt språk i nordiskprogramma.

Jan Ragnar Hagland skriv eit utkast til ei slik fråsegn. Sekretæren i nemnda arbeider vidare med dette utkastet, sender det på høyring og deretter til dei rette instansane.

Brev til Nasjonalt fagråd for nordisk språk og litteratur, 03.02.2007
Brev til koordinatorane for mellomalderprogramma ved NTNU, UiO og UiB, 01.06.2007

3. Nominasjon av medlemmer til Kjeldeskriftkommisjonen

Sak: Riksarkivaren har bede Samarbeidsnemnda om å nominere to kandidatar til den faste plassen som representant for fagområdet runologi, og fire kandidatar til dei to faste plassane for fagområdet norrøn filologi. Oppnemninga gjeld for fireårsperioden 1. januar 2007 - 31. desember 2010. Ein representant kan maksimalt sitje i to periodar, og Riksarkivaren oppmodar til ei viss utskifting, slik at ein ikkje får full utskifting av representantane etter denne perioden.

Vedtak: Samarbeidsnemdna nominerer desse personane til dei ledige plassane i Kjeldeskriftkommisjonen (i alfabetisk rekkjefølgje):

Runologi: Jan Ragnar Hagland, James E. Knirk
Norrøn filologi: Jon Gunnar Jørgensen, Else Mundal, Endre Mørck, Kjartan Ottosson

Leiaren og sekretæren i nemnda sender brev til Riksarkivaren om nominasjonen innan 1. februar 2007.

Nominasjonsbrev til Riksarkivaren, 31.01.2007 (PDF)

4. Utgjeving av norrøne tekstar

Sak: Etter nokre vanskelege år ser det ut til at samarbeidet mellom Riksarkivaren og Kjeldeskriftkommisjonen er betre enn på lenge, og at møta i Kommisjonen no kan nyttast til å drøfte utgjevingsspørsmål. Det vil vere til god hjelp for medlemmene i Kommisjonen å vite kva for tankar folk gjer seg om framtidig tekstutgjeving.

Jon Gunnar Jørgensen, som er leiar for kommisjonen, orienterte om utviklinga dei siste åra. Han fortalde at den konflikten som i lengre tid hadde vore mellom Riksarkivaren og Kommisjonen no var å rekne som løyst. Kommisjonen prioriterer utgjevingsprosjekt og har innsyn i budsjettet under dette arbeide, men Riksarkivaren har høve til å sende saker tilbake til Kommisjonen dersom han meiner at det ikkje er dekning i budsjettet.

Han fortalde vidare om dei tiltaka som no var sette i verk for å lage betre rutinar for kvalitetskontroll, og om arbeidet med å utforme eit utgjevingsregulativ.

Av pågåande utgjevingsprosjekt nemnde han den store utgåva av Stjórn som Reidar Astås i lengre tid har arbeidd med. Teksten blir no kontrollert i regi av Kjeldeskriftavdelinga i samsvar med dei rutinane som er i ferd med å bli innarbeidde for kvalitetskontroll.

Diskusjon: Karl G. Johansson framheva at tekstutgjevinga i regi av Medieval Nordic Text Archive (Menota) måtte synleggjerast for Kommisjonen, og om mogleg koordinerast betre med utgjevingsarbeidet i Kjeldeskriftavdelinga. Særleg bør det korpusbaserte perspektivet i Menota formidlast til Kommisjonen.

Odd Einar Haugen kasta fram ein idé om at Kommisjonen skulle satse på tospråklege utgåver av den typen som ein kjenner frå Loeb Classical Library - eller for den sak skuld utgåva av Aslak Bolts jordebok (ved Jon Gunnar Jørgensen og Tor Ulset). Tanken fekk støtte frå fleire av deltakarane på møtet, m.a. frå Kjartan Ottosson som sa at fleire av dei norrøne tekstane i unormalisert ortografi kunne vere vanskelege å lese sjølv for røynde filologar. I forlenging av dette kom spørsmålet om normalisering opp; Jan Ragnar Hagland peika på at somme tekstar, t.d. Bjarkey-retten, ligg føre i ein så fragmentert og språkleg skiftande tilstand at ei normalisert utgåve kan hende ville vere det mest tenlege. Odd Einar Haugen meinte ein burde ta utgangspunkt i eksisterande utgåver og vurdere dette heilt konkret. Sjølv sentrale verk som Konungs skuggsjá og Barlaams saga ok Josaphats må vurderast som kandidatar for normalisert attgjeving, ettersom ingen av dei er overleverte i eit fullstendig, norsk handskrift, men teksten må skøytast saman på grunnlag av både norske og islandske kjelder.

Vedtak: Møtet tok saka til orientering, og bad medlemmene av Kjeldeskriftkommisjonen følgje opp dei synspunkta som var komne fram i debatten.

5. Framtida for Ordbog over det norrøne prosasprog

Sak: Kjartan Ottosson og Jon Gunnar Jørgensen har skrive eit notat om den vanskelege situasjonen for Ordbog over det norrøne prosasprog i København. Her drøftar dei mogleg tiltak frå norsk og islandsk side:

Som dei fleste norrønfilologar veit er arbeidet med Ordbog over det norrøne prosasprog i København for tida inne i ein vanskeleg periode på visse måtar. Styret for ordboka, dvs den Arnamagnæanske kommision, har vedteke at redaksjonen førebels (vel fram til om lag 2015) skal konsentrere seg om arbeidet med setelarkivet og å gjera det elektronisk tilgjengeleg, slik at det ikkje vil komma ut fleire trykte band i den perioden. På siste sagakonferanse vart det vedteke ei erklæring der ordboksstyret og styresmaktene i Danmark blir bedne om å sjå etter nye råd, også internasjonalt, for å sikre fullføringa av prosjektet. Redaksjonen har også vendt seg til norrønfilologar i Oslo med ynske om at dei skal freiste å sikre økonomisk støtte frå norske styresmakter til prosjektet. Eit potensielt argument for ei slik støtte er at norske forskarar hadde planar om eit liknande ordboksprosjekt, men la dei til side då dei fekk veta om dei danske planane. Også Island har eit visst moralsk ansvar for dette prosjektet, i og med at det opphavleg var planlagt som eit dansk-islandsk fellesprosjekt. Det spørst likevel om det kan tenkjast at norske og islandske styresmakter er viljuge til å løyve pengar til eit så stort prosjekt som er heilt under dansk styre. Derimot er det presedens for at islendingane har løyvt pengar til eit avgrensa underprosjekt, i og med at Lýðveldissjóður betalte ei årslønn til å utarbeide ei lemmaliste for ONP omkring 1998. Islandske norrønfilologar under leiing av Vésteinn Ólason har det siste året drøfta moglege tiltak til å støtte ONP-prosjektet både kortsiktig og på lengre sikt. Det er ikkje usannsynleg at norsk støtte er avhengig av at islendingane også yter sin skerv.

Framtidsutsiktene for ONP-prosjektet etter ca. 2015 er ikkje lyse med tanke på rekruttering av redaktørar. Alle dei noverande redaktørane vil gå av med pensjon omkring den tida, og norrønmiljøet i Danmark har skrumpa inn dei siste åra. Det spørst om islendingane og nordmennene kan hjelpe til med rekrutteringa i form av stipend til potensielle eller sannsynlege kandidatar til redaktørvervet. Forskingsfaget norrønt står rimeleg sterkt i Noreg for tida, men ein må tenkje på prioritering av forskingsprosjekt ikkje berre innanfor det faget, men også innan forsking på norsk språk og litteratur meir allment. Ikkje minst lyt ein ta omsyn til storsatsinga på Norsk ordbok 2014. Her spørst det m.a. om somme av redaktørane der kunne gå over til å arbeide med ONP-materialet når det andre prosjektet er fullført. Det største spørsmålet, som ubønhøyrleg vil melde seg, er om det er naudsynt at nordmennene og islendingane til slutt kjem med i styringa av prosjektet om det skal vera mogleg å fullføre det – at prosjektet altså blir eit samarbeidsprosjekt mellom fleire nasjonar.

Diskusjon: Kjartan Ottosson innleidde i samsvar med det utsende notatet, og la til at Kommisjonen for ordboka hadde sendt eit brev til Island, der dei peika på behov for ekstern hjelp, t.d. etter mønster av prosjektet Thesaurus Linguae Latina i München. Denne hjelpa kunne ha form av postdok-stillingar som i ein periode var knytt til ordboka, og som kunne få opplæring i semantisk redigering av dei sitjande ordboksredaktørane. Else Mundal var skeptisk til å setje inn medarbeidarar på stipendiatvilkår - ho meinte det først og fremst er behov for kontinuitet i dette arbeidet.

Karl G. Johansson peika på at det var noko uheldig at ein ikkje hadde drøfta denne saka med Gammalnorsk Ordboksverk, som hans stilling er knytt til. Det kunne vere av interesse for møtet å vite at han har initiert eit samarbeid mellom dei nordiske ordbøkene innanfor rammene av Menota, Nordiske middelalderordbøker (NMO). Vidare minte han om planane om ei mellomnorsk ordbok, og sa at dette i utgangspunkt måte vere det prioriterte prosjektet i Noreg. Han meinte det var tre vilkåra som måtte oppfyllast for at ONP kunne fullførast etter planane, (a) utdanning av nye redaktørar, som må vere på PhD-nivå etter gjeldande reglar i Danmark, (b) forskingsaspektet må takast vare på, og ordboka må byggje på eit korpus, slik som t.d. Norsk Ordbok 2014, og (c) ordboka må vere lett tilgjengeleg, også i elektronisk form.

Odd Einar Haugen meinte ein måtte vite kor mykje ONP gir i tillegg til Fritzners ordbok, målt for det eine i talet på oppslagsord (lemmata) og for det andre i breidda på sitering og semantisk analyse. Tilleggsverdien av ONP måtte etter hans syn vegast opp mot korpusbaserte prosjekt, t.d. slike som Vadstena-prosjektet. Kjartan Ottosson sa at tilveksten på oppslagsord ikkje er så stor i ONP jamført med Fritzner, men at den semantiske analysen byggjer på eit breiare grunnlag. Odd Einar Haugen repliserte at dersom tilveksten i talet på lemma var relativt liten, måtte ein fokusere på den forbetra semantiske analysen i ONP, dersom ein skulle vinne fram med ein søknad. Då måtte ein også ha overtydande overslag over ressursbruken. Dei tre første ordboksbanda har kome ut med ca. 5 års mellomrom. Om ein reknar med ein stab på 5 personar og tilsvarande takt i utgjevinga, vil det liggje ca. 25 årsverk bak kvart nytt band. Etter eit slikt overslag vil det vere nokså lita hjelp i å leggje til nokre stipendiatar eller postdok-stillingar - anna enn som ledd i eit rekrutteringsarbeid.

Jan Ragnar Hagland peika på at ein måtte finne ut kven som er søkjaren her og kva denne faktisk søkjer om. Han tykte saka såg ut til å passe best i eit organ som Nordisk Råd, men den kunne også tenkjast inn i det 7. rammeprogrammet til EU.

Vedtak: Møtet tok saka til orientering.

6. Val av nye medlemmer i Samarbeidsnemnda

Sak: Etter § 5 i vedtektene for Samarbeidsnemnda sit medlemmene no på overtid. Møtet bør drøfte korleis vi skal gå fram med nyvalet, og om det kan forenklast på nokon måte. Det kan tenkjast at valperioden skal utvidast til fire år, og vi må ta omsyn til dei endringane som no er på gang ved fleire av institusjonane.

Diskusjon: Jon Gunnar Jørgensen fortalde at INL ikkje utan vidare ville dekkje reiseutgiftene til eit møte i Samarbeidsnemnda, men det hadde ikkje kome innvendingar dersom det var eit møte i eit nasjonalt fagråd. Det kunne derfor vere verdt å drøfte dette spørsmålet på nytt. Odd Einar Haugen svara at etter dei gamle retningslinjene måtte medlemsinstitusjonane i eit fagråd tilby faget på minst grunnfagsnivå. Dette innebar at berre universiteta i Oslo og Bergen kunne vere medlemmer. Else Mundal peika på at dei gamle fageiningane no var i ferd med å smuldre opp, slik at retningslinjene anten måtte vere endra eller kome til å bli det. Det var semje om å undersøkje saka nærmare, men utan at det skulle binde nemnda. Jan Ragnar Hagland peika på at ei samarbeidsnemnd stod friare til å femne over andre institusjonar, t.d. bibliotek, og at dette ville vere ein styrke for nemnda.

Odd Einar Haugen bad vidare om avløysing som sekretær. Det var semje om at neste møte i nemnda burde haldast innan eitt år, og at den mest aktuelle møtestaden er Universitetet i Oslo.

Vedtak: Leiar, nestleiar og sekretær held fram i sine verv til neste møte i nemnda. Det blir halde innan eitt år, og det vil då bli val på ny leiing. Valet skjer for ein periode på fire år.

 

 

Else Mundal (leiar) - Odd Einar Haugen (sekretær)
Dato: 23.02.2007
Korrigert: 11.03.2007
Oppdatering av lenkje: 26.06.2008

Publisert 21. mars 2019 14:19 - Sist endret 21. mars 2019 14:33