Vedtekter

På arbeidsmøtet i Bergen 16.2.2002 fekk Else Mundal og Odd Einar Haugen fullmakt til å utarbeide eit utkast til vedtekter for Samarbeidsnemnda i norrøn filologi. Utkastet var utlagt på denne sida med merknadsfrist 1.5.2002, og etter innarbeiding av nokre mindre merknader vart det utlagt med ny merknadsfrist 1.6.2002. Det kom ikkje inn fleire merknader, så vedtektene er dermed å rekne som vedtekne på sirkulasjon per 1.6.2002. På møtet i samarbeidsnemnda i Trondheim 6.9.2019 vart det gjort eit par mindre endringar, bl.a. om representasjon i nemnda (§§ 3–4).

Arkiv over høyringsutkast

Bakgrunnsmateriale

  • Vedtekter for Samarbeidsnemnda for namnegransking
    (første gong drøfta 19.3.1979, seinast reviderte 19.11.1982)
  • Standardreglement for nasjonale fagråd
    (vedtekne 21.6.2000)
  • Reglement for Det nasjonale fagrådet for norsk som andrespråk
    (vedtekne 11.1.1999)

 

 

Publisert 15. nov. 2016 15:50 - Sist endret 10. feb. 2020 15:52