Etasjeansvarlige

Etasjeansvarlig har ansvar for brannvern i sin etasje.

Etasjeansvarlig har ansvaret for å kjenne til generell branninstruks.

Branninstruks og brukerinstruks gjøres kjent for ansatte og studenter med arbeidsplasser i etasjen.

Etasjeansvarlig har også ansvar for rutinemessig å sjekke rømningsveier og andre branntekniske tiltak i etasjen. Feil og mangler skal rapporteres til UiOs brannvernleder med kopi til instituttets administrative leder og saksbehandler for HMS.

Ved brannalarm skal etasjeansvarlig

  • ta på brannvernvest og oppfordre andre i sin etasje til å gå ut.
  • forlate bygningen og sørge for at folk ikke blir stående rett utenfor inngangsdøren !!
  • melde fra til ansvarshavende ved brannsentralen om personer som ikke har forlatt bygningen og hvor disse befinner seg.
  • informere brukere i sin etasje om hvorfor brannalarmen ble utløst.

Etasjeansvarlige ved ILOS 2019 - 2020

Etasje Etasjeansvarlig Vara
6 Hildegunn Dirdal Juan Christian Pellicer
7 Inger Østenstad Janicke S. Kaasa
8 Maria Øderud Danielsen Lisbeth Larsen
9 Kathrine Asla Østby Geir Uvsløkk
10 Julian Cosmes-Cuesta Anneliese P. Pitz
11 Trond G. Nordenstam Eva Sarfi
12 Trond G. Nordenstam Eva Sarfi

Brannvern – rutiner på ILOS

Rutiner for instituttledelsen

Ledere ved enheter ved UiO har ansvar for å føre oppdaterte lister over etasje- og avdelingsansvarlige i egen virksomhet. Enhetslederen skal påse at de etasjeansvarlige går på et obligatorisk brannkurs som arrangeres jevnlig.

ILOS ved administrativ leder har valgt å oppnevne etasjeansvarlig for to år om gangen, med start 01.01.12. Brannvernleder for området (lokal områdeleder i teknisk avdeling) skal ha oversikt over etasje- og enhetsansvarlig i sitt område.

Enhetsansvarlig er instituttleder. På ILOS ivaretas ansvaret av administrativ leder. Oversikt over etasjeansvarlige med vara sendes Teknisk Vestre så de har den oversikten de trenger. Ragnhild Norheim Førland holder oversikt og sørger for oversendelse via ephorte, med start for etasjeansvarlige fra 01.01.14.

Ifølge Branninstruks for enhetsleder, skal enhetsleder oppbevare oppdaterte lister over etasjeansvarlige. Oversikt over etasjeansvarlige med periode og opplysninger om hvorvidt branninstruks er signert, samt deltakelse på brannvernkurs ligger i excel på instituttets fellesområde (mappe).

Rutiner for ansatte

Oversikt over de etasjeansvarlige er i tabell på denne nettsiden. Signerte instrukser oppbevares i arkivboks merket HMS ILOS 2006 – på kontor 908 NT der Ragnhild Norheim Førland tar seg av det praktiske arbeidet med instruksene.

Rutiner for etasjeansvarlige

De etasjeansvarlige skal delta i arbeidet med å forebygge brann. Når brannalarmen går, skal de (og gjerne også varaene) ta på brannvest og prøve å få alle på etasjen ut.

For undervisnings- og konferanserom er etasjeansvarliges ansvar begrenset til å rapportere feil og mangler.

Rutiner for den enkelte lærer, møteleder, konferanseleder og lignende

Den som til enhver tid har lederposisjon i undervisningsrom, konferanserom og lignende (lærere, konferanseleder), har ansvar for evakuering av rommet når alarmen går.

Rutiner for den enkelte ansatte og student

I henhold til UiOs rutiner for brannvern skal alle ansatte (også vikarer og midlertidige) og studenter med noenlunde fast lesesalsplass, kjenne til generell branninstruks og ellers gjøre sitt for å unngå brann. De ansatte skal også lese og signere en branninstruks for bruker. Denne leveres til Ragnhild Norheim Førland, som sørger for arkivering og registrering.

Rutiner for administrasjonskonsulent

Administrasjonskonsulenten sørger for at alle nytilsatte (også vikarer og andre midlertidige) får branninstruks for brukere til undertegning. Signert branninstruks oppbevares på Ragnhild Norheim Førland sitt kontor for registrering og arkivering. Administrasjonskonsulenten sender melding om den nytilsatte til etasjeansvarlig.

Publisert 7. sep. 2015 11:25 - Sist endret 10. jan. 2019 14:33