Innkalling til instituttstyremøte mandag 14. desember 2020

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 14.

Orienteringssaker:

O-sak 1/10/20 - Ansettelsessaker på ILOS

Vedtakssaker:

S 1/10/20 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 14. desember 2020:
… og  …

S 2/10/20 - Årsplan for ILOS 2021

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Forslag til årsplan                      

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til årsplan for ILOS for 2020.

S 3/10/20 - Tildeling av midler fra Skipsreder Jahres fond til et britisk institutt ved Universitetet i Oslo
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med forslag til innstilling 
Søknadene

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS bevilger i henhold til det fremlagte forslaget.

S 4/10/20 - Forslag til ny ekstern representant til ILOS’ instituttstyre for perioden 2021-2024

Saksdokument:
Fremleggsnotat 

Forslag til vedtak:
Instituttstyret foreslår overfor Fakultetsstyret at Brit Holtebekk oppnevnes som ny ekstern styrerepresentant og Knut Skansen som vararepresentant i ILOS’ instituttstyre for perioden 2021-2024.

S 5/10/20 - Vedtak av stillingsplan etter drøftingsmøte

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene

Forslag til vedtak:
Instituttstyret ved ILOS vedtar den reviderte stillingsplanen 2018-2022.


Blindern, 7. desember 2020.

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 7. des. 2020 15:54 - Sist endret 10. des. 2020 08:38