Innkalling til instituttstyremøte mandag 16. mars 2020

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/2/20 - Ansettelsessaker på ILOS

O-sak 2/2/20 - Orientering om vedtak av styresak på sirkulasjon

Vedtakssaker:

S 1/2/20 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 16. mars 2020:
… og  …
 

S 2/2/20 - ILOS' regnskap for 2019

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Regnskapsrapport

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' regnskap for 2019.

S 3/2/20 - Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat på det NFR-finansierte prosjektet LegitRuss

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Kunngjøringstekst

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst for stipendiatstilling på prosjektet “Values-based legitimation in authoritarian states: top-down versus bottom-up strategies, the case of Russia”.

S 4/2/20 - Kallelse til tilsetting som Professor II i tysk litteratur

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til kallelse av Professor II i tysk litteratur, og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 5/2/20 - Tilsetting i en stilling som stipendiat i English Historical Linguistics
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

S 6/2/20 - Tilsetting i en stilling som stipendiat i fransk områdekunnskap
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

S 7/2/20 - Tilsetting i en stilling som stipendiat i 20th Century American Studies/American History
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

S 8/2/20 - Oppnevning av komité ved ansettelse av instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til komité. Hvis et eller flere medlemmer likevel ikke kan delta (for eksempel inhabilitet), delegeres oppnevning av nytt medlem til dekanen.

Diskusjonssaker

D 1/2/20 - Revisjon av ILOS' stillingsplan 2018-2022

Saksdokumenter:
Diskusjonsnotat    

Blindern, 9. mars 2020

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 9. mars 2020 16:57 - Sist endret 9. mars 2020 17:09