Protokoll fra instituttstyremøte mandag 14. desember 2020

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 13.  

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Atle Libæk Wold, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Béatrice Prat og Torje Knausgård. Atle Libæk Wold forlot møtet under behandlingen av S 3/10/20.

Andre: Christine Meklenborg Nilsen, Alexandra Anna Spalek, Geir Uvsløkk, Anne Birgitte Rønning Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref). 

Orienteringssaker:

O-sak 1/10/20 - Ansettelsessaker på ILOS

Vedtakssaker:

S 1/10/20 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 14. desember 2020: Hans Petter Helland og Tor Erik Risvik Johnsen.

S 2/10/20 - Årsplan for ILOS 2021

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Årsplan                  

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til årsplan for ILOS for 2020 med de endringer som fremkom i møtet.

S 3/10/20 - Tildeling av midler fra Skipsreder Jahres fond til et britisk institutt ved Universitetet i Oslo
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med forslag til innstilling 
Søknadene

Vedtak:
Styret ved ILOS bevilger i henhold til det fremlagte forslaget.

S 4/10/20 - Forslag til ny ekstern representant til ILOS’ instituttstyre for perioden 2021-2024

Saksdokument:
Fremleggsnotat 

Vedtak:
Instituttstyret foreslår overfor Fakultetsstyret at Brit Holtebekk oppnevnes som ny ekstern styrerepresentant og Knut Skansen som vararepresentant i ILOS’ instituttstyre for perioden 2021-2024.

S 5/10/20 - Vedtak av stillingsplan etter drøftingsmøte

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene

Vedtak:
Instituttstyret ved ILOS vedtar den reviderte stillingsplanen 2018-2022.


14. desember 2020,

Hans Petter Helland og Tor Erik Risvik Johnsen

Av Karina Kleiva
Publisert 15. des. 2020 09:42 - Sist endret 15. des. 2020 09:42