Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 26. oktober 2020

Instituttstyremøte avholdt på Zoom kl. 12.15 - 14.15.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius (forlot møtet under sak S4/8/20 pga inhabilitet), Atle Libæk Wold, Jon Arild Olsen, Inger Østenstad, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Felicia Rolf og Torje Knausgård.

Andre: Heidi Ekstrand (talerett under de to økonomi-sakene) og Jacob Thaisen. Begge forlot møtet under behandlingen av sakene unntatt offentlighet. Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Orienteringssaker:

O-sak 1/8/20 - Ansettelsessaker på ILOS

O-sak 2/8/20 - Christine Meklenborg Nilsen er ansatt som ny instituttleder i perioden 1.1.2021-31.12.2024.

Vedtakssaker:

S 1/8/20 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 26. oktober 2020:
Atle Wold og Inger Østenstad

S 2/8/20 - ILOS' regnskapsrapport 2. tertial 2020

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat 
Prognosenotat T2                            

Vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten for 2. tertial 2020.

S 3/8/20 - Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat på det NFR-finansierte prosjektet  «National Values and Political Reforms in Post-Maidan Ukraine» (VALREF).

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Kunngjøringstekst

Vedtak:
Styret ved ILOS godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst for stipendiatstilling på prosjektet  «National Values and Political Reforms in Post-Maidan Ukraine» (VALREF).

S 4/8/20 - Tilsetting i postdoktorstilling på NFR-prosjektet Fakespeak
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.

S 5/8/20 - Tildeling av stipendiatstillinger
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26.4.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Søknadene

Vedtak:
Styret vedtar i henhold til lederteamets innstilling. Følgende søkere får tildelt en stipendiatstilling:

  • Hildegunn Dirdal
  • Geir Flikke og Silje Alvestad (felles søknad)
  • Atle Grønn
  • Jorge J. Locane
  • Ljiljana Šarić
  • Johan Schimanski
  • Geir Uvsløkk
  • Stijn Vervaet 

Diskusjonssaker

D 1/8/20 - Økonomisk ramme for ILOS 2021
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til tiltaksbudsjett for 2021
Langtidsprognose for ILOS - uten øremerkede tiltak

D 2/8/20 - Revisjon av ILOS' stillingsplan 2018-2022

Saksdokument:
Diskusjonsnotat

 


26. oktober 2020,

Atle Wold

Inger Østenstad

Av Karina Kleiva
Publisert 27. okt. 2020 08:34 - Sist endret 27. okt. 2020 08:34